తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 31 December 2014

పాపములఁ ద్రోయు గంగ పాపమ్ముఁ జేసె.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15 - 06 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పాపములఁ ద్రోయు గంగ పాపమ్ముఁ జేసె.


తేటగీతి:
నరుల శుద్ధులజేయగా నదిగ దిగెను
మురికి కూపమ్ము జేసెను మూర్ఖ నరుడు
బుద్ధి లేనట్టి నరునికై భువికి వచ్చి
పాపములఁ ద్రోయు గంగ పాపమ్ముఁ జేసె.

Tuesday, 30 December 2014

నననన నాననా ననన నానన నానన నాననా ననా

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 06 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - నననన నాననా ననన నానన నానన నాననా ననా


చంపకమాల:
కనుమిది నాన్నగారు ! మరి కష్టము నాకిది చంపకమ్మనన్
వినుమిక చెప్పుచుంటి నొక వీనులవిందగు మంత్రమొక్కటే
ననుచును తండ్రి జెప్పె కన ' నా '  లను గూడిన నవ్య మంత్రమే 
" నననన నాననా ననన నానన నానన నాననా ననా " ! 

Monday, 29 December 2014

పల్లియ కన్నియ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 10 - 06 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - పల్లియ కన్నియ


కందము:
పల్లియ కన్నియ జూడుడు
మల్లెలనే కట్టుచుండె మాలగ, నెదుటే
అల్లన మెల్లన తిరిగెడు
తెల్లనిపక్షులనుజూచి తేటగ నవ్వెన్.

Sunday, 28 December 2014

ముగ్గురు పంచపాండవులు మూఁడు జగంబుల వన్నె కెక్కరే

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 06 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ముగ్గురు పంచపాండవులు మూఁడు జగంబుల వన్నె కెక్కరే


ఉత్పలమాల:
ఎగ్గులు జేయు సంఘటనల నేమియు ధర్మము దప్పకుంటచే
నుగ్గుగ జేయ కౌరవుల నూతన తేజము లొప్ప దీవెనల్
తగ్గవిధమ్ము కృష్ణుడును తాముగ శూలియు మారుతీయగా
ముగ్గురు, పంచపాండవులు మూఁడు జగంబుల వన్నె కెక్కరే !

Saturday, 27 December 2014

రాముఁడు శూర్పణఖ నపుడు రహిఁ బెండ్లాడెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 06 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రాముఁడు శూర్పణఖ నపుడు రహిఁ బెండ్లాడెన్.


కందము:
ప్రేమగ నఖముల బెంచెను
" ప్రేమ " యె తా గోళ్ళరంగు ప్రీతిగ వేసెన్
ప్రేమించి మేన బావగు
రాముఁడు " శూర్పణఖ " నపుడు రహిఁ బెండ్లాడెన్.

Friday, 26 December 2014

వేంకట శాస్త్రికి మనుమలు విల్సన్ ఖాదర్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06 - 06 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ. 


సమస్య - వేంకట శాస్త్రికి మనుమలు విల్సన్ ఖాదర్


కందము:
జంకక హసీన బట్టెను
మంకుగ కొడుకే యవనుల మతమే మారెన్
ఇంకేమి చెపుదు, చూడగ
వేంకట శాస్త్రికి మనుమలు విల్సన్, ఖాదర్. 

Wednesday, 24 December 2014

పిడుగుపాటు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06 - 06 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ. 

వర్ణన - పిడుగుపాటు.


కందము:
ఓరీ పిడుగా ! పడెదవె
ఈరీతిగ కూలివార లెటునిలబడినన్
ఘోరంబులు జేసెడి ఘన
చారిత్రుల మీద పడిన చరితార్ధుడవే !

Tuesday, 23 December 2014

రారమ్మని పిల్చె సాధ్వి రంజిల విటులన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04 - 06 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ. 


సమస్య - రారమ్మని పిల్చె సాధ్వి  రంజిల విటులన్.


కందము:
పేరేమొ ' సాధ్వి ' యామెది
హీరోయిను మోజు మీద హే ! చెన్నైకే
చేరెను, పస్తులు మాపగ
రారమ్మని పిల్చె' సాధ్వి ' రంజిల విటులన్.

Monday, 22 December 2014

భర్త భామ యయిన భార్య మురిసె

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03 - 06 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - భర్త భామ యయిన భార్య మురిసె


ఆటవెలది:
సత్యభామ పాత్ర సరసంబుగా వేసి
నాటకంబునందు నలుగురెదుట
మెప్పునంది తేగ 'కప్పు ' నొక్కటి నాడు
భర్త "భామ" యయిన భార్య మురిసె

Sunday, 21 December 2014

పంచముఖ ఆంజనేయుడు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03 - 06 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - పంచముఖ ఆంజనేయుడు.


 

సీసము:
ఆకాశయానమ్ము నవలీలగా సేయు
పవన పుత్రుడతడు, బాల్యమందు
అగ్నులెగయు రవి నరచేతనే పట్టె
జలనిధినే దాటె శౌర్య ధనుడు
పుడమిపుత్రిక జాడ బుద్ధిబలము జూపి
స్వామికే జెప్పె నసాధ్యుడతడు
రోమరోమమునందు రాముడే కనిపించు
భావి బ్రహ్మ యమిత బాహుబలుడు

తేటగీతి:
పంచభూతములాయన పట్టునుండు
పంచబాణునివైరి యా పరమ శివుడె
పంచవక్తృడు మారుతి భక్త జనుల
పంచనుండును మనకెట్టి భయము వలదు.
Saturday, 20 December 2014

శకుని ధర్మాత్ముఁ డనఘుడు సత్పురుషుడు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01 - 06 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - శకుని ధర్మాత్ముఁ డనఘుడు సత్పురుషుడు


శ్రీ ధూళిపాళ్ళ గారి పరంగా...

తేటగీతి:
చలన చిత్రమున నతడు  శకుని మామ
పవన సుతునకు గుడికట్టె భక్తుడతడు
తోటివారికి గుంటూరు ధూళిపాళ్ళ
'శకుని '  ధర్మాత్ముఁ డనఘుడు సత్పురుషుడు !

Friday, 19 December 2014

చల్లగ నయ్యెనీ ప్రకృతి సర్వము గ్రీష్మము వచ్చి నంతనే

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - చల్లగ నయ్యెనీ ప్రకృతి సర్వము గ్రీష్మము వచ్చి నంతనే

ఉత్పలమాల:
పిల్లలు పెద్దలందరును వేడిని తాళక వేగుచుండగా
నల్లన వాయుగుండమది యంబుధి దాటగ ప్రాకుచుండెగా 
నల్లని మేఘమాలికలు నాట్యముజేయుచు నూగుచుండెగా
చల్లగ నయ్యెనీ ప్రకృతి సర్వము గ్రీష్మము వచ్చి నంతనే. 

Thursday, 18 December 2014

తమ్ములు పదం నాల్గు పాదాలలో ...భారతార్థం ...

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

దత్తపది - తమ్ములు పదం నాల్గు పాదాలలో ...భారతార్థం ...


ద్రౌపది ధర్మరాజుతో..

కందము:
తమ్ములు పోవరులే పం
తమ్ములు, తమ మాట వినును, తగ నైదగు భూ
తమ్ములు మీరే, కన నా
తమ్ములు నూరైన గాని తమసరి రారే !

Wednesday, 17 December 2014

కామితార్ధమ్ము లొసఁగదు కనకదుర్గ.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కామితార్ధమ్ము లొసఁగదు కనకదుర్గ.

తేటగీతి:
మహిష మర్దని స్తోత్రమ్ము మనసుదలచి
పూజ జేయుచు పదముల పూలు వేసి
నీవె దిక్కని వేడగా నెందు కామె
కామితార్ధమ్ము లొసఁగదు ? కనకదుర్గ.

Tuesday, 16 December 2014

కుపతిని గని మెచ్చె సాధ్వి కోర్కులు మించన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - కుపతిని గని మెచ్చె సాధ్వి కోర్కులు మించన్.కందము:
స్తపతి విదేశము వెడలెను
నృపులెందరొ కాన్కలీయ నేరుగ దెచ్చెన్
విపులముగా చూప కనుల
కు, పతిని గని మెచ్చె సాధ్వి కోర్కులు మించన్.

Monday, 15 December 2014

నశ్యము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - నశ్యము


తేటగీతి:
ధూమ పత్రంబు పొయి మీద దోరగాను
చూచి వేయించి నెయి వేసి చూర్ణముగను
సున్నమింతయు గలుపుచు సొగసుగాను
చేసి పీల్చిన " స్వర్గమ్ము "  చేరువగును.

కందము:
పట్టిన నశ్యపు పట్టును
బట్టలు పాడౌను, చేర భార్యయు తిట్టున్
పట్టును తిత్తుల క్యాన్సరు
పట్టును వీడుచును దాని పడవేయవలెన్.


 

Sunday, 14 December 2014

హనుమత్పుత్రిని భార్యగాఁ గొనె నయోధ్యారాముఁ డాహ్లాదియై.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - హనుమత్పుత్రిని భార్యగాఁ గొనె నయోధ్యారాముఁ డాహ్లాదియై.మత్తేభము:
ఇనవంశమ్మున బుట్టినాడు భళిరా ! యీ విల్లు తానెత్తెరా !
కనగా పుల్లగ ద్రుంచె  దాని గదరా ! కల్యాణ రాముండురా !
జనకుండేను ముదమ్ము తోడ బనుపగా సాగేను,   వీడున్ విదే
హను, మత్పుత్రిని భార్యగాఁ గొనె నయోధ్యారాముఁ డాహ్లాదియై.

Saturday, 13 December 2014

గోంగూర

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణన - గోంగూర


ఆటవెలది:
పుంటి కూరయంద్రు పుల్లగా నుండును
పుల్లలన్ని దీసి పోసి యాకు
పప్పు, పులుసు కూర, పచ్చడి జేయంగ
నుల్లి గలిపి చూడ నుల్ల మలరు.

Friday, 12 December 2014

గ్రాసవాసమ్ములకు నేడ్చెఁగంసవైరి

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 22 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - గ్రాసవాసమ్ములకు నేడ్చెఁగంసవైరి


తేటగీతిః
కట్ట చేలములే లేక కడుపుకింత
తినగ లేక కుచేలుడు తిరిగి తిరిగి
గ్రాసవాసమ్ములకు నేడ్చె, గంసవైరి
బాల్య మిత్రుడు కద, యేగె భార్య పంప.

Thursday, 11 December 2014

భూత ప్రేత పిశాచ సంఘమును సంపూజించినన్ మేలగున్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - భూత ప్రేత పిశాచ సంఘమును, సంపూజించినన్ మేలగున్

శార్దూలము:
భీతిన్ వీడుడు మానసంబు నికపై ప్రీతిన్ మదిన్ గొల్వ సా
కేతాధీశుని దాసుడైన హనుమన్,  ఖేదంబులన్ ద్రోలు, నా
సీతాశోక వినాశకుండు గనుచున్ చెండాడుగా  శ్రీఘ్రమే  
భూత ప్రేత పిశాచ సంఘమును, సంపూజించినన్ మేలగున్

Wednesday, 10 December 2014

రాయలు రచియించెనంట రామాయణమున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రాయలు రచియించెనంట రామాయణమున్.


కందము:
ఆయన చరితను వ్రాసిన
మాయును పాపమ్మనుచును మరి వేయున్నన్
' వేయిపడగ ' లిచ్చిన ' కవి
రాయలు ' రచియించెనంట రామాయణమున్.


Tuesday, 9 December 2014

వేసవిలో శీతవాయువే వీచుఁ గదా

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - వేసవిలో శీతవాయువే వీచుఁ గదా 
కందము:
ఏసీ లక్కరలేదులె
వేసిన నేపుగ పెరిగిన వేపయె యున్నన్
వాసపు ముంగిట, జూడగ
వేసవిలో శీతవాయువే వీచుఁ గదా !

Monday, 8 December 2014

తొయ్యలి తాలింపున నిడెఁ దులసీదళముల్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - తొయ్యలి తాలింపున నిడెఁ దులసీదళముల్.


కందము:
అయ్యా ! నాడట హరినే
తొయ్యలి తులదూచ నిడెను తులసీ దళమున్
అయ్యది దలచుచు హరి ! హరి !
తొయ్యలి తాలింపున నిడెఁ దులసీదళముల్.

Sunday, 7 December 2014

వక్త్రంబుల్ పది గలిగినవానికి జేజే

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 16 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - వక్త్రంబుల్ పది గలిగినవానికి జేజే


కందము:
వక్త్రంబొక్కటి చాలనె
వక్త్రంబున ధర్మ బుద్ధి వదలక యున్నన్
వక్త్రముల గూల్చె గద దుర్
వక్త్రంబుల్ పది గలిగిన, వానికి జేజే !రావణునికి జయము పలుకుతూ నరుడా ' నీ తలకాయ్ ' ఏంచేస్తావ్ ? అని రాక్షసులు పలుకుట...

కందము:
వక్త్రములు నాల్గు వాడును
వక్త్రంబులు నైదు వాడు వరమిడె, నర ! నీ
వక్త్రంబదేమి చేతువు ?
వక్త్రంబుల్ పది గలిగినవానికి జేజే !

Saturday, 6 December 2014

కుందేలు కుఁ జూడఁ జూడఁ గొమ్ములు రెండే.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కుందేలు కుఁ జూడఁ జూడఁ గొమ్ములు రెండే.


కందము:
' కందేల ' వ్రాసినావుర
'కుందేలు ' ను వ్రాయలేవ ? కొమ్ములుదిద్దన్
'మందుడ ' కాకును లాకును
'కుందేలు ' కుఁ జూడఁ జూడఁ గొమ్ములు రెండే. 

Friday, 5 December 2014

సింహమునకుఁ గరికిఁ జెలిమి కుదిరె.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - సింహమునకుఁ గరికిఁ జెలిమి కుదిరె.


ఆటవెలది:
బొచ్చు కుక్క నొకటి ముచ్చటగా పెంచె
మదగజమును పెంచె మావటీడు
ఏన్గు వీపు పైకి నెక్కుచు దిగు గ్రామ
సింహమునకుఁ గరికిఁ జెలిమి కుదిరె.

Thursday, 4 December 2014

రణముఁ గాంచి వగచె రామమూర్తి.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 10 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
 

సమస్య - రణముఁ గాంచి వగచె రామమూర్తి.


ఆటవెలది:
నగలు కొన్ని క్రింద నగముపై బడునట్లు
సీత జార విడిచె భీత యగుచు
కపులు వాని జూప కనుగొని సతియాభ
రణముఁ గాంచి వగచె రామమూర్తి.

Wednesday, 3 December 2014

ఉంగరమ్మున జిరునవ్వు లొల్కె బళిర

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ఉంగరమ్మున జిరునవ్వు లొల్కె బళిర

తేటగీతి:
బిందెలోపల చెయి దూర్చి ప్రియము మీర
వరుని చేతిని గిల్లుచు వధువు వెతికె
వేడుకలరగ నీటిలో వ్రేలు దూర
నుంగరమ్మున, జిరునవ్వు లొల్కె బళిర !

Tuesday, 2 December 2014

వదినను బెండ్లాడెను బుధవర్యులు మెచ్చన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - వదినను బెండ్లాడెను బుధవర్యులు మెచ్చన్. 


కందము:
మదిలో ప్రేమను చెప్పెను
వదిలేదిక లేదననుచు బాసలు చేసెన్
పదపడి చెల్లెలి నిమ్మని
వదినను, బెండ్లాడెను బుధవర్యులు మెచ్చన్.

Monday, 1 December 2014

పెసర, మినుము, కంది, సెనగ...లతో పార్వతీ కల్యాణము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది - పెసర, మినుము, కంది, సెనగ...లతో పార్వతీ కల్యాణము  


తేటగీతి:
చూసె నగ తనయ శివుని, వేసె దండ
వేడ్క మీరగ తనకంది వేల్పు రాగ
చూపె సరసిజ లోచనాల్ సోయగమున
సంబరమ్ములు మినుముట్టె సాంబు జతగ .

Sunday, 30 November 2014

హితమితోక్తులు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - హితమితోక్తులు.

కందము:
హితమును గూర్పెడు మాటలు
మితముగనే యుండవలయు మీరుచు జెప్పన్
మతమును మానరు మూర్ఖులు
స్తుత మతులకు జాలు హితమితోక్తులు వినగా.

Saturday, 29 November 2014

పదము ' సరిగ ' గలుప

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - సంగీత సాహిత్యములు.

ఆటవెలది:
సరిగ పదము వ్రాయ సాహిత్యమే యౌను
' సరిగమ పదని ' యన సరసమైన
శ్రావ్య మైన శుద్ధ సంగీతమే యౌను
పదము ' సరిగ ' గలుప పాట యగును .

Friday, 28 November 2014

నెల తప్పిన రాజుఁ గాంచి నెలరాజనియెన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - నెల తప్పిన రాజుఁ గాంచి నెలరాజనియెన్కందము:
" కలదుగ మరియొక ' ఛాన్సే '
విల విల లాడక శ్రమించి విజయుడ వగుమా "
అలనయ్యేయస్సును గత
నెల తప్పిన రాజుఁ గాంచి నెలరాజనియెన్

Thursday, 27 November 2014

ఇద్దరు సతులున్నవాఁడె హితము గడించున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ఇద్దరు  సతులున్నవాఁడె హితము గడించున్. 

కందము:
ఒద్దిక భార్యయు నొక్కతి
పెద్దదొ చిన్నదొ కొలువగు ప్రియతమ సతియే 
ముద్దుగ చెప్పుదు వినుమి
య్యిద్దరు సతులున్నవాఁడె హితము గడించున్.

Wednesday, 26 November 2014

కరమొప్పారెను వాని దేహము శరాఘాతమ్ముచే నాజిలోన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కరమొప్పారెను వాని దేహము శరాఘాతమ్ముచే నాజిలోన్.


మత్తేభము:
కరముల్ మోడ్చుచు తా శిఖండి నిలిపెన్ కన్పట్ట నా పార్థుడే
కరముల్ రెండిటి తోడ వైచె నపుడే కాఠిన్యమౌ బాణముల్
హరినే దల్చుచు భీష్ము డప్పు డటనే హా యంచు తా గూలగా
కరమొప్పారెను వాని దేహము శరాఘాతమ్ముచే నాజిలోన్.

Tuesday, 25 November 2014

హా (ఆ)ల్ టైం హిట్స్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - చలన చిత్రములు.

కందము:
రంగుల చిత్రములందున
బంగరు యుగమది గడచెను  పాటలు వినగా
సంగీతము "హాల్ టైం హిట్స్"
హంగుగ మరి లేవు గాద "ఆల్ టైం హిట్సే "

Monday, 24 November 2014

దారా రమ్మని బిల్చె నొక్క సతి భర్తన్ ప్రేమ పొంగారగన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - దారా  రమ్మని బిల్చె నొక్క సతి భర్తన్ ప్రేమ పొంగారగన్


శార్దూలము:
దారాసింగను వాడు చేరె నపుడే ధైర్యమ్ము తో సైన్యమున్
మీరాబాయిని పెండ్లియాడె నెపుడో మేనత్త కూతున్ - "హలో "
' మీరా ' వత్తును రెండు వారములలో "మే.కూ." యనన్ ఫోనులో
" దారా " ! రమ్మని బిల్చె నొక్క సతి భర్తన్ ప్రేమ పొంగారగన్ !

( మే.కూ. = మేనత్త కూతురు. )

Sunday, 23 November 2014

కుండెడు పాలు బోసి యిడె కోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కుండెడు పాలు బోసి యిడె కోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్.

ఉత్పలమాల:
బండెడు చాకిరీనఛట పట్నముకే జని చేసివచ్చి తా
పండెను చేతగాక, తన భార్యకు జెప్పగ సైగ జేయుచున్
దండిగ వేసి పౌడరును, తక్కువ చక్కెర, మీగడేది రా
కుండెడు పాలు బోసి యిడె కోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్.

Saturday, 22 November 2014

కన్నెలవంక జూచి మెటికల్ విరిచెన్ నగజాత భీతయై

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - కన్నెలవంక జూచి మెటికల్ విరిచెన్ నగజాత భీతయై 

ఉత్పలమాల:
చిన్నది కొండకన్నె మరి చీపురులమ్మగ పట్నమేగగా
వన్నెలు చిన్నెలున్న తగు వల్వలు గట్టని యాడపిల్లలే
కన్నులు మూయకుండ గని కాంచుచు నవ్వుచు వ్రేలు చూప, నా
కన్నెలవంక జూచి మెటికల్ విరిచెన్ నగజాత భీతయై .

Friday, 21 November 2014

చీపురుకట్ట.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - చీపురుకట్ట. 


కందము:
మొత్తము పేరుకు పోయిన
చెత్తను తొలగించు నీకు జేజే లమ్మా !
మెత్తని చీపురు కట్టా !
హత్తెరి మా ' మూల ' ధనము హా హా నీవే !

Thursday, 20 November 2014

గొడ్రాలికి కొడుకొకండు గొబ్బునఁ బుట్టెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - గొడ్రాలికి కొడుకొకండు గొబ్బునఁ బుట్టెన్.  

కందము:
గొడ్రాలొక్కతి కనగ వి
రాడ్రూపుని వేడు కొనగ వేవేవిధముల్
' హైడ్రాప్ '  మందిడ వైద్యుడు
గొడ్రాలికి కొడుకొకండు గొబ్బునఁ బుట్టెన్.

Wednesday, 19 November 2014

గోంగూర పచ్చడి.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - గోంగూర పచ్చడి.  


తేటగీతి:
ఆంధ్ర మాతగ పేరున్న యాకు కూర 
ఉల్లి కలుపుచు నూరగా నొల్ల ననరు
నూనె గోంగూర వేయించ నోరునూరు
నోరు కాదది తినకున్న నొట్టి " బోరు ".

Tuesday, 18 November 2014

శిశుపాలుఁడు ప్రాణదాత శ్రీకృష్ణునకున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - శిశుపాలుఁడు ప్రాణదాత శ్రీకృష్ణునకున్.


కందము:
శిశువుల వైద్యుడు చేసెను
పశుపతి సుతునకు చికిత్స, ప్రాణము వోసెన్
పశుపతి మ్రొక్కెను వైద్యుడు
శిశుపాలుఁడు, ప్రాణదాత, శ్రీకృష్ణునకున్.

( శిశువుల వైద్యుని పేరు శ్రీకృష్ణుడు. ) 

Monday, 17 November 2014

చంద్రగ్రహణము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - చంద్రగ్రహణము


తేటగీతి:
రాజుకైనను కాలమ్ము రాక కలసి
మాటునుండగ వలెనను మాట నిజము
గ్రహణ కాలము వీడంగ కాంతి విరిసి
నూత్న తేజంపు వెన్నెల నోలలాడు

Sunday, 16 November 2014

రామ పదాబ్జమే శరణురా యని పల్కెను రావణుం డహో

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
సమస్య - రామ పదాబ్జమే శరణురా యని పల్కెను రావణుం డహో

ఉత్పలమాల:
ఆమహనీయ సాధ్వినిక నారడి బెట్టక నప్పజెప్పుమా
రాముని కన్న తమ్ము గని రౌద్రముతోడను తన్ని నీకికన్
రామ పదాబ్జమే శరణురా యని పల్కెను; రావణుం డహో !
కామ మదమ్ము కన్నులను గప్పి న నచ్చునె సూనృతమ్ములే.

Saturday, 15 November 2014

పిసినిగొట్టు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - పిసినిగొట్టు


ఆటవెలది:
కడుపుకింత తినక కబళ మొరుల కీక
మూట గట్టి దాచి మూల బెట్ట
' మూల ' ధనము బోవు ముద్దుగా నొరులకు
ముద్ద దొరక కితడు మూల బడును.

Friday, 14 November 2014

బకము వచ్చి వాలి ప్రాణముఁ గొనె.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - బకము వచ్చి వాలి ప్రాణముఁ గొనె.


ఆటవెలది:
రామచంద్రు డప్డు రవికుమారుని తోడ
స్నేహ మంది బాస చేసె, పిదప
చెట్టు చాటు తాను చేసుక వేయ నం  
బకము వచ్చి వాలి ప్రాణముఁ గొనె.

Thursday, 13 November 2014

ముందు వెనక కనుచు నుంద్రు.

 శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - కావ్య కన్యక


ఆటవెలది:
ఆడ పిల్ల కిప్పుడాదరంబది లేదు
కవిత వ్రాయ మెచ్చు ఘనులు లేరు
కన్యకైన మంచి కావ్య కన్యకనైన
కనగ ముందు వెనక కనుచు నుంద్రు.

Wednesday, 12 November 2014

నలకూబరుఁ డాంజనేయునకు మామ గదా

 శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 22 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - నలకూబరుఁ డాంజనేయునకు మామ గదా


నెల తక్కువ వయసైనా అమ్మతమ్ముడు మామ వరసే కదా.....

కందము:
నెలతకు తమ్ముడు, పుత్రుడు
నెల తేడా తోడ బుట్టె, నిడె  నామములన్
నెల తక్కువ వయసైనను
నలకూబరుఁ డాంజనేయునకు మామ గదా !

Tuesday, 11 November 2014

సూర్య చంద్రుల నొక చోట జూడగలము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - సూర్య చంద్రుల నొక చోట జూడగలము

తేటగీతి:
అమ్మ ముఖమున కన్నులై యలరు చుండు
రవియు నొక్కటి వెన్నెల రాజు నొకటి
అమ్ముఖమ్మును గన భక్తి సమ్ముఖమున
సూర్య చంద్రుల నొక చోట జూడగలము 

Monday, 10 November 2014

వేసవికాలము,

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - వేసవికాలము, 


కందము:
వేసారునుక్క పోతలు
సీసాలుగ చల్ల నీరు సిరి మల్లియలున్
ఆ సపొ టాలును మామిడి
వేసవి కాలమ్ము గలవు వెతలును సుఖముల్. 

Sunday, 9 November 2014

వనము సుఖము నొసఁగు జనుల కెపుడు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - వనము సుఖము నొసఁగు జనుల కెపుడు.

ఆటవెలది: 
అద్దె కొంప లోన నగచాట్లు పడలేక
చేరెడంత భూమి చేరి కట్ట
పిట్ట గూడు బోలు పిసరంత దైన భ
వనము సుఖము నొసఁగు జనుల కెపుడు.

Friday, 7 November 2014

సింహమును పాఱఁద్రోలెను చిన్నవాఁడు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - సింహమును పాఱఁద్రోలెను చిన్నవాఁడు.

తేటగీతి:
'పార్కు' కని వచ్చె నొక్కడు పగటి వేళ
నందు కొనుచుండె తిననెంచి ' ఐసుక్రీము '
అందుకొననెంచి దూకుచు నరచు గ్రామ
సింహమును పాఱఁద్రోలెను చిన్నవాఁడు.

Thursday, 6 November 2014

దూఱలేదని యర్ధాంగి దూఱెఁ బతిని.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - దూఱలేదని యర్ధాంగి దూఱెఁ బతిని. 


తేటగీతి:
అద్దె నీయరు నెలనెలా యడుగలేవు
ఖాళి జేయగ చెప్పవు గట్టిగాను
యెదురు తిరిగెడు వారినే యెందుకీవు
దూఱలేదని యర్ధాంగి దూఱెఁ బతిని.

Wednesday, 5 November 2014

మరునిం బూజించ మేలు మాతామహికిన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ. 

సమస్య - మరునిం బూజించ మేలు మాతామహికిన్.

కందము:
చిరు నవ్వు పెద్ద బొజ్జయు
కరి ముఖమును గలిగినట్టి గణనాథుని నా
సురపూజిత చరణు హరు కొ
మరునిం బూజించ మేలు మాతా ! మహికిన్.

Tuesday, 4 November 2014

మారుతిని గొల్చువారల మతులు చెడును.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - మారుతిని గొల్చువారల మతులు చెడును. 


తేటగీతి: 
పూజజేసెద నుపవాస ముందుననుచు
గొప్ప బలుకుచు నేరికి జెప్పకుండ
పూరి, వడలను, బోండాలు, పునుగుల నొక
మారు   తిని, గొల్చువారల మతులు చెడును.

తేటగీతి:  
యశము ధైర్యమ్ము బుద్దియు నాయువులును
పెరుగు నిజముగ నరులకు, వికసితమగు
మారుతిని గొల్చువారల మతులు, చెడును
కోతినేమిటి నేనిట్లు గొలుచుటనిన.

Monday, 3 November 2014

తక్కిన నగలన్ని గూడ తక్కువ గాదే !

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - వాగ్భూషణము

కందము:
వాక్కను భూషణమున్న న
వాక్కగుదురు జూచు వారు వహ్వాయనుచున్
చక్కని పలుకుల ముందర
తక్కిన నగలన్ని గూడ తక్కువ గాదే !

Sunday, 2 November 2014

శిశిరముఁ గాంచి యెందులకు చింత వసంతము రాకపోవునే

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - శిశిరముఁ గాంచి యెందులకు చింత వసంతము రాకపోవునే

చంపకమాల:
మశకము వోలె కష్టములు మాటికి మాటికి కుట్టుచుండెనా
దశలవి మారుచుండు గద దాటును కష్టములట్లెయుండునా
శశికళలెన్నొ హెచ్చుచును సంతసమందగ పున్నమౌనుగా
శిశిరముఁ గాంచి యెందులకు చింత వసంతము రాకపోవునే?

Saturday, 1 November 2014

సినీవాలి.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణన - సినీవాలి.


కందము:
కనబడి కనబడ నట్లుగ
కనుపించెడు చంద్ర రేఖ కన నమవాస్యన్
ఘన హరుని పత్ని పేరును
కనగ ' సినీవాలి ' యనగ కంగారేలా ?

Friday, 31 October 2014

అనుజుఁ డగ్రజుఁ డాయెఁ దా నాదరమున.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 10 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - అనుజుఁ డగ్రజుఁ డాయెఁ దా నాదరమున.


తేటగీతి:
రాము ననుజుడు గా నున్న లక్ష్మణుండు
రాము డను పేర నన్నగా రాయె హరికి
విష్ణు రచనను శేషుండు వేడ్కగాను
అనుజుఁ డగ్రజుఁ డాయెఁ దా నాదరమున.

తేటగీతి:
అన్నదమ్ములు నాటకమ్మందు జేర
పాత్ర లెంపిక జేయగా పాండవులకు
ఒడ్డు పొడుగుల నెంచుచు నుండ కడకు
అనుజుఁ డగ్రజుఁ డాయెఁ దా నాదరమున.

Thursday, 30 October 2014

మాయా సభ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - మయసభ


కందము:
మయ సభయే కాదది చి
న్మయుడే కథ నడుప నిడిన మాయా సభయే
మయసభ లో రభసయె గద
క్షయ మగుగానట్లు జేసె క్షమ భారంబున్.

Wednesday, 29 October 2014

కన్నను శూరుండు ముజ్జగంబుల గలడే

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కన్నను శూరుండు ముజ్జగంబుల గలడే

కందము:
అన్నియు తానై నడుపును
మన్నును తిన్నట్టి వాడె మన్నన బొందెన్
కన్నయ్య, నంద నందను
కన్నను శూరుండు ముజ్జగంబుల గలడే ?

Tuesday, 28 October 2014

జనన మరణములు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
 

వర్ణన - జనన మరణములు.


తేటగీతి:
కన్ను తెరిచిన జననమ్ము 'కనును' తల్లి
కన్ను మూసిన మరణమ్ము కనెదరొరులు
మనము గనములె రెండును, మధ్య 'లోన'
గనుచు బ్రతుకును దిద్దుకో ఘనము గాను.

Monday, 27 October 2014

కుంతి మగఁడు శూలి కొడుకు వాలి

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - కుంతి మగఁడు శూలి కొడుకు వాలి


ఆటవెలది:
ఫ్రక్క వీధి లోని పార్థుడు గారికి
కుంతి మగఁడు, శూలి కొడుకు, వాలి
తమ్ము పేర్ల తోడ తనయులు గలరయ్య
వారి పేర్లు జెప్పు వారు గలరె ?

Sunday, 26 October 2014

తృప్తి ... వర్ణన.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - తృప్తి ... వర్ణన.

ఆటవెలది:
ఉన్న వాడు కనగ నున్న వాడే కాదు
లేని వాడు తృప్తి లేని నాడు
లేని వాడు నిజము లేని వాడే కాదు
ఉన్న వాడు తృప్తి యున్న నాడు.

Saturday, 25 October 2014

తగినది గాదయ్య వేదధర్మము మనకున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - తగినది గాదయ్య వేదధర్మము మనకున్.

కందము:
తెగ మెచ్చి పరుల ధర్మము
తెగబడి పోయెదవదేల తెలియక నిజమున్
అగణిత గుణములు గలదిది
తగినది గాదయ్య వేదధర్మము మనకున్? 

Friday, 24 October 2014

నరకుఁడు సంపెఁ గృష్ణుని సనాతనధర్మము రక్షసేయఁగన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - నరకుఁడు సంపెఁ గృష్ణుని సనాతనధర్మము రక్షసేయఁగన్.


చంపకమాల:
నరకుని జంపి నాడు గద నాడట కృష్ణుడు నేడు చూడగా
నరకెను పాత గాథనిటు నామము ' సత్యపు నాటకమ్మనెన్ '
నరకుని ' ఫ్యాన్స్ ' వచ్చి తమ నాయకు స్వప్నము జేర్చిరందులో
నరకుఁడు సంపెఁ గృష్ణుని- స. నా - తనధర్మము రక్షసేయఁగన్.

Thursday, 23 October 2014

వెలిగించు శక్తి నిచ్చెడి జ్యోతిన్

వీక్షకులు అందరికీ దీపావళి పర్వదిన  శుభాకాంక్షలు.  
 

కందము:
యేటికి సరిపడునట్లుగ
నేటికి వెలిగించు శక్తి నిచ్చెడి జ్యోతిన్
యేటికి భయమున్ బడెదవు
మేటిగ చీ'కట్లు' ద్రెంచి మెరుపుగ సాగన్.

Wednesday, 22 October 2014

తేనెపూసినకత్తి

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - తేనెపూసినకత్తి....వర్ణన.


తేటగీతి:
తీయ తీయని మాటల మాయ జేయు
మెత్త మెత్తగ కుత్తుక నుత్తరించు
' నాక ' మంచును తలపించు పోకడలును
తేనె బూసిన కత్తుల దెలిసి  మెలగు.


Tuesday, 21 October 2014

పాడు పనుల జేయువాడు ఘనుడు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పాడు పనుల జేయువాడు ఘనుడు

ఆటవెలది:
పనిని జేయు మనుచు పరమాత్ముడే చెప్పె
ఫలిత మతడు జూచు భయము వలదు
పనియు పాట లేక పడి నిద్ర బోవుట
పాడు - పనుల జేయువాడు ఘనుడు

Sunday, 19 October 2014

కలకాలము బతుకువాడు కామాతురుడే

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - కలకాలము బతుకువాడు కామాతురుడే


కందము:
ఇల కామములను వీడక
బల,మాయువు నీయ మనుచు భగవంతునితో
పలుమార్లు వేడి, కాకిగ
కలకాలము బతుకువాడు కామాతురుడే

Saturday, 18 October 2014

తారకమంత్రము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - తారకమంత్రము .... వర్ణన.


కందము:
తారలు సూర్యుడు చంద్రుడు
తీరుగ ఝరి గిరులు నిలచి తీరెడు వరకున్
మీరుచు జగమును బ్రోచెడు
తారక మంత్రమ్ము "రామ" తలపన్ రారే !

Friday, 17 October 2014

కరి సింహమునెక్కి దైత్య గణముల దునిమెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
సమస్య - కరి సింహమునెక్కి దైత్య గణముల దునిమెన్.


కందము:
సుర నర గణములు వేడుచు
పరమేశ్వరి దరికి జేరి పాహీ యనగా
కరుణను నభయమ్మిడి శాం
కరి సింహమునెక్కి దైత్య గణముల దునిమెన్.

Thursday, 16 October 2014

మరుని ముద్దులాడె గిరికుమారి.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 31 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - మరుని ముద్దులాడె గిరికుమారి.


ఆటవెలది:
తలచి నంత సుతుని నలుగుతో జేసెను
తలను ద్రుంచి వేసె తండ్రి , కడకు
కరి ముఖమ్ము బెట్టి గణనాథు జేయ కొ
మరుని ముద్దులాడె గిరికుమారి.

Wednesday, 15 October 2014

తులసి....వర్ణన.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 31 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - తులసి....వర్ణన. 


కందము:
తులదూచ లేము విలువను
తులదూచగ గలిగె హరిని తులసీ దళమే
ఇల తులసియున్న యిల్లే
నిలయము సిరి, హరికి నరుడ నిజమే కాదా !

Tuesday, 14 October 2014

తమన్నా - కాజల్ - సమంతా - త్రిష... దత్తపది కి భారతార్థంలో పద్యం.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - తమన్నా - కాజల్ - సమంతా - త్రిష... దత్తపది
 
 
భీష్ముడు అంపశయ్యపై నున్నప్పుడు కృష్ణుడు అర్జునునితో...తేటగీతి:
తాతమన్నన బొందిన ధన్యుడీవు
దోసమంతగ నెంచడు - కాశి రాజ
పుత్రి షండునిగా మారి పుట్టిముంచె
గంగ రప్పించు త్రాగుటకా జలమ్ము.

Monday, 13 October 2014

నిఘంటువు....వర్ణన.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - నిఘంటువు....వర్ణన.

తేటగీతి:
కోరినంతనె యేదైన చేరి చూపు
నడిగినంతనె ' యర్థమ్ము'  నందజేయు
ఇంద్రజాలికుడాకాదు నిదియ జూడ
కర్ణుడస్సలు కాదు నిఘంటు విదియె.

Sunday, 12 October 2014

ప్రాఙ్ముఖుడై పరుగుదీసె భానుడు వేగన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ప్రాఙ్ముఖుడై పరుగుదీసె భానుడు వేగన్


కందము:
వాఙ్మయములు చదివిన ' హరి
సఙ్మా' యను వాడొకండు సరసున దిగి తా
ప్రాఙ్ముఖ వందన మిడ తన
ప్రాఙ్ముఖుడై పరుగుదీసె భానుడు వేగన్. 

Saturday, 11 October 2014

నిత్యకళ్యాణము - పచ్చతోరణము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - నిత్యకళ్యాణము - పచ్చతోరణము .... వర్ణన.

ఆటవెలది:
నిజముగా జరుగును నిత్య కళ్యాణమ్ము
పచ్చ తోరణమ్ము వాడదెపుడు
భక్త జనుల కొరకు భగవంతుడే నిద్ర
వీడు తిరుమల గన వేడుకగును.

Friday, 10 October 2014

హర నీవే శరణమ్ము నా కనియె బ్రహ్లాదుండు సద్భక్తుడై

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - హర నీవే శరణమ్ము నా కనియె బ్రహ్లాదుండు సద్భక్తుడై


మత్తేభము:
హరి నీవే "కనలేవు" లేవనుచు నన్నయ్యయ్యొ దూషించునే
స్మరణమ్మున్ మది సేయనీడు, గనుమా మాతండ్రి నే గావుమా
సరిగా నిప్పుడె కంబమందు నిలుమా, సాదృశ్యమై శ్రీ మనో
హర! నీవే శరణమ్ము నా కనియె బ్రహ్లాదుండు సద్భక్తుడై
.

Thursday, 9 October 2014

గగన కుసుమమ్ము విష్ణువున్ గనిరి నరులు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - గగన కుసుమము ... వర్ణన.
 తేటగీతి:
గగన కుసుమంబు విష్ణువున్  గనగ నరులు
గగన వర్ణంపు కృష్ణునే కనగ నాడు
దేవకీ దేవి, మెచ్చెగా దేవతలును
గగన కుసుమమ్ము విష్ణువున్ గనిరి  నరులు. 

Wednesday, 8 October 2014

కుత్సితులె చేయుదురు వసంతోత్సవమ్ము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కుత్సితులె చేయుదురు వసంతోత్సవమ్ము.


తేటగీతి:
ఎవరు గుణవంతు చెరచునో యెరుక గలదె ?
అచ్చ తెనుగేది యొనరింతు రనగ చెపుమ ?
హోలి పండుగ కొక పేరు నొప్పు నేది ?
కుత్సితులె - చేయుదురు - వసంతోత్సవమ్ము.

Tuesday, 7 October 2014

కలహములే సకలసౌఖ్య కారణము లగున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కలహములే సకలసౌఖ్య కారణము లగున్. 


కందము:
పలువురు దనుజుల గూల్చగ
నలువకు కొమరుండగు మన నారద మునియే
యిల బాగు కొరకు బెట్టిన
కలహములే సకలసౌఖ్య కారణము లగున్.

Monday, 6 October 2014

రంగులు " ఘోరంగు" లైన రంగు పడుద్దీ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కామదహనము... వర్ణన.        

కందము:
రంగుల జల్లుచును పలు తె
రంగులనీ పండుగ నలరారుదు రంతా
రంగులు మంచివి వాడుడు
రంగులు  "ఘోరంగు" లైన  ' రంగు పడుద్దీ ' !


ఘోరంగులు = ఘోరమైన , కల్తీ రంగులు ( సరదాగా పెట్టిన పదం )

Sunday, 5 October 2014

అఆలను మరచిపోయిరాంధ్రులె యౌరా

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - అఆలను మరచిపోయిరాంధ్రులె యౌరా


కందము:
అఆల బడికి పోరా ?
అఆలను నేర్వబోర అఆ ' బోరా ' ?
అఆల తోనె పోరా ?
అఆలను మరచిపోయిరాంధ్రులె యౌరా !

Saturday, 4 October 2014

చూస్తే యంగము లొకటే

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - హస్తిమశకాంతరము ... వర్ణన. 


కందము:
హస్తిని జూచుచు మశకము
నాస్తియె తేడాలనియెను నాకూ కరికిన్
చూస్తే యంగము లొకటే
జాస్తియె మరి రెక్కలేమొ సైసై నాకే.

Friday, 3 October 2014

జపింతు శాంకరీ - జయమ్ములనీవే


వీక్షకులందరికీ " విజయదశమి " శుభాకాంక్షలు.
భవానీ అనుగ్రహ ప్రాప్తిరస్తు.విజయ వృత్తము:

జగాలవన్నియున్ - జనించెను నీకే
జగంబులన్నియున్ - జపించును నిన్నే
జపింతు శాంకరీ - జయమ్ములనీవే
వరమ్ము లీయగా – పరాత్పరి  నీవే

భవాని వృత్తము:

మాటగన నర్థమే - మధురగతిని - మసలినటుల
ఘాటగు సు వాసనల్ - కలసి విరుల - కదలినటుల
తేటగను పండ్లలో - తెలియ రుచులు - దిగిన యటుల
వాటముగ దుర్గయే - భవుని గలసి - పరగు నిటుల


సాగరతనయ వృత్తము: 
మనమున్ దలుతున్ మాహేశ్వరీ మా - మానస మునను దీపింప రావా
అనయమ్ము హృదిన్ స్తోత్రింతు మాతా - యార్తిని మలప దీవింప రావా
వినయమ్ముననే పూజింతు దేవీ - వేధించు నఘము ఖండించ రావా
ఘన పూజలతో సేవింతు తల్లీ - కామిత సుధల నందీయ రావా

Thursday, 2 October 2014

చిలుకు పలుకే మరపించు చిలుక పలుకు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - చిలుక పలుకులు ... వర్ణన.


తేటగీతి:
గోరు ముద్దలనమ్మయే కోరి పెట్టి
మొదటి పలుకులు పలికించు మురిపె మలర
ముద్దు బిడ్డలు మూతినే ముడుచు కొనుచు
చిలుకు పలుకే మరపించు చిలుక పలుకు

Wednesday, 1 October 2014

సమ్మెలు కావవి తలపై...

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23  - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - సమ్మెలు, జనజీవనము ...వర్ణన. 

కందము:
' అమ్మా' యన ప్రభుత వినదు
' హమ్మా' యని యడుగు సమ్మె లలవాటాయెన్
సమ్మెలు కావవి తలపై
సమ్మెట పోట్లేను సకల జనులకు చూడన్.

Tuesday, 30 September 2014

పిఱికివాఁడు గెల్చె వీరతతిని.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 22  - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పిఱికివాఁడు గెల్చె వీరతతిని.


ఆటవెలది:
వీర "తొట్టిగ్యాంగు" విర్రవీగి పొలము
నాక్రమించ గినిసి నాసరయ్య
కోర్టునందు వేయ కొన్ని నాళ్ళకు జూడ
పిఱికివాఁడు గెల్చె వీరతతిని.

Monday, 29 September 2014

లెస్స బొంద డొకటి ' లెస్సే' మరొక్కటి

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 22  - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రెంటికి చెడ్డ రేవడు .... వర్ణనఆటవెలది:
మాతృభాషనేమొ మరికొంత నేర్వడు
పరుల భాష నేర్చు పైన పైన
లెస్స బొంద డొకటి  ' లెస్సే' మరొక్కటి
రేవడాయె జూడ రెంట జెడుచు
.

Sunday, 28 September 2014

సూనుని దీవనలు మనకు శుభకరము లగున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - సూనుని దీవనలు మనకు శుభకరము లగున్. 


కందము:
నానుచు  నామంబంజన
సూనుని మదిలోన,  దివ్య శక్తినొసంగెన్
నేనున్ బలికెద, దశరథ
సూనుని దీవనలు మనకు శుభకరము లగున్.

Saturday, 27 September 2014

పలుకులమ్మ వంట బ్రహ్మ పంచె

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ఆంధ్రభారతి ... వర్ణన.


ఆటవెలది:
పలుకులమ్మ వంట బ్రహ్మ తానే బెట్టి
పంపె నరుల కంత పంచి పంచి
పాయసమ్ము దొరకె పరగ నాంధ్రులకేను
పరుల కింతయేని దొరుకలేదు.

కందము:
అందము చందము గలవే
అందరి ప్రియ భాషలెల్ల నాహా చూడన్
అందపు చందపు  పద్యము 
నందించెను వాణి చూడ నాంధ్రులకేగా
.

Friday, 26 September 2014

అడవిగాచిన వెన్నెల ...

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - అడవిగాచిన వెన్నెల ... వర్ణన.


నేటి కాలములో ఫట్టణాలలో కాచిన వెన్నెలే "అడవి గాచిన వెన్నెల"...
నిజానికి పట్టణాలలో కంటే అడవిలో కాచిన వెన్నెలే యెక్కువ ఉపయోగమని నా అభిప్రాయం.

కందము:
ఆడవిని గాచిన వెన్నెల
అడగకనే మూలికలకు నతి శక్తినిడున్
ఆడుగిడ వెన్నెల పురినె
వ్వడు పట్టించు కొనడు " బల్బుల " ద్యుతి లో.

Thursday, 25 September 2014

వెఱ్ఱి వారలు సదసద్వివేక నిధులు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - వెఱ్ఱి వారలు సదసద్వివేక నిధులు

తేటగీతి:
ధూర్తు లైనట్టి వారలు తూలనాడ
నోర్పు తోడను సైచి తామూరుకుంద్రు
చేతగానట్టి వారని చేరియనుట
వెఱ్ఱి, వారలు సదసద్వివేక నిధులు.

Wednesday, 24 September 2014

గతజల సేతుబంధనము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - గతజల సేతుబంధనము ..... వర్ణన.

చంపకమాల:
హితములు చెప్పు పెద్దలను హీనముగా గని సేతునెప్డు నా
మతమది నాదె యంచు పలు మారులు తప్పులు జేసి పిమ్మటన్
హతవిధి పట్టుకోగ మరి యాకులు చేతను, జూడ నిట్టిదే
గతజల సేతుబంధనము, కాదది మంచిది మానవాళికిన్.

Tuesday, 23 September 2014

మృత్పిండము స్వర్ణమగుచు మేలొనగూర్చున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - మృత్పిండము స్వర్ణమగుచు మేలొనగూర్చున్.

కందము:
మృత్పిండము రైతులకే
మృత్పిండము కుమ్మరులకు, మేదిని "ప్లాట్లే "
సత్పథము నమ్ము వారికి
మృత్పిండము స్వర్ణమగుచు మేలొనగూర్చున్.

Monday, 22 September 2014

పట్టి చోరులుజేరి కొట్టి పట్టుక పోరు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - విద్యాధనము .... వర్ణన. 


సీసము:
    పంచు
తానె గురువు మించు సంతసమున
    తరుగు నంచు మదిని తలచ బోడు
    మందసమ్ములు దాచ వందలక్కర లేదు
    మందహాసము నిండు నొంద వృద్ధి
    పట్టి చోరులుజేరి కొట్టి పట్టుక పోరు
    ప్రభుత బాధ నిడదు పన్ను లడిగి
    పరుల దేశమునైన ప్రక్క గ్రామమునైన
    నొక్క రీతిగ మెప్పు నొంద గలము

ఆటవెలది:
    ధనము చే
వచ్చు, తలలో  చదువున్న
    విద్య మించు ధనము విశ్వమందు
    లేదు సుజను లార, లేత బాలలనెప్డు
    పనిని చేర్చవలదు, బడియె మేలు.

Sunday, 21 September 2014

పరుల సేవలే యొసంగు భవ్య యోగముల్ సుధీ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 16 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పరుల సేవలే యొసంగు భవ్య యోగముల్ సుధీ
ఉత్సాహము: 
మురికి జేయు వీధులన్ని ముందు బాట "సారులే "
తిరుగు తాము కుంచె బట్టి తీర్చి దిద్ద " రోడ్డులే "
సరిగ జేయ వెన్క వచ్చి "శహరు" నందు చూడ "స్వీ
పరుల " సేవలే యొసంగు భవ్య యోగముల్ సుధీ. 

Saturday, 20 September 2014

సుత వాహను డాజి గూల్చె సురవైరి తతిన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - సుత వాహను డాజి గూల్చె సురవైరి తతిన్ 

కందము:
క్షితి పలు వెతలను బెట్టెడు
దితిసుతులను గూల్చుమనుచు దేవతలడుగన్
ధృతి నిడి వారికి వినతా
సుత వాహను డాజి గూల్చె సురవైరి తతిన్

Friday, 19 September 2014

మృగమును సేవించు నెడల మేలగు బ్రజకున్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - మృగమును సేవించు నెడల మేలగు బ్రజకున్
 

కందము:
మృగ నర రూపున హరియే
జగమందున జయములీయ  జనియించెనుగా
వగ దొలగ నృసింహుని, నర      
మృగమును సేవించు నెడల మేలగు బ్రజకున్

Thursday, 18 September 2014

వైరులు వైరస్సు వలల వర్తిలు ' నెట్టే.'

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - అంర్జాలము ..... వర్ణన.


కందము:
చాలముదంబు నిడును విడ
జాలము వీడిన నిముసము జరుగదు యంత
ర్జాలము గన నిది ఇంద్రుని
జాలము వలె దోచు, దోచు జనుల మనములన్.

కందము:
వేరుగ నుండక ఘన సాఫ్ట్
వేరును ' వేరు ' గను హార్డు వేరుయు కలవన్
వైరుల మరి వైర్లెస్సుల
'వైరులు' వైరస్సు వలల వర్తిలు ' నెట్టే.' 

Wednesday, 17 September 2014

బుద్ధి గలుఁగు జనుల రోయఁదగును.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - బుద్ధి గలుఁగు జనుల రోయఁదగును. 


ఆటవెలది:
పరుల యెదుగు దలను పరికింపగా బొంది  
కడుపు మంట మరియు కళ్ళ మంట
నాశనమ్ము గోరు నాలిముచ్చులును దు
ర్బుద్ధి గలుఁగు జనుల రోయఁదగును.

Tuesday, 16 September 2014

గోధూళి ...

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - గోధూళి ... వర్ణన


కందము:
గోవుల దేహమునందున
దేవతలే నిలచియుంద్రు దివ్యములేగా
గోవుల మూత్రము పేడయు
గోవుల క్షీరమ్ము నటులె గోధూళియుగా.

Monday, 15 September 2014

అనిరుద్ధుఁడు నెమలి నెక్కి యంబుధి దాఁటెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - అనిరుద్ధుఁడు నెమలి నెక్కి యంబుధి దాఁటెన్.


కందము:
విన కృష్ణుని మనుమడెవడు ?
కన నెయ్యది యెక్కి తిరుగు గంగా సుతుడే ?
ఘన మారుతేమి దాటెను ?
అనిరుద్ధుఁడు, నెమలి నెక్కి, యంబుధి దాఁటెన్.

Sunday, 14 September 2014

ఓడిపోవుట వీరున కొక వరంబు.

 శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ఓడిపోవుట వీరున కొక వరంబు.


తేటగీతి:
తనదు విద్యలు సుతునకు ధార వోసి
ప్రజ్ఞ జూచుట కొకనాడు పందెమొడ్డి
జూడ తనయుండు గెలిచె,  నాజోదు చేత
నోడిపోవుట వీరున కొక వరంబు.

Saturday, 13 September 2014

శివరాత్రి జాగరణ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ. 


సమస్య - శివరాత్రి జాగరణ ... వర్ణన


కందము:
గరళము మ్రింగిన దేవుని
స్మరణము శివరాత్రి సలిపి సన్మతి తో జా
గరణము జేసిన వారిని
కరుణను తా బ్రోచు గాదె గంగా ధరుడే.

Friday, 12 September 2014

అర్థనారీశ్వరుడు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 10 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ. 

వర్ణన చిత్రం - అర్థనారీశ్వరుడు. 


 కందము:
నగకన్య సగము దేహము
నగమే నీ యిల్లు, మోయు నందియె ఘన ప
న్నగములు భూషణములు చిరు
నగవుల శివ నిన్ను గొల్తు నమకము తోడన్.

Thursday, 11 September 2014

సోదరిఁ బెండ్లాడెను మధుసూదనుఁ డెలమిన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.                                


సమస్య - సోదరిఁ బెండ్లాడెను మధుసూదనుఁ డెలమిన్.

కందము:
మీదట జిలుకగ సంద్రము
గాదా చంద్రుండు, కలిమి కాంతయు బుట్టెన్
మోదంబు తోడ జాబిలి
సోదరిఁ బెండ్లాడెను మధుసూదనుఁ డెలమిన్.

Wednesday, 10 September 2014

వైద్యో నారాయణో హరిః ... వర్ణన.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.                                 


సమస్య - వైద్యో నారాయణో హరిః  ... వర్ణన.

కందము:
వైద్యుడు మందుల నిడ నై
వేద్యము ' నారాయణ ' యని వెన్నుని కిడుచున్
ఖాద్య ప్రసాదమ
ని తిన
నాద్యంతము రోగ మపుడు ' హరి హరి ' యనుగా.

Tuesday, 9 September 2014

బుద్ధి నిడని గురుడె పూజ్యు డగును

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - బుద్ధి నిడని గురుడె పూజ్యు డగును


ఆటవెలది:
తల్లి దండ్రి పిదప పిల్లల కే నాడు
మార్గ దర్శి యగుచు  మంచి దెలిపి
సాధనమ్మునందు సాయమ్ముతో, వక్ర
బుద్ధి నిడని గురుడె పూజ్యు డగును

Monday, 8 September 2014

మానవత్వపు విలువలు ... వర్ణన.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - మానవత్వపు విలువలు ... వర్ణన. 

కందము:
వలువల వంటివి వొంటికి
విలువలు, మరి వాని వదలి వీధుల దిరిగే
పలు మానవ మృగములకే
పలు రాలగ గొట్ట మనకు పాపము గలదా !

Saturday, 6 September 2014

ధనములు కలవాడె నలగు దారిద్ర్యమునన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ధనములు కలవాడె నలగు దారిద్ర్యమునన్


కందము:
వినకను పెద్దల మాటలు
పనులేవియు చేయబోక బద్ధక మతియై
ఘన దుష్ట మిత్ర తతి బం
ధనములు కలవాడె నలగు దారిద్ర్యమునన్

Friday, 5 September 2014

దశమగ్రహము .. వర్ణన

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య  - దశమగ్రహము .. వర్ణన


కందము:
జపములు లక్షల తోనే
ఉపశాంతినను గ్రహించ హో మరి గ్రహముల్
ఉపచారము తో లక్షలు
తపనతొ గ్రహియించి  వినడు దశమగ్రహమే !

(క్షమించాలి..కొందరికి మిన ' హాయింపు '.)

Thursday, 4 September 2014

స్తనములు గల పూరుషుండు స్తవనీయుడగున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - స్తనములు గల పూరుషుండు స్తవనీయుడగున్.

కందము:
వనజభవు రాణి యొడిలో
చిన పాపగ చేర నమ్మ చేత నిమురుచున్
తన యాకటి కిచ్చిన ఘన
స్తనములు గల పూరుషుండు స్తవనీయుడగున్.

Wednesday, 3 September 2014

శ్రీకృష్ణుని మేనమామ సీతాపతియే.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - శ్రీకృష్ణుని మేనమామ సీతాపతియే.


కందము:
శ్రీకృష్ణ మాకు చుట్టము
మా కృప పిన్నమ్మ కొడుకు మా యూరేలే
తా కృతి నిచ్చెను వాడికి
శ్రీకృష్ణుని మేనమామ సీతాపతియే.  

Tuesday, 2 September 2014

తన బాణము కలత వెట్టె త్ర్యంబకు మదిలో.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - తన బాణము కలత వెట్టె త్ర్యంబకు మదిలో.


కందము:
విన మన్మథు మసి జేసెను
కనె పార్వతి కనులముందు, కామేశ్వరియే
కను చూపుల విడ తూపు
ను 
తన బాణము కలత వెట్టె త్ర్యంబకు మదిలో.

Monday, 1 September 2014

మనసు భారమును బాపు ' బాపు '

" చిత్ర " దర్శకులు శ్రీ బాపు గారికి నివాళి.
కందము:
చిత్రముగ  నుండు రాతలు
చిత్రముగా నుండు
బాపు చిత్రపు కార్టూన్
చిత్రము రేఖా చిత్రము 
చిత్రమునే దీయువిధము చిత్రంబటలే !

కందము:
బాపూ గీతలు తీతలు
బాపునుగా మనసులోని భారంబంతన్
మాపులు లేనివి, రేపులు
మాపులు మన తెలుగువారి మనసున నిలుచున్. 


ఆటవెలది: 
భరత జాతి పుడమి బ్రతికుండు  వరకును
బాపు గాంధి నిలచు బాగుగాను
తెలుగు వ్రాత గీత దీపించు వరకును
' బాపు'  వెలుగు, మనల భాగ్యమదియె.Sunday, 31 August 2014

ఇవే 'మన' పద్యములు .

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - వేమనపద్యములు .... వర్ణన. 


కందము:
వేమన వెలదిని వదలెను
వేమన తా నాటవెలది వినుమని వ్రాసెన్
వేమన పద్యము లనగ ని
వే 'మన' పద్యములనట్లు వేడుక గలుగున్.

కందము:
వ్రాసెను వేమన ముందట
పోసెను ఘన పద్య రాశి, పుణ్యము మనదే
వాసిగ తెనుగున, చదువగ
జేసిన పిల్లలకు శుభము చేకురు గదరా !

Saturday, 30 August 2014

చూచెడి చూపు వెన్కఁ గల చూపును జూచెడు వాఁడు ధన్యుఁడౌ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - చూచెడి చూపు వెన్కఁ గల చూపును జూచెడు వాఁడు ధన్యుఁడౌ.


ఉత్పలమాల:
భూచర ఖేచరంబులను భూజ, జలంబుల దిర్గు జీవులన్
వీచెడు గాలి యాకసము వీలుగ నగ్నిని నీట భూమి దృ
గ్గోచరమైన చోటులను కోరక జీవము నిల్చునట్లుగా
చూచెడి చూపు వెన్కఁ గల చూపును జూచెడు వాఁడు ధన్యుఁడౌ.Friday, 29 August 2014

శ్రీ గణాధిపాయ నమః

వీక్షకులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.

శ్రీ గణాధిపాయ నమః
 


కందము:
అన్నగజా ప్రియ తనయుడ
పన్నగధర ప్రథమ పుత్ర ప్రమధాధీశా !  

న్న స్కందునకైతివి
సన్నుతి నినుజేతుమయ్య సన్మతినిమ్మా !    

ఇరువదియొక్క పత్రి పేర్లతో వ్రాసిన పద్యము

ఓం శ్రీ గణేశాయనమః  
 
ఏకవింశతి నామపూజ ప్రకారము ఇరువదియొక్క పత్రి పేర్లతో వ్రాసిన పద్యమిది
సీసము:
  సిద్ధి దాయక నిన్ను శ్రద్ధగా బూజింతు
                    నిరువదొకటి పత్రి నిటులదెచ్చి 
  దానిమ్మ, మరువక, తలచి విష్ణుక్రాంత,
                    ఉమ్మెత్త, మద్దియు, నుత్తరేణి, 
  గరికయు, మారేడు, గన్నేరు, జిల్లేడు,
                    దేవదారుయు,  రేగు, రావి, జాజి 
 మామిడి, గండకీ, మాచి, వావిలి, జమ్మి
                   తులసి, నేలమునగ, తుష్టి తోడ

తేటగీతి: 
 ధూపదీపమ్ము హారతి తోడుగాను
 కుడుములుండ్రాళ్ళు భక్తితో 
నిడెద నేడు  
 భాద్రపద శుధ్ధ చవితిని  పట్ట పగలు  
 విఘ్నబాధలు దొలగుచు  విజయమంద.   

Thursday, 28 August 2014

ఆత్మ హత్య పుణ్యమగును భువిని.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ఆత్మ హత్య పుణ్యమగును భువిని.


ఆటవెలది:
పిల్ల వాని జూడ ప్రేతాత్మయే పట్టి
బాధ వెట్టుచుండ బాగు సేయ
మంత్రగాని జేరి మాన్ప బాధలనట్టి
'యాత్మ' హత్య పుణ్యమగును భువిని.

Wednesday, 27 August 2014

రామా రమ్మని కేలుసాచి పిలిచెన్ రమ్యమ్ముగా రాధయే.

 శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - రామా  రమ్మని కేలుసాచి పిలిచెన్ రమ్యమ్ముగా రాధయే. 

శార్దూలము:
రా ! మాలీ! వనితా సుమమ్ము నిలిచెన్ రంజిల్ల నీ చేతిలో
రా ! మాయింటికి రార కృష్ణ! వినవా రాధా ప్రియా సుందరా!
రా! మా మానసమందు నిల్వమనినారా గోపికల్ - మాను, మా
రామా ! రమ్మని కేలుసాచి పిలిచెన్ రమ్యమ్ముగా రాధయే. 

Tuesday, 26 August 2014

ఇల్లు - ఇల్లాలు ... వర్ణన

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ఇల్లు - ఇల్లాలు ... వర్ణన


కందము:
గోడలు చక్కగ నుండిన
మేడను తా కప్పు నిలచి మేలును గూర్చున్
కోడలు చక్కగ నుండిన
వేడుక తా కప్పు నింట వెతలను దీర్చున్.


Monday, 25 August 2014

దాన శీలము ... వర్ణన

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య -  దాన శీలము ... వర్ణన


కందము:
దానము చేయగ పెరుగు ని
ధానము నీశు పద సన్నిధానము గలుగున్
దానము చేయని చోటది
పానమునకు పనికి రాని పాకుడు కొలనౌ.

Sunday, 24 August 2014

తిని భజించిన ముక్తి ప్రాప్తించు ననఘ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - తిని భజించిన ముక్తి ప్రాప్తించు ననఘ


తేటగీతి:
తినక యేమియు నుపవాస దీక్ష తోడ
నమ్మకమ్మును మదినిల్పి నమక చమక
మంత్ర రాజమ్ముల జదివి మహి సతీప
తిని భజించిన ముక్తి ప్రాప్తించు ననఘ.

Saturday, 23 August 2014

తిరునాళ్ళు వర్ణన...

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - తిరునాళ్ళు వర్ణన... 


కందము:
తిరుగుచు నుందురు మనుజులు
తిరుగలిలా రేయి బవలు దిన భత్యముకై
తిరు నామము గల వానికి
తిరునాడులు వెట్ట, దలచు తీరుగ నాడే.

Friday, 22 August 2014

పతిని దలదాల్చు స్వామికి వందనములు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పతిని దలదాల్చు స్వామికి వందనములు

తేటగీతి:
చిన్ని గణపతి శంభుని జేరి " తండ్రి
చందమామయె నాచేతి కందవలయు "
ననగ నెత్తుచు శశిబింబ మంద విఘ్న
పతిని దలదాల్చు స్వామికి వందనములు

Thursday, 21 August 2014

ఏకం సత్...

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - ఏకం సత్...


కందము:
ఒకటే యున్నది సత్యం
బొకటే మరి లేకనిన్ని యొనగూరుటెటో
ఒకటే మిగులును చివరకు
నొకటన్నిట జూడ పరమ యోగుండతడే.

Wednesday, 20 August 2014

కలఁడు కలం డనెడుమాట కల్లయె సుమ్మీ.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కలఁడు కలం డనెడుమాట కల్లయె సుమ్మీ.


కందము:
నలువయె వ్రాయును వ్రాతలు
తలపైనను నెవరికైన ధర బడునపుడే
ఇలనది దాటగ నెవ్వడొ
కలఁడు కలం డనెడుమాట కల్లయె సుమ్మీ.

Tuesday, 19 August 2014

పోతన భారతము వ్రాసె బుధులు పొగడఁగన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పోతన భారతము వ్రాసె బుధులు పొగడఁగన్


కందము:
పోతన వలె సహజ కవియె
రీతిగ తా కృషిని జేసె రేబవళులు లో
ప్రీతిన్ హరినే దలచెను
పో, తన భారతము వ్రాసె బుధులు పొగడఁగన్

Monday, 18 August 2014

నగర జీవనము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - నగర జీవనముకందము:
నగరపు జీవన మిది తెలి
యగ మరి నాజూకు గాజు టద్దపు మేడై
పగలైన పగల మధ్యన
పగతుర మతి భ్రమణమందు పగులునొ యేమో !

Sunday, 17 August 2014

ఆవకాయఁ దినిన నమరుఁ డగును.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 22 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ఆవకాయఁ దినిన నమరుఁ డగును.


ఆటవెలది:
ఆంధ్ర ఋషులు దీని నావిష్కరించిరి
తాళ పత్ర గ్రంధ తతిని జదివి
అమృతసమము నేతినన్నంబుతో గలిపి
ఆవకాయఁ దినిన నమరుఁ డగును.

Saturday, 16 August 2014

సూర్యపుత్రుండు భీముండు శౌర్యధనుఁడు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - సూర్యపుత్రుండు భీముండు శౌర్యధనుఁడు.


తేటగీతి:
పాత్రధారు డొకండె తా  బాగ జేసె.
చిత్రమందున  పాత్రలు  శ్రీహరియును
ఇంద్ర పుత్రుండు చూడగా నివియు గూడ
సూర్యపుత్రుండు, భీముండు, శౌర్యధనుఁడు.


Friday, 15 August 2014

సీతా రాముని యెడఁదను జీల్చితివి గదా

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - సీతా  రాముని యెడఁదను జీల్చితివి గదా

కందము:
వాతాత్మజా యొక సభను
నా తను వణువణువునందు నాతడె యనుచున్
ప్రీతిగ జనులకు జూపగ
సీతారాముని, యెడఁదను జీల్చితివి గదా !Thursday, 14 August 2014

పాపములను జేయువాని పార్వతి మెచ్చున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పాపములను జేయువాని పార్వతి మెచ్చున్.

కందము:
ఆపరమేశ్వరి దిక్కని
రేపులు మాపులును పూజ - రిత్తగనవగా
నాపదలును మసిజేయగ
పాపములను - జేయువాని పార్వతి మెచ్చున్. 

Wednesday, 13 August 2014

చదువులలో సార మెఱిఁగి చక్రిన్ దిట్టెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - చదువులలో సార మెఱిఁగి చక్రిన్ దిట్టెన్.


కందము:
చదివితి ననె ప్రహ్లాదుడు
చదువులలో సారమంత చక్కగ జెప్పెన్
వదరకు మని సుతుడెఱిఁగిన
చదువులలో సార మెఱిఁగి చక్రిన్ దిట్టెన్.

Tuesday, 12 August 2014

రంగులు చిలుకు చిలుక

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం: రంగులు చిలుకు చిలుక 


 కందము:
చిలుకవు నీవేనా విరి
చిలుకగ నాతేనె గ్రోలి చిలికెద వందాల్
చిలికెడు రంగులతో వ
చ్చిలు కదలక నుండరాదె సీతా కోకా !

Monday, 11 August 2014

కవితలల్లువాడు కాపురుషుడు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - కవితలల్లువాడు కాపురుషుడు


లల్లు అనేవాడిని ప్రేమించిన కవితతో....

ఆటవెలది:
ప్రేమికుండనుచును పెద్దగా తలపకు
బుట్టలోన బడకు,  బుద్ఢిగలిగి
దూరమందు నిలుపు,   దుర్బుద్ధి కనవమ్మ
కవిత ! ' లల్లు ' - వాడు కాపురుషుడు

Saturday, 9 August 2014

మొక్కజొన్నపొత్తు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - మొక్కజొన్నపొత్తు


 

ఆటవెలది:
మొక్కజొన్నపొత్తు ముత్యాల వలె నుండు
కాల్చి తినగ మిగుల కమ్మగుండు
ప్రీతి గలుగు దీని పేలాలు గా తిన
పుష్టి నిచ్చు ప్రకృతి పొట్ల మిదియె.

Friday, 8 August 2014

పార్థసారథి కౌరవ పక్షపాతి

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 16 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పార్థసారథి కౌరవ పక్షపాతి


తేటగీతి:
శాప వశుడేను కర్ణుడు,  సరిగ జూడ
నిదియు నొక్కటి మనమంచి కిపుడు గూడె
పార్థ ! సారథి కౌరవ పక్షపాతి
కాడు, శల్యుడు మేలును కలుగ జేయు

Thursday, 7 August 2014

చరక - వ్యాధులకు చురక

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 16 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - చరక - వ్యాధులకు చురక

 కందము:
ప్రకృతిన్ మూలికలను గొని
వికృతపు రోగముల మాంపు  వేదము జెప్పెన్
సుకృతము పొందెను చరకుడు
ప్రకృతిని వాడుట తెలిసిన ఫలితము మెండౌ.

Wednesday, 6 August 2014

శంకరుఁ డోర్చె రాముని నిశాత శిలీముఖ చండ పాతమున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య  - శంకరుఁ డోర్చె రాముని నిశాత శిలీముఖ చండ పాతమున్.


ఉత్పలమాల:
వంకయె లేదు రావణుడు శంకర భక్తుడె, కావరమ్ముతో
జంకకదెచ్చె లంకకును జానకి నప్పుడు,  యుధ్ధమందునన్
పంకజ నాభునంశుడటు భక్తుని పైనను విల్లునెత్తినన్
శంకరుఁ డోర్చె, రాముని నిశాత శిలీముఖ చండ పాతమున్.Tuesday, 5 August 2014

నలువ రాణి వాణి

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - నలువ రాణి వాణి


 ఆటవెలది:
నాల్గు తలల వాని నాలుకపై నున్న
నలువరాణి వాణి నతులు నీకు
నీవు లేని ముఖము నిర్జీవమైయుండు
నున్న తలయె పొందు నున్నతులను.


Monday, 4 August 2014

దాశరథి యనంగ ధర్మరాజు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - దాశరథి యనంగ ధర్మరాజు. 

ఆటవెలది:
ధర్మరాజు పాత్ర తా బాగ పోషింఛి
ప్రజల మెప్పు బొందె పెద్దగాను
పాత్ర పేర బిలువ  పాత్రుడై వెలుగొందు
దాశరథి యనంగ ధర్మరాజు.

Sunday, 3 August 2014

గంపలో వధువు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - గంపలో వధువు


 కందము:
అమ్మకు పూజలు సల్పిన
అమ్మాయిని గంపనుంచి యానందముతో
అమ్మమ్మ తనయులప్పుడు
నిమ్మళముగ మోయుచుండె నిజ వరు కడకున్.

కందము:
కెంపులు పూసెను వధువుకు
చెంపలపై, మామలేమొ చేతుల నెత్తెన్
గంపను, కుదురుగ కూర్చొనె
సొంపుగ వరు జేర, మిగుల సోయగ మొప్పన్.