తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 17 March 2014

అమెరికాలో "పెసరట్టు"

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 - 11 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - అమెరికాలో "పెసరట్టు" 
ఆటవెలది:
తెలుగు భాష నిటుల వెలుగు "నట్టు"ల జేసి
పరుల దేశ మందు పాటు బడెడి
తెలుగు వారి జూచి తెలివి దెచ్చుకొనుచు
తెలుగు వెలుగ నిమ్ము తెనుగు నేల.

No comments: