తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 31 December 2016

బాటఁ బట్టి పోవువాఁడు ఖలుఁడు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  04 - 01 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - బాటఁ బట్టి పోవువాఁడు ఖలుఁడు. ఆటవెలది: 
ఆట పాట తోడ నంతయు సమయమ్ము 
ఖర్చు జేసి చివరి కాలమందు
కాలుడెదురు రాగ కాళ్ళను బట్టెడు
బాటఁ బట్టి " పోవు " వాఁడు ఖలుఁడు. 

Friday, 30 December 2016

నచోరహార్యం న చ రాజహార్యం...కు ..స్వేచ్చానువాదం

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  04 - 01 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
వర్ణన - నచోరహార్యం న చ రాజహార్యం...కు ..స్వేచ్చానువాదం ఆటవెలది: 
నృపుడు తస్కరుండు నిగిడి దోచగలేరు 
పెరుగుచున్న మనకు బరువు కాదు
తోడ బుట్టు వారు తోడు దీసుక పోరు 
విద్య గొప్ప ధనము విజ్ఞులార.

Thursday, 29 December 2016

చైత్రమందు వినాయక చవితి వచ్చు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  03 - 01 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - చైత్రమందు వినాయక చవితి వచ్చు.మీలో యెవరు కోటీశ్వరుడు లో ఒకని " పాట్లు" 


తేటగీతి: 
నాల్గు ఆప్షన్ల నిచ్చెగా " నాగు " గారు 
హెల్పు లైన్లేవి లేవుగా యేమిచేతు 
ఫిక్సు జేయంగ జెప్పితి ఫియరు లేక 
చైత్రమందు వినాయక చవితి వచ్చు.

Wednesday, 28 December 2016

బామ్మ యమహా

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  02 - 01 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
వర్ణ (న) చిత్రం - బామ్మ యమహా  కందము: 
ఆయన బ్రతికున్నప్పుడు 
ఈ యమహా తోల నేర్పె నిదిగో చెల్లీ 
ఆయముని గలిసె నాతం
డీయమ వేగంబు జూడు మిక భయమేలా. 

Tuesday, 27 December 2016

షణ్మాసములనగనొక్కసంవత్సరమే

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  31 - 12 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - షణ్మాసములనగనొక్కసంవత్సరమేకందము: 
షణ్మాస దక్షిణాయన 
షణ్మాసపు టయనమొకటి సరియుత్తరమే 
షణ్ముఖ !వినుమా రెండగు 
షణ్మాసములనగనొక్కసంవత్సరమే. 

Monday, 26 December 2016

యాగమనినఁ గడు భయమ్ము గలిగె

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  28 - 12 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - యాగమనినఁ గడు భయమ్ము గలిగెఆటవెలది: 
వంట జేసిరింట వందమంది కొరకు 
చూడగ పదిమంది చేరివచ్చె 
ఆపదార్థ ములును యన్నమ్ము నేటికే 
యాగమనినఁ గడు భయమ్ము గలిగె

Sunday, 25 December 2016

ప్రద్యుమ్నుం డొకఁడు పంచపాండవులందున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  27 - 12 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - ప్రద్యుమ్నుం డొకఁడు పంచపాండవులందున్. కందము: 
విద్యార్థీ ! వినుమా! విలు 
విద్యను రాముడు విజయుడు, విన నకులుండే 
హృద్యమ్మగునందములో 
ప్రద్యుమ్నుం డొకఁడు పంచపాండవులందున్. 

Saturday, 24 December 2016

ఇందుగలడందులేడని....పద్యభావంతో మరొక పద్యం.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  24 - 12 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణన - ఇందుగలడందులేడని....పద్యభావంతో మరొక పద్యం.


కందము: 
సందుల గొందుల మరిమీ 
ముందర నే నిలచియుండు మురహరి యెపుడున్ 
సందియము వలదు మీకు ప 
సందుగ తా గానుపించు సరి హరి వెతుకన్.

Friday, 23 December 2016

కుక్కవొ నక్కవో పులివొ కోతివొ పిల్లివొ భూతపిల్లివో.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  24 - 12 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - కుక్కవొ నక్కవో పులివొ కోతివొ పిల్లివొ భూతపిల్లివో. ఉత్పలమాల: 
మక్కువమీర గల్గినది మానవ జన్మము, తీరులోపునే 
చక్కగసాటివారలకు సాయము జేయక మోసగించినన్ 
తక్కిన జన్మలందు మరి తప్పక నౌదువు, నిక్కమే సుమా 
కుక్కవొ నక్కవో పులివొ కోతివొ పిల్లివొ భూతపిల్లివో.

Thursday, 22 December 2016

తెలుగు 'వాడి ' కోసం, ఈ బుజ్జాయి.

ఏ వాడనున్నా...
తెలుగు వాడి, 
తెలుగు వాడిపోకుండా
తెలుగు 'వాడను' అనుకోకుండా
'తెలుగువాడను' అనుకుంటూ
తెలుగు 'వాడిని' పెంచాలనుకుని
'తెలుగువాడిని' పెంచాలనుకునే
తెలుగువాడి కోసం, ఈ బుజ్జాయి
తెలుగు పిల్లలకు పరిచయం చేయండి
తెలుగు వాడిననిపించుకోండి
ఒకసారి ఈ బ్లాగును సందర్శించండి. 

golibujji.blogspot.com

శివధనుర్భంగ మొనరించెఁ బవనసుతుఁడు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  23 - 12 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - శివధనుర్భంగ మొనరించెఁ బవనసుతుఁడు.తేటగీతి: 
రామవైరియె జపియించు నామమెద్ది? 
సీతబట్టగ రామయ్య చేసెనేది? 
సీత జాడను లంకలో వెదకెనెవడు? 
శివ - ధనుర్భంగ మొనరించెఁ - బవనసుతుఁడు.

Tuesday, 20 December 2016

చేఁదు తీయనగుచు క్షేమ మొసఁగు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  17 - 12 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - చేఁదు తీయనగుచు క్షేమ మొసఁగు.


ఆటవెలది: 
నమ్మి మనసు దలుచు నరులను శ్రీపతి 
దరిని చేరదీయు తండ్రివోలె 
నమ్మకమ్ము లేక నలుగుచు నుండెడి 
చేఁదు తీయ, నగుచు క్షేమ మొసఁగు.

Saturday, 17 December 2016

రామచంద్రుని రక్షించు రావణుండు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  14 - 12 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రామచంద్రుని రక్షించు రావణుండు.అశోకవనిలో రాక్షస స్త్రీలు సీతతో...


తేటగీతి: 
శోకమును బాపి నిన్ను యశోకవనిని
మార్చి చేరుచుగా తన మందిరమున 
మాదుమాటలవిని సీత ! మరువ నిపుడు 
రామచంద్రుని, రక్షించు రావణుండు.

Thursday, 15 December 2016

కొట్టెడు పతి సుజనుడనుచు గోమలి పలికెన్

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  13 - 12 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - కొట్టెడు పతి సుజనుడనుచు గోమలి పలికెన్కందము: 
పుట్టింటి వారి మెచ్చుచు
కొట్టుచువేయక నడిగిన కోర్కెలు దీర్చన్ 
మొట్టక నడుగగనే "ఊ" 
కొట్టెడు పతి సుజనుడనుచు గోమలి పలికెన్. 

Wednesday, 14 December 2016

మిరియములకుఁ దీయఁదనము మిరపకు వలెనే.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  12 - 12 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - మిరియములకుఁ దీయఁదనము మిరపకు వలెనే.

 
కందము: 
సరి పానకమ్ము వోయుచు 
పెరడుననే ప్రేమతోడ పెంచిన గానీ 
మరి రుచి మారుచు నంటున 
మిరియములకుఁ దీయఁదనము మిరపకు వలెనే.

Tuesday, 13 December 2016

అరటి పండు ప్రాణ హరము విషము

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  11 - 12 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
సమస్య - అరటి పండు ప్రాణ హరము విషముఆటవెలది: 
త్రాగబోకుడయ్య తనివిదీరగ సార 
మంచిజెప్పుచుంటి మాన, మందు  
అరయ నాదుమాట ననుకొనకుమాటలో  
నరటి పండు, ప్రాణ హరము విషము. 

Monday, 12 December 2016

చనుబాలను తండ్రి తీయ సంతసమందెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  08 - 12 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - చనుబాలను తండ్రి తీయ సంతసమందెన్.


కందము: 
పెనుకేకలనూయలనే 
తనకాలిని తన్నియేడ్వ తల్లియె స్నాన 
మ్మునకేగగ వడినాడిం 
చను, బాలను తండ్రి తీయ సంతసమందెన్.


కందము: 
వినకను నిద్రను బొమ్మన 
తననెత్తుక బొమ్మననుచు తండ్రిని గోరన్ 
వెనువెంట బయట నాడిం 
చను, బాలను తండ్రి తీయ సంతసమందెన్

Sunday, 11 December 2016

విస్కీ బ్రాండీల వలన విజ్ఞత హెచ్చున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  29 - 11 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - విస్కీ బ్రాండీల వలన విజ్ఞత హెచ్చున్.కందము: 
మస్కా గొట్టక వినుమా 
మూస్కొని నీ నోరు, పెద్ద మూఢుడ ఛీ!ఛీ! 
రాస్కెల్!విని వీడనిచో 
విస్కీ బ్రాండీల "వల " నవిజ్ఞత హెచ్చున్.

Saturday, 10 December 2016

మూడును మూడును గలసిన ముప్పదియేడౌ

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  23 - 11 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - మూడును మూడును గలసిన ముప్పదియేడౌ


కందము: 
మూడూ మూడూ నారే 
మూడుకు మూడిడను ప్రక్క ముప్పది మూడౌ 
చూడగ నెట్టుల మిత్రమ 
మూడును మూడును గలసిన ముప్పదియేడౌ?

Friday, 9 December 2016

వారకాంత లెల్లరు పతివ్రతలు సుమ్ము.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  21 - 11 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - వారకాంత లెల్లరు పతివ్రతలు సుమ్ము.తేటగీతి: 
పతికి మారాడకుండగ పరమ భక్తి
అన్నదమ్ముల భార్యలే యణగియుండు 
ప్రక్కనున్నట్టి శ్రీశ్రీనివాసులు పరి 
వారకాంత లెల్లరు పతివ్రతలు సుమ్ము.

Thursday, 8 December 2016

కావ్యమును లిఖించెఁ గత్తితోడ.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  20 - 11 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కావ్యమును లిఖించెఁ గత్తితోడ.


ఆటవెలది: 
చిన్నతనము లోన చెలికానికే పంప 
హృదయచిత్రమపుడు మదిని తలచి 
వ్రేలు గాటుబెట్టి వేడి రక్తమునద్ది 
కావ్య,  మును లిఖించెఁ గత్తితోడ.

Wednesday, 7 December 2016

మానము పోవలె నటంచు మానిని తలచెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  19 - 11 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - మానము పోవలె నటంచు మానిని తలచెన్.కందము: 
నేనేమి సీతగానుగ
యా నిప్పులదూకి నింద నార్పగ, రామా!
నా నాథునకు మదిని యను 
మానము పోవలె నటంచు మానిని తలచెన్.

Tuesday, 6 December 2016

జలము ఘనీభవముఁ జెందె జ్వాలలు సోఁకన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  15 - 11 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - జలము ఘనీభవముఁ జెందె జ్వాలలు సోఁకన్.కందము: 
అల 'ల్యాబు ' లోన విద్యా 
ర్థుల కుప్పును జేయు విధము దోపగ జూపన్ 
జలజల లవణము గానే 
జలము ఘనీభవముఁ జెందె జ్వాలలు సోఁకన్.    

Monday, 5 December 2016

ముద్దు మగని ప్రాణముల హరించె

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  13 - 11 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ముద్దు మగని ప్రాణముల హరించె


ఆటవెలది:  
శాపమంది యుండి చపలత్వ మతి చేత
పాండురాజు మాద్రి ప్రక్కజేరి
సరసమాడువేళ చనిపోయెగా నాడు 
ముద్దు మగని ప్రాణముల హరించె.

Sunday, 4 December 2016

శివునిఁ జంపె భీమ సేనుఁ డలిగి.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  12 - 11 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - శివునిఁ జంపె భీమ సేనుఁ డలిగి.  


ఆటవెలది: 
ఎదిరి యుద్ధమందు నీపేర్లు గల్గిన 
కరి సమూహమంత యురికి రాగ 
శ్యామ,భీమ,రామ,చక్రి,యశ్వత్థామ 
శివునిఁ జంపె భీమ సేనుఁ డలిగి.  

Saturday, 3 December 2016

శవపూజల వలన జన్మ సార్థక మగురా

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  09 - 11 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - శవపూజల వలన జన్మ సార్థక మగురా 


కందము: 
అవరోధము లేకుండగ 
జవసత్వము లున్ననాడె సన్మతితోడన్ 
భవనాశకులగు శివకే 
శవపూజల వలన జన్మ సార్థక మగురా!

Friday, 2 December 2016

ముండాయని పిలువమనుచు ముదితయె జెప్పెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  06 - 11 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ముండాయని పిలువమనుచు ముదితయె జెప్పెన్.


కందము: 
పండరి మీ పేరే గద 
పండూయని మిమ్మనెదను పతిదేవా ! నా
కుండిన పేరేగద చా 
ముండా! యని పిలువమనుచు ముదితయె జెప్పెన్.

Thursday, 1 December 2016

రామ యనిననోరు ఱాతి రోలు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  05 - 11 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రామ యనిననోరు ఱాతి రోలు.


ఆటవెలది: 
నామమెద్ది యనిన నాంజనేయుడు మెచ్చు? 
తినుటకేది వలయు తిన్నగాను?
బామ్మ నూరె నాడు పచ్చడి దేనిలో? 
రామ యనిన-నోరు-ఱాతి రోలు.

Wednesday, 30 November 2016

బ్రాహ్మణుండు మాంసభక్షకుండు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  01 - 11 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - బ్రాహ్మణుండు మాంసభక్షకుండు.ఆటవెలది: 
స్నేహమునకు లేవు చిన్న,పెద్దలనుచు 
ప్రాణమిత్రులైరి పాఠశాల 
శాకపాకములను చప్పరించి దినెడు
బ్రాహ్మణుండు, మాంసభక్షకుండు.

Tuesday, 29 November 2016

మత్స్య యంత్రమ్ము గొట్టెను మాద్రి సుతుడు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  29 - 10 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - మత్స్య యంత్రమ్ము గొట్టెను మాద్రి సుతుడు. 


తేటగీతి: 
మనసు దలచెను నకులుడు మంచిగాను
హాయి చప్పట్లు గొట్టెద నర్జునుండు 
గొట్ట నాయంత్ర, మనునంత గొట్టె గ్రీడి
మత్స్య యంత్రమ్ము, గొట్టెను మాద్రి సుతుడు. 

Monday, 28 November 2016

మన్మథుండు ముక్కంటికి మాతులుండు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  26 - 10 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - మన్మథుండు ముక్కంటికి మాతులుండు.


తేటగీతి: 
హరికి పుత్రుండు చూడగా నాతడెవరు
విస్ణువెవరికి మిత్రుండు వేగ జెపుమ 
కంసుడెవ్వరు శ్రీకృష్ణుకంటి, వరుస
మన్మథుండు, ముక్కంటికి, మాతులుండు

Sunday, 27 November 2016

బుద్ధుఁడు హింసయె హితమని బోధించె నిలన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  25 - 10 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - బుద్ధుఁడు హింసయె హితమని బోధించె నిలన్.


కందము: 
"బుద్ధుడు" కు కొమ్ము లేదుర 
"బుద్ధుడ" తలకట్టు చాలు బుద్ధిగ వినుమా 
దిద్దుము ముందీ వాక్యము 
"బుద్ధుఁడు హింసయె హితమని బోధించె నిలన్".

Saturday, 26 November 2016

రాక్షసుఁడు రచించె రామకథను.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  21 - 10 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రాక్షసుఁడు రచించె రామకథను.


ఆటవెలది: 
రామ చరిత నేను రమ్యంబుగా వ్రాసి 
కంద పద్యమందు కాగితమున 
చూప స్నేహితులకు, చూడక నొక్కడు 
రాక్షసుఁడుర, చించె రామకథను.

ఆటవెలది:  
రామ చరిత నేను రమ్యంబుగా నొక్క 
కంద పద్యమునను కవిత వ్రాసి 
చూప స్నేహితుకు చూచి మెచ్చి పలికె 
" రాక్షసుఁడుర, చించె రామకథను ".

Friday, 25 November 2016

కారు - లారి - జీపు - వ్యాను...భారతార్థంలో

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  21 - 10 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రాక్షసుఁడు రచించె రామకథను.


ఆటవెలది: 
రామ చరిత నేను రమ్యంబుగా వ్రాసి 
కంద పద్యమందు కాగితమున 
చూప స్నేహితులకు, చూడక నొక్కడు 
రాక్షసుఁడుర, చించె రామకథను.

ఆటవెలది:  
రామ చరిత నేను రమ్యంబుగా నొక్క 
కంద పద్యమునను కవిత వ్రాసి 
చూప స్నేహితులకు చూచి మెచ్చి పలికె 
" రాక్షసుఁడుర, చించె రామకథను ".

Thursday, 24 November 2016

పురుషుడు పసుపాడి ముడిచెఁబూమాలనొగిన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  10 - 10 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పురుషుడు పసుపాడి ముడిచెఁబూమాలనొగిన్.


కందము: 
దొరకగ నేకాంతమ్మే
దొరసానీ యనుచు రేయి దోబూచులకై 
దరిజేరుననుచు సతి తన   
పురుషుడు, పసుపాడి ముడిచెఁబూమాలనొగిన్.

Wednesday, 23 November 2016

రాముఁడేలి నాడు రోము ప్రజల.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  06 - 10 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రాముఁడేలి నాడు రోము ప్రజల. 


ఆటవెలది: 
వ్రాత తప్పుజరిగె బ్రాకెట్లనుంచితి
"మూ" ను దీసి చదువ ముద్దుగుండు 
పుడమి జనులు మెచ్చ పుణ్యపురుషుడైన 
రాముఁడేలి నాడురో (ము) ప్రజల. 

Tuesday, 22 November 2016

ఆడువారు బొంకు లాడువారు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  20 - 09 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - ఆడువారు బొంకు లాడువారు.ఆటవెలది: 
ఉర్వికింత గూడ నుపయోగ పడబోరు 
జీవితమున పైకి చేరిపోరు 
పైకి మంచి తనము పాటించి నాటకా 
లాడువారు బొంకు లాడువారు.

Monday, 21 November 2016

భక్షించెను గోవుఁ జంపి పాప మెటు లగున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  18 - 09 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - భక్షించెను గోవుఁ జంపి పాప మెటు లగున్. కందము: 
రక్షించెద నే జూచిన 
నక్షికి నగుపడగలేదు హరిహరి ! హరియే 
కుక్షిని నింపగ తానే 
భక్షించెను గోవుఁ జంపి పాప మెటు లగున్.

Sunday, 20 November 2016

చట్రాతిని నారఁదీయఁ జయ్యన వచ్చున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  03 - 09 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - చట్రాతిని నారఁదీయఁ జయ్యన వచ్చున్.కందము: 
కోట్రెడ్డి నానబెట్టెను
పట్రాయని వాగులోన వాటెడు గోగున్
పేట్రేగి లాగి బాదుచు
చట్రాతిని, నారఁదీయఁజయ్యన వచ్చున్.

Saturday, 19 November 2016

కష్టం బవధానవిద్య కాదనిరి కవుల్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  01 - 09 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - కష్టం బవధానవిద్య కాదనిరి కవుల్.


కందము:  
నిష్టను భారతి దలచుచు 
శిష్టుల సాంగత్యమంది చేయుచు గోష్టుల్
స్పష్టముగ భాషదెలిసిన 
కష్టం బవధానవిద్య కాదనిరి కవుల్.

Friday, 18 November 2016

ఒకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  31 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ఒకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్. 


కందము:
చకచక గీసెను బొమ్మల
నొకటగు గ్రహణమ్ము జూప నొక "ఎగ్జాం " లో    
సుకుమారి కాగితమ్మున 
నొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్.

Thursday, 17 November 2016

యమ(హ) వాహనం

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  27 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - యమ(హ) వాహనం తేటగీతి: 
యమహ వాహనమెందుకు "యాక్కు"! వద్దు 
యముని వాహనమే ముద్దు    యమగనుండు 
నడుగువేయును తైలమ్ము నడుగకుండ 
గడ్డిమేయుచు మోయు మార్గమున నన్ను.

Wednesday, 16 November 2016

ముండను వీక్షించి మగఁడు మోదము నందెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  26 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ముండను వీక్షించి మగఁడు మోదము నందెన్.  


కందము:
పెండిలినాటివి చిత్రము
లండీ ! యని కళ్ళజోడు నాలందించన్ 
మెండుగ గన చత్వార
మ్ముండను, వీక్షించి మగఁడు మోదము నందెన్.

Tuesday, 15 November 2016

లంగా - లుంగీ - చీర - దోవతి....భారతార్థంలో

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  25 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది: లంగా - లుంగీ - చీర - దోవతి....భారతార్థంలో


రాయబార ఘట్టమున శ్రీకృష్ణునితో దుర్యోధనుడు.

కందము:  
చీల దొంగా ! నీవిక  
తీరుగ వెనుదిరిగి దోవ తిన్నగ జనుమా 
వారుబలంగా నున్నను 
కౌరవులము విరువగలము కాలుంగీలున్. 

Monday, 14 November 2016

పడుచున్నను పెండ్లియాడువారే లేరే

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  24 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - పడుచున్నను పెండ్లియాడువారే లేరే


కందము: 
గుడిలో నర్చకునైతిని 
గడియించితి బాగుగానె, గనుచును పిలకన్ 
పడుచొకరు వయసు మీదను 
పడుచున్నను పెండ్లియాడువారే లేరే!

Sunday, 13 November 2016

కుచ్చిళ్ళనెత్తు చిరు భంగిమలే

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  24 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - కుచ్చిళ్ళనెత్తు చిరు భంగిమలేకందము: 
చీరెను గట్టుక నడచిన 
చేరుచు కుచ్చిళ్ళనెత్తు చిరు భంగిమలే
మీరుచు కనులకు విందగు 
సారీ ! మీ జీన్సునందు సరిగానములే.

Saturday, 12 November 2016

కుక్కకుఁ దలఁబ్రాలు వోయు కుతుకము గలిగెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  23 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కుక్కకుఁ దలఁబ్రాలు వోయు కుతుకము గలిగెన్.


కందము: 
'కుక్కును' వంటకు బెట్టెను
చక్కనిదని 'లవ్వు'జేసె చందూ, రావే 
కుక్కాయనులే ముద్దుగ 
కుక్కకుఁ దలఁబ్రాలు వోయు కుతుకము గలిగెన్.

Friday, 11 November 2016

మార్గము శుద్ధిజేయు మార్గము.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  23 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - మార్గము శుద్ధిజేయు మార్గము. 


కందము: 
దుర్గంధము తోనిండిన
మార్గమ్ముల శుద్ధిజేయ మహిదలచెన, ఆ
స్వర్గమ్మునుండి గంగను
భర్గుని వేడుచును దెచ్చి పారించెనిటన్.

Thursday, 10 November 2016

భారతయుద్ధమున నయ్యొ పార్థుం డోడెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  19 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - భారతయుద్ధమున నయ్యొ పార్థుం డోడెన్.కందము: 
కౌరవుల "వ్యూహమున" బడి
జేరగ నా వ్యూహమందు చెంగట లేకన్ 
తీరుగ సుతు రక్షణలో 
భారతయుద్ధమున, నయ్యొ పార్థుం డోడెన్.

Wednesday, 9 November 2016

భర్తృరహిత సంతుఁ బడసి మురిసె.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  16 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - భర్తృరహిత సంతుఁ బడసి మురిసె.ఆటవెలది: 
శ్రీమతికిని నాడు సీమంతమేజేసి 
'కార్గి' లనిని  బోరి స్వర్గమేగ 
పతియె మరల బుట్టె బాలునిగానని  
భర్తృరహిత సంతుఁ బడసి మురిసె.

Tuesday, 8 November 2016

పసిబాలుడు పెండ్లియాడి పడసె కుమారున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  12 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పసిబాలుడు పెండ్లియాడి పడసె కుమారున్.


కందము: 
కొసరాజు బాలచంద్రుం
డసమానుడు చదువులోన, నణకువలోనన్ 
వ్యసనములు లేని కడు రూ 
పసి, "బాలుడు " పెండ్లియాడి పడసె కుమారున్.

Monday, 7 November 2016

శ్రీరమణీ లలామ నెదఁజేర్చిన వాఁడు శివుండె శంభుఁడే.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  10 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - శ్రీరమణీ లలామ నెదఁజేర్చిన వాఁడు శివుండె శంభుఁడే.


ఉత్పలమాల: 
శ్రీరమ విష్ణుమూర్తి దరి జేరుచు బల్కెను నాథ! చెప్పుమా 
మీ రమణీయ వక్షమున మిన్నగ నుందును నేను, డెందమున్
జేరుచునెవ్వరుండునన జెప్పెను నవ్వుచు లోకనాథుడా 
శ్రీరమణీ లలామ నెదఁజేర్చిన వాఁడు, - " శివుండె శంభుఁడే ".

Sunday, 6 November 2016

బట్టలు లేకుండఁ దిరుగువాఁడె సుజనుఁడౌ.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  09 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - బట్టలు లేకుండఁ దిరుగువాఁడె సుజనుఁడౌ.


కందము: 
కొట్టినటులుండు మాటలు 
ముట్టిన దూరంబనుచును మూతి విరుపులున్ 
తట్టెడుకుళ్ళును, చిరిగిన 
బట్టలు, లేకుండఁ దిరుగువాఁడె సుజనుఁడౌ.

Saturday, 5 November 2016

మానము వీడిన సుఖమని మానిని చెప్పెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  07 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - మానము వీడిన సుఖమని మానిని చెప్పెన్.కందము: 
మానుము చాడీల వినుట 
మానము లేనట్టి వేళ మననొల్ల సఖా ! 
మానిన ముదమిరువుర కను 
మానము వీడిన సుఖమని మానిని చెప్పెన్. 

Friday, 4 November 2016

పండు తాంబూలం

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  06 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - పండు తాంబూలం 

తేటగీతి: 
ఆకులందున పోకల నమరజేసి
ఫలము లెవియైన నుంచుచు పళ్ళెమందు
ముత్తయిదువుల కీయగ ముదితలెల్ల
పండు తాంబూల మను నోము, ఫలమునిచ్చు.

Thursday, 3 November 2016

సంజీవని నంగదుండు సరగునఁ దెచ్చెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  05 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - సంజీవని నంగదుండు సరగునఁ దెచ్చెన్.


కందము: 
వింజామరలను తెమ్మన 
కంజదళాక్షుడు ముదమున గగనమునందే 
అంజన సుతు చేతను గని 
సంజీవని, నంగదుండు సరగునఁ దెచ్చెన్.

Wednesday, 2 November 2016

గొట్టపు వాసము

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  05 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - గొట్టపు వాసముకందము: 
గొట్టపు వాసమునే పడ 
గొట్టుట నీ చేత గలదు గురుతెరుగమ్మా 
కట్టెదము మంచి యింటిని
పట్టుదలను బాగచదివి పైకెదిగినచో.

Tuesday, 1 November 2016

భార్య మరణించినంత సంబరము గలిగె.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  04 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - భార్య మరణించినంత సంబరము గలిగె. 


తేటగీతి: 
దుస్స సేనుని గుండెను లెస్స జీల్చి
కురుల రక్తము బూయగ కోరె నాడు 
వాని భీముడు చంపనా వార్త వినెను 
భార్య, మరణించినంత సంబరము గలిగె. 

Monday, 31 October 2016

ఈగ పడిన పాలు హిత మొసంగు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  02 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ఈగ పడిన పాలు హిత మొసంగు.ఆటవెలది:
చెత్త, కుళ్ళు పైన చేరిదిరిగి వచ్చి
నీదు పాల లోన నీదులాడె
నేమికాదటంచు నెత్తి త్రాగకుమయ్య 
ఈగ పడిన పాలు, హిత మొసంగు.Sunday, 30 October 2016

నిజము దీపాల పండుగౌ ప్రజకు నాడు.


సీసము:
ధరలు ధరను వీడి 'తార జువ్వ'ల వోలె
            పైకెగయక కనబడిన నాడు 
భుగభుగ మంటలన్ 'భూచక్రము'గ గాక 
        చల్లబడుచు భూమి సాగు నాడు
మారణ హోమాల మానవ 'బాంబు'లే    
    మహిని పేలక శాంతి మసలు నాడు 
సరిహద్దు దేశమ్ము  సరి 'చిచ్చు' బుడ్డులే  
           మండించకుండగా నుండు నాడు

తేటగీతి:
స్త్రీల, బాలల బట్టుక జెరచు ఖలుల 
'విష్ణుచక్రమ్ము' ఖండించి వెలుగునాడు 
నిండు వెలుగులు భువిపైన మెండుగాను 
నిజము దీపాల పండుగౌ ప్రజకు నాడు. 

          

Saturday, 29 October 2016

జ్వరపీడితుఁ డొకఁడు గోడఁ జయ్యన దూఁకెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  01 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - జ్వరపీడితుఁ డొకఁడు గోడఁ జయ్యన దూఁకెన్.


కందము: 
కొరివి పిశాచము పట్టెను 
చురుకుగ వదిలింతునేను చూడుండనుచున్ 
మరివీపుననే మోదగ 
జ్వరపీడితుఁ డొకఁడు గోడఁ జయ్యన దూఁకెన్.

Friday, 28 October 2016

తండ్రులేవురు గలరండ్రు ధరను బుధులు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  27 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - తండ్రులేవురు గలరండ్రు ధరను బుధులు.తేటగీతి: 
కన్నవాడును, పెంచిన ఘనుడు, తనకు 
నొడుగు జేసిన వాడును, యొజ్జ,కన్య
నిచ్చి పెండిలి జేసిన హితుడు, కలిపి
తండ్రు లేవురు గల రండ్రు ధరను బుధులు.

Thursday, 27 October 2016

బ్రాహ్మణుండు కాకి పలలముదిను.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  26 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - బ్రాహ్మణుండు కాకి పలలముదిను.ఆటవెలది: 
గోవు మెచ్చి తినును కోమలమౌ గడ్డి 
చేరి దుంపలతిను చెవుల పిల్లి 
పప్పు ధప్పళమ్ము బహుపసందుగ తిను
బ్రాహ్మణుండు, కాకి పలలముదిను.

Wednesday, 26 October 2016

శక్తులు వనితల్

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  26 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - శక్తులు వనితల్

కందము: 
చక్రము విప్పుటనందును 
చక్రమునే తిప్పుటందు చకచక పనులన్
వక్రముగ మారకుండగ 
సక్రమముగ జేయుటందు శక్తులు వనితల్.

Tuesday, 25 October 2016

పడక సీను.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  23 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
వర్ణ (న) చిత్రం - పడక సీను. శ్రీ కృష్ణుడు దుర్యోధనునితో...

కందము: 
నిద్దురనిపుడే లేచితి 
నిద్దర నే జూచినాడ నిట నరు దొలుతన్ 
ముద్దుల బావ ! సుయోధన 
కద్దగు సాయమ్ము ముందు కవ్వడి కోన్.

Monday, 24 October 2016

రక్త దానమ్ము సేయుట రాక్షసమ్ము.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  22 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రక్త దానమ్ము సేయుట రాక్షసమ్ము. 


తేటగీతి: 
తనదు రక్తము నీయంగ తగని దగచు
నంటు రోగము తగిలించు ననుచు దెలిసి 
యుండి గూడను " శాడిస్టు " మొండి యగుచు 
రక్త దానమ్ము సేయుట రాక్షసమ్ము

Sunday, 23 October 2016

పైకి పోవటమే

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  22 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - పైకి పోవటమే 


కందము: 
ముందుకు సరిగా  సాగిన 
నందరు క్షేమముగ పైకి జేరుట జరుగున్
క్రిందకు లోయన జారిన 
నందరు నిక్కముగ " పైకి " జేరుట జరుగున్.

Friday, 21 October 2016

కుక్కకుమీ కుక్కుటముల

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  20 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - కుక్కకుమీ కుక్కుటముల కందము: 
కుక్కకు  మీ కుక్కుటముల 
దక్కకనే జూడునట్లు దాచుడు గంపన్ 
కుక్కకుమీ పదినిరువది
చక్కగ నైదారునుంచ సంతోషమ్మౌ. 

Thursday, 20 October 2016

రహమాన్ చేసెనట పుష్కర స్నానమ్మున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  19 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - రహమాన్ చేసెనట పుష్కర స్నానమ్మున్.కందము: 
సహవిద్యార్థియు రాముడు
హహహాయని " కర " ముతోడ నట " పుష్ " జేయన్
రహదారి ప్రక్క వాగున
రహమాన్ చేసెనట "పుష్కర " స్నానమ్మున్.

Wednesday, 19 October 2016

తోకలేనిపిట్ట

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  19 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - తోకలేనిపిట్ట 


కందము: 
ఎర్రని పెట్టెను వేసిన 
తుర్రున నడ్రస్ కు జేరు తోకయె లేకన్ 
జర్రూరు పిట్ట, కలిగెను 
వర్రీ ! సెల్ దెబ్బ కిపుడు బ్యాకై పోయెన్.

Tuesday, 18 October 2016

అరకులోయలోఁ గలదు భద్రాచలమ్ము.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  17 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - అరకులోయలోఁ గలదు భద్రాచలమ్ము. తేటగీతి: 
సరకు జేయడు నామాట చంటి గాడు 
వాదు లాడును తానిట్లు పందెమిడుచు 
హైదరాబాదు ప్రక్క సింహాచలమ్ము 
అరకులోయలోఁ గలదు భద్రాచలమ్ము. 

Monday, 17 October 2016

సారా గొనె శివుడు లోకసంరక్షణకై.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  15 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - సారా గొనె శివుడు లోకసంరక్షణకై.కందము: 
చేరుచు జిలుకగ సంద్రము 
మీరుచును హలాహలమట మీదకు రాగా
ఘోరము నాపగ తన మన 
సారా గొనె శివుడు లోకసంరక్షణకై.

కందము: 
సారా యనగా మొత్తము 
పారావారమ్ము జిలుక వచ్చిన విషమున్ 
చేరుచు నింత మిగల్చక 
"సారా" గొనె శివుడు లోకసంరక్షణకై. 

Sunday, 16 October 2016

పోకలు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  15 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - పోకలు  `కందము: 
పోకలనిచ్చట జూడుడు 
పోకుడు మరి వాని వదలి పుక్కిట నిడుచున్ 
ఆకుల సున్నము బూసుక 
చేకొనుచును నోట నమల చిక్కగ పండున్.

Saturday, 15 October 2016

హైదరాబాదులోన నౌకాశ్రయంబు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  12 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - హైదరాబాదులోన నౌకాశ్రయంబు.


తేటగీతి: 
ఆంధ్ర దేశపు పటమున నైదు పేర్లు 
గుర్తు బెట్టగ జెప్పె మా గురువు గారు 
నదులు గోదావరీ కృష్ణ, నల్లమలయు 
హైదరాబాదు, లోన నౌకాశ్రయంబు.

Friday, 14 October 2016

కమలాప్తుని రశ్మి సోకి కమలెఁ గమలముల్.

 శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  09 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - కమలాప్తుని రశ్మి సోకి కమలెఁ గమలముల్.కందము: 
కమలా ఫలములు దెచ్చితి 
ని, మరచినానయ్యొ " ఫ్రిడ్జు " నెంచుక బెట్టన్ 
యమ యెండలు గాయుటచే 
కమలాప్తుని రశ్మి సోకి కమలెఁ గమలముల్.

Thursday, 13 October 2016

తిరుపతి వేంకట కవులు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  09 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - తిరుపతి వేంకట కవులు. 
కందము: 
రోసము గల కవి వీరులు
వేసము గనుడిటు తిరుపతి వేంకట కవులన్ 
మీసము తెలుగాంధ్రమ్ముల
మా సములన్ జూప తీతు మనిజెప్పిరిగా! 

Wednesday, 12 October 2016

పచ్చ అరటి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  08 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - పచ్చ అరటి   ఆటవెలది: 
పేదవారి కైన పెద్దవారలకైన 
పండు ముసలికైన పాపకైన
భోగి రోగికైన భువిని పూజలకైన 
పనికి వచ్చు ఫలము పచ్చ యరటి.

Tuesday, 11 October 2016

అమ్మాయను మాయజేతువమ్మా


వీక్షకులందరికీ  దసరా శుభాకాంక్షలు.

శ్రీ దుర్గాయైనమఃImage result for mahishasura mardini images
కందము: 
అమ్మాయను మా పిలుపున
కమ్మాయను మాయజేతువమ్మా! మము చే      
కొమ్మా! నీదరి,శంభుని  
కొమ్మా! యిమ్మహి జనులకు కోరినవిమ్మా! 

Monday, 10 October 2016

భారమనిరి తాళి భార్య లెల్ల.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  07 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - భారమనిరి తాళి భార్య లెల్ల. ఆటవెలది: 
మెడను పసుపుకొమ్ము మేలుగా ధరియించి  
తీర్చుడనుచు ఋణము తీరుగాను
పతులకిచ్చినారు, బంగారమేయుండ 
భారమనిరి తాళి భార్య లెల్ల. 

Sunday, 9 October 2016

పా (గో)పయ్య గోపెమ్మ.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  07 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - పా (గో)పయ్య గోపెమ్మ. 


కందము: 
పాపయ్య బొమ్మ జూడుడు
గోపయ్యే వెనుకనుండ, కోమలి గనుచున్ 
దీపమునే వెలిగించుచు
నాపకుమా కృష్ణ వేణు నాదమ్మనియెన్.

(ఇది ప్రముఖ చిత్రకారుడు వడ్డాది పాపయ్య గీసిన చిత్రము)

Saturday, 8 October 2016

కలికి పదతాడ నమ్ములే కడు ప్రియములు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  06 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కలికి పదతాడ నమ్ములే కడు ప్రియములు.


తేటగీతి:  
వెలుగులెంతయొ నిండిన వేదిపైన 
కురుచ దుస్తులు ధరియించి యోరకంట 
కలయ జూచుచు జేసెడి "క్యాటువాకు"
కలికి పదతాడ నమ్ములే కడు ప్రియములు. 

Friday, 7 October 2016

బట్ట బయలాయె గదా !

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  05 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - బట్ట బయలాయె గదా ! కందము: 
భరత మున బుట్టి నాడుర 
భరతమునే బట్టినాడు పసితనమందే 
భరతుడు సింగమ్ముల, నిట 
భరతుని గనగాను " బట్ట బయలాయె " గదా! 

Thursday, 6 October 2016

సైంధవ వధ.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  30 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - సైంధవ వధ. కందము: 
తలకొరివి బెట్టు వానికి 
తలపెట్టగ వాడు కీడు ధరణిని బడగా 
తలదీసె నరుడు సైంధవు 
తలపించగ రాహువు, హరి దయతో నపుడే !

Wednesday, 5 October 2016

కీకీ! హిహిహీ! బెకబెక! కిచకిచ! భౌభౌ!

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  29 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కీకీ! హిహిహీ! బెకబెక! కిచకిచ! భౌభౌ!


కందము: 
చేకొని జంతుల బొమ్మలు
రాకేశూ!చెప్పివేమి? రారా ! యనగా 
ఓకె ! యని జెప్పె బాలుడు
కీకీ! హిహిహీ! బెకబెక! కిచకిచ! భౌభౌ! 

Tuesday, 4 October 2016

చీరేశారు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  29 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - చీరేశారు.


కందము: 
ఉదయమున చీరెగొనుటకు 
ముదితలు పదిమంది రాగ మూటలు విప్పన్ 
వదలక రాతిరి వరకును 
వెదకిరి " ఓల్డ్ మోడ " లనుచు వెడలిరి, హయ్యో !

Monday, 3 October 2016

శివ - హర - భవ - రుద్ర .... విష్ణు స్తుతి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  28 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది - శివ - హర - భవ - రుద్ర ....  విష్ణువును స్తుతిస్తూ


తేటగీతి: 
శివము గలిగించు చక్రినే చేరి గొల్వ 
నీరు ద్రవియించు కన్నులన్ నియతి భక్తి 
నార్తి నేవేడెద నహరహమ్ము వాని 
పారిపోవంగ భవబంధ పాపచయము.

Sunday, 2 October 2016

వ్యాస పీఠం

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  28 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - వ్యాస పీఠం   కందము: 
వ్యాసుని భారతమును మరి 
వాసిగ పోతన్న వ్రాత భాగవతమ్మున్ 
ధ్యాసగ రామాయణమున్  
మోసిన మా వ్యాసపీఠ మునకిడుదు నతుల్.

Saturday, 1 October 2016

మెరుపుల 'హాయ్'

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  27 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - మెరుపుల 'హాయ్' 
కందము: 
ధర తాపము తొలగగ తొల
కరి వానలు కురియ మేను కందగ సుఖమే 
మురియుచు నవ్వగ మన్నే 
మెరుపులతో " హాయి " జెప్పె మిన్నే కనుమా! 

Friday, 30 September 2016

సంతాప సభల్ జనులకు సంతసమొసగున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  26 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - సంతాప సభల్ జనులకు సంతసమొసగున్. కందము: 
వింతగ ప్రభుతయె మరచిన 
వంతుగ తమ మదిని దలచి పండిత వరులన్ 
కొంతైన పొగడ ప్రజలిడు 
సంతాప సభల్ జనులకు సంతసమొసగున్. 

Thursday, 29 September 2016

నీరును గారగ నీయను

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  26 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - నీరును గారగ నీయను  

కందము: 
మీరేమన్నను సరియే 
మీరెను తెలివంచు నన్ను " మెచ్చిన " సరియే 
నీరును గారగ నీయను 
నీరును నే చెట్లకిడెడు నీమంబెపుడున్. 

Wednesday, 28 September 2016

హరుని వక్షస్స్థలమ్మున నమరె లక్ష్మి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  25 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - హరుని వక్షస్స్థలమ్మున నమరె లక్ష్మి


తేటగీతి: 
పాలకడలిని మధియించు వేళ బుట్టి 
తెల్ల సంద్రము పైనున్న నల్లనయ్య 
నచ్చి నాడని హరి, పద్మనాభుని, ముర 
హరుని వక్షస్స్థలమ్మున నమరె లక్ష్మి. 

Tuesday, 27 September 2016

కన్నబిడ్డ కంట గారమిడెను.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  24 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కన్నబిడ్డ కంట గారమిడెను.  


ఆటవెలది: 
ఇంటిలోన దూరి వంటింటిలోనున్న 
తల్లి నోరునొక్కి దాడిసేయ 
దొంగ నెదిరి తాను దొరకక నాతల్లి 
కన్నబిడ్డ, కంట గారమిడెను. 

Monday, 26 September 2016

హరుడె హరియు తెలియ హరియె హరుడు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  24 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - హరుడె హరియు తెలియ హరియె హరుడు 
సీసము: 
నెమలి పించ మిచట నెలవంక యచ్చట
నగలేమొ యిట కాల నాగు లచట 
చూడ చక్రమిచట శూలమ్ము గననట
గ్రద్ద యిచట బొల్లి యెద్దదియట
గట్టి వలువలిట గజచర్మ మచ్చట
గంధమిచట బూది కంపులచట 
నల్లరూపమిచట తెల్లని మేనట
లచ్చి యిచట గన బిచ్చ మచట

ఆటవెలది: 
పైకి జూడనిట్లు బాగుగా భేదమ్మె
లోతు దెలియుడయ్య రీతి దెలిసి
హరిని హరుడు నిలచు హరు లోన హరియుండు
హరుడె హరియు తెలియ హరియె హరుడు. 

Sunday, 25 September 2016

వాన కురియ మురిసె బడకటింట

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  23 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - వాన కురియ మురిసె బడకటింట


ఆటవెలది: 
బుంగ మూతి బెట్టి మూలనుండగ పతి 
బుజ్జగించి సతిని ముద్దుజేయ 
నవ్వి దరిని జేర నయముగా వలపుల 
వాన కురియ మురిసె బడకటింట. 

Saturday, 24 September 2016

కారు కారు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  23 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - కారు కారుఆటవెలది : 
కారు కారు ముందు కారు కారే కారు 
కారు కారు వెనుక కారె కారు 
కారు మారె రారు కారులేక జనులు 
కారు బారు తీరు జోరు జోరు. 


నాకక్కడ ఇంకేమీ కనబడట్లేదు....కారుల బారు తప్ప...

ఆటవెలది : 
కారు కారు కారు కారు కారే కారు
కారు కారు కారు కారు కారు 
కారు కారు కారు కారు కారే కారు
కారు కారు కారు కారు కారు.  

Friday, 23 September 2016

సున్నమిడవె యన్నమేల చుట్టంబునకున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  22 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - సున్నమిడవె యన్నమేల చుట్టంబునకున్. 


కందము: 
అన్నముదిని వచ్చితినని 
చిన్నగ దానక్క తోడ చెప్పుచు నుండన్
హన్నా! యని బావిటులనె 
"సున్నమిడవె యన్నమేల చుట్టంబునకున్."

Thursday, 22 September 2016

(సా) యమునా నది

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  21 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - (సా) యమునా నది  


కందము: 
యమునా నది జేసెను సా 
యము నాబాలుండు *హరికి "నది జరగ"దపా 
యము 'నాకని' తెలిసియును భ
యము నావలనెట్టి వేసి యరిగితి వమ్మా! 

*(హరికిన్+అది జరగదు+అపాయము)

Wednesday, 21 September 2016

నందమూరి రామారావు నటుడుగాడు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  19 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - నందమూరి రామారావు నటుడుగాడు.

తేటగీతి: 
అనగ ' దేవుని ' యాంగ్లమ్మునందు " గాడు " 
తెలుగు వారికి నావెండి తెరల ఱేడు 
పిచ్చి యభిమానమే పెంచ, పిలుతు రిట్లు 
నందమూరి రామారావు " నటుడు - గాడు "

Tuesday, 20 September 2016

"మిక్కీ మౌస్" గణపతి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  19 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - "మిక్కీ మౌస్" గణపతి 
కందము: 
"మిక్కీ మౌస్" గా మారుచు 
చక్కగ నా వాహనమ్ము చప్పట్లిడగా 
నిక్కడ వీణా నాదము 
పక్కా "ప్లే" జేసెడు గణపతికిని జే!జే! 

Monday, 19 September 2016

గొంగళి పురుగు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  18 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - గొంగళి పురుగు 
కందము: 
గొంగళి పురుగును జూడగ
కంగారుగ మేను లోన కంపము గలుగున్
రంగా ! కొన్ని దినాలకు
సింగారపు సీతకోకచిలుకై యెగురున్. 

Sunday, 18 September 2016

అక్షరములు నేర్చి బిక్షమెత్తె.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  15 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - అక్షరములు నేర్చి బిక్షమెత్తె.


ఆటవెలది: 
తండ్రి చెవిని జెప్ప తన్మయమ్మున జదువ 
చుట్టములును తనకు చుట్టు నిలువ 
వటువు మంత్రమందు బరగుచుండెడి గొప్ప 
అక్షరములు నేర్చి బిక్షమెత్తె.Saturday, 17 September 2016

చక్కని చెక్కలు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  15 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - చక్కని చెక్కలు. 
కందము: 
చక్కగ జేసిన బియ్యపు 
చెక్కలు తినుడయ్య వెన్న చిక్కగ గలిసెన్ 
ముక్కను గొరుకగ కారము 
మిక్కుటముగ లేక తినుచు మెత్తురు మీరే ! 

Friday, 16 September 2016

గరుడుని నొక వానపాము గ్రక్కున మ్రింగెన్

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  14 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - గరుడుని నొక వానపాము గ్రక్కున మ్రింగెన్


కందము: 
గరళము గలిగిన 'నూడిల్స్' (మ్యాగీ ) 
సరి దెలియక గరుడ బాబు చక్కగ దెచ్చెన్ 
మరిమరి తిని మరణించెను 
"గరుడుని నొక వానపాము గ్రక్కున మ్రింగెన్"