తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 11 November 2014

సూర్య చంద్రుల నొక చోట జూడగలము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - సూర్య చంద్రుల నొక చోట జూడగలము

తేటగీతి:
అమ్మ ముఖమున కన్నులై యలరు చుండు
రవియు నొక్కటి వెన్నెల రాజు నొకటి
అమ్ముఖమ్మును గన భక్తి సమ్ముఖమున
సూర్య చంద్రుల నొక చోట జూడగలము 

No comments: