తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 13 July 2014

ఇడ్డెన వడ్డన

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - ఇడ్డెన వడ్డన 


కందము:
ఇడ్డెన లందురు వీటిని
గడ్డలుగా
నుల్లి వేసి కమ్మని సాంబార్
వడ్డించగ చట్నీతో
నడ్డేమియు లేక తిను
దు నాహా ! ఓహో ! 

No comments: