తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 9 January 2014

తెలుగు భోజనం కావాలి

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03 - 10 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - తెలుగు భోజనం కావాలి

 
తేటగీతి :
తెలుగు భోజన మనినేను తినగ వస్తి
కంచ మందున చూడగా కళ్ళు తిరిగె
ముద్ద పప్పుయు కూరేది ముద్ద దిగను
ఆయి లేదాయె శూన్యమే యప్పడమ్ము

తేటగీతి :
ఒరుగు వడియము లేదయ్య ఉప్పు మిరప
మినప గారెలు పులిహోర మీద జీడి
పప్పు కిస్ మిస్సు వేసిన పాయసమ్ము
ఆవకాయయు గోంగూర లసలు లేవు

తేటగీతి :
చింత యుసిరిక లిటలేవు చింత దీర్చ
కలదె పులుసందు లేదులే గడ్డ పెరుగు
ఆకు యొక్కటి చూడగా నరటి బాగు
అన్ని వేళల దొరకునే యిన్ని రుచులు


తేటగీతి : 
కాన తిందును 'బిర్యాని' 'కర్డ్ చట్ని'
అన్ని కలుపుచు నొవ్వక యన్న దాత
అన్న మెయ్యది ఏదైన నదియె బ్రహ్మ
మనుచు దలతును మాన్యుల మాట లెపుడు. 

No comments: