తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 31 December 2012

మారు బూజింతు దైత్య సంహారు ధీరు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05-01-2012 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - మారు బూజింతు దైత్య సంహారు ధీరు.

తేటగీతి:
తాటకాంతకు, సరియేడు తాటి చెట్లు
వ్రేల్చి యొక్కట శరమున, గూల్చి వాలి
దశముఖాసురు జంపిన దశరథుని కు
మారు బూజింతు దైత్య సంహారు ధీరు.

Sunday, 30 December 2012

పంది మిగుల చొక్కె సుందరాంగి.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03-01-2012 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - పంది  మిగుల చొక్కె సుందరాంగి.
ఆటవెలది:
'సాఫ్టు వేరు ఫీల్డు' చక్కని జీతమ్ము
చిన్న తనము నందు స్నేహి తుండు
పెండ్లి యాడు మనిన వేడ్కతో తా వల
పంది, మిగుల చొక్కె సుందరాంగి.
Saturday, 29 December 2012

కవి గౌరవ మెల్ల కావ్యగానము చెఱచెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - కవి గౌరవ మెల్ల కావ్యగానము చెఱచెన్.

కందము:
చవు లూరగ పాడెను పు
ష్పవిలాపమును ఘంటసాలయె, దానిన్
భువి నొకడు మార్చి పాడగ
కవి గౌరవ మెల్ల కావ్యగానము చెఱచెన్.

Friday, 28 December 2012

నిషేధాక్షరి - (క,ఖ,గ,ఘ,ఙ లను) ఉపయోగించకుండా కాకి, కోకిల

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

నిషేధాక్షరి - (క,ఖ,గ,ఘ,ఙ లను) ఉపయోగించకుండా కాకి, కోకిల ల సామ్యభేదాలపై

కందము:
నలుపే రెండును చూడగ
తలపే వేర్వేరు యరపు దారులు వేరౌ
తలపున మెత్తురు దీనిని
తలుపులు మూసేరు చూడ దానిని నిజమే ?

Thursday, 27 December 2012

పదుగు రాడు మాట పాడి గాదు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - పదుగు రాడు మాట పాడి గాదు 

ఆటవెలది:
పదుగు రాడు మాట పాడియై ధర జెల్లు
నన్న మాట దెలిసి యనృత ఘటన
నిజము జేయ నెంచి నిర్ద్వంద్వముగ జేరి
పదుగు రాడు మాట పాడి గాదు

Wednesday, 26 December 2012

దండనము కాదు కాదది పండువయ్యె

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - దండనము కాదు కాదది పండువయ్యె 

తేటగీతి:
పేడి గాగను శాపంబు క్రీడి కిచ్చె
స్వర్గ మందున నూర్వశి,  భాగ్య మదియె
పరగ మేలయ్యె నజ్ఞాత వాసమందు
దండనము కాదు కాదది పండువయ్యె

Tuesday, 25 December 2012

అమవసనాఁటి రాత్రి యొక యంగన చూపెను చంద్రికాద్యుతుల్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - అమవసనాఁటి రాత్రి యొక యంగన చూపెను చంద్రికాద్యుతుల్

(దీపావళి పండుగ నాడు ఒక వనిత వర్ణ చిత్రమును గీసి భర్తకు చూపిన సందర్భం)

చంపకమాల:
విమల సువర్ణ చిత్రమును వేడ్కను దివ్వెల పర్వమందునన్
సుమ సుకుమార హస్తముల సోయగ మొప్పగ గీసి చూపెగా
హిమగిరి శోభలన్ పతికి హేమపు కాంతుల నిండు చంద్రునా
యమవసనాఁటి రాత్రి యొక యంగన చూపెను చంద్రికాద్యుతుల్.

Monday, 24 December 2012

త్రాతనే పాముగా నెంచి తరుమఁ దగునె


శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - త్రాతనే పాముగా నెంచి తరుమఁ దగునె

తేటగీతి:
ప్రీతి నెలుకలనే తిని పీడ లేక
రైతు బాన్ధవి గా నిల్చి రక్ష జేయు
మేత జనులకు మిగులుచు మేలు గాను
త్రాతనే పాముగా నెంచి తరుమఁ దగునె?

తేటగీతి:
హరున కాభరణము మరి హరికి పక్క
చేరి చూడగ శివునికి చిన్ని కొడుకు
పుట్టలో పాలు పోయంగ పుణ్య మిచ్చు
త్రాతనే పాముగా నెంచి తరుమఁ దగునె?

Saturday, 22 December 2012

మద్యము సేవించువాఁడు మాన్యుఁడు జగతిన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - మద్యము సేవించువాఁడు మాన్యుఁడు జగతిన్


కందము:
హృద్యంబగు రస కవితా
సేద్యంబున పద్యచయము చెరకు రసంబే 
గద్యము జంబీర మదియె
మద్యము, సేవించువాఁడు మాన్యుఁడు జగతిన్

Friday, 21 December 2012

గంగ మునిఁగిపోయె గంగలోన.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 22-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - గంగ మునిఁగిపోయె గంగలోన. 

ఆటవెలది:
గంగ యనెడు పడవ గంగయ్య నడుపును
పొంగు వచ్చి నదికి పోటు పెరిగి
సుడిని జిక్కె నయ్యొ చూడగా నొకనాడు
గంగ మునిఁగిపోయె గంగలోన.

Thursday, 20 December 2012

విష గుళికయయ్యె గీతావివేక రసము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - విష గుళికయయ్యె గీతావివేక రసము.

తేటగీతి:
చూడ చెరకును మెచ్చదు శునక మెపుడు
పంది మెచ్చదు పన్నీరు పైన బడిన
అన్నమరుగని రోగికి నట్లె సుధయు
విష గుళికయయ్యె గీతావివేక రసము.

Wednesday, 19 December 2012

సంపన్నుల దైవ మగును శంకరుఁ డెన్నన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - సంపన్నుల దైవ మగును శంకరుఁ డెన్నన్ 

కందము:
నింపాదిగ శివ పూజల
నింపార నమక చమక సహితముగ భక్తిన్
సంపన్నము జేయు సుగుణ
సంపన్నుల దైవ మగును శంకరుఁ డెన్నన్

Tuesday, 18 December 2012

భామను పెండ్లాడి యొకఁడు బలిపశువయ్యెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - భామను పెండ్లాడి యొకఁడు బలిపశువయ్యెన్.

కందము:
'కామిని' యయ్యెను 'కాముడు'
ప్రేమల తో 'మెయిలు' బెట్ట ప్రీతిగ 'నెట్' లో
'కాముగ' పడె  వలనెట్లో
భామను పెండ్లాడి యొకఁడు బలిపశువయ్యెన్.

కాముగ = calm గ
వలనెట్లో = వలను + ఎట్లో

Monday, 17 December 2012

తేనెబొట్టుతో నంబుధి తియ్యనయ్యె.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - తేనెబొట్టుతో నంబుధి తియ్యనయ్యె. 
తేటగీతి:
అసుర కులమను సాగర మందు జూడ
పుట్టె ప్రహ్లాదు డాతని పుణ్య మధుర
భావ మందున నాయెగా పావనమ్ము
తేనెబొట్టుతో నంబుధి తియ్యనయ్యె.

Sunday, 16 December 2012

యోగులు కాని నాయకులె యోగ్యులు భారతభూమి నేలగన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - యోగులు కాని నాయకులె యోగ్యులు భారతభూమి నేలగన్.

ఉత్పలమాల:
భోగముగోరు వారు మరి బొక్కిన దానిని దాచ నెంచుచున్
రోగములెన్ని యున్న యవ రోధము లేకనె లేకి బుధ్ధితో
వాగెడు వారు జూడ తన ప్రక్కన మూగెడు దుష్ట మిత్ర సం
యోగులు కాని నాయకులె యోగ్యులు భారతభూమి నేలగన్.

Saturday, 15 December 2012

పలికి చేసి చూచి కొలిచి యలరు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - పలికి చేసి చూచి కొలిచి యలరు.
ఆటవెలది:
పసి వయస్సు నందె బాల ప్రహ్లాదుడు
హరిని చక్రి శౌరి నార్తి హరుని
నోట, చేత, కంట, నొవ్వక మనసున
పలికి, చేసి, చూచి, కొలిచి యలరు.

Friday, 14 December 2012

శ్రీకృష్ణున కిచ్చె సిరి కుచేలుఁడు నెమ్మిన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 16-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - శ్రీకృష్ణున కిచ్చె సిరి కుచేలుఁడు నెమ్మిన్ 
కందము:
చేకొనె నటుకుల మూటను
శ్రీకరమగు తనదు నింటి సిరి మూటదియే
నీకన్న చెలువు డేడని
శ్రీకృష్ణున కిచ్చె సిరి కుచేలుఁడు నెమ్మిన్ 

Thursday, 13 December 2012

దత్తపది - ‘పాలు, పెరుగు, చల్ల, వెన్న.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

దత్తపది - ‘పాలు, పెరుగు, చల్ల, వెన్న- పాడి సంబంధ  అర్థంలో కాకుండా
మహాభారతార్థంలో


రాయబారానికి వెళ్ళునప్పుడు ధర్మరాజు కృష్ణునితో..
ఆటవెలది:
మాకు రక్ష నీవె మాన్య నీవెన్నడు
పెరుగు కక్ష లన్ని విరుగ జేయ
గ్రామపంచ కంబు కలిగిన మా పాలు
చల్లనయ్య కృష్ణ చాలు మాకు

Wednesday, 12 December 2012

సురహితమ్ముఁ గోరు శుక్రుఁ డెపుడు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - సురహితమ్ముఁ గోరు శుక్రుఁ డెపుడు.

ఆటవెలది:
గొప్ప గురువు తాను కోరకనే శిష్య
హితము గోర వలయు నిదియె ధర్మ
మసుర గురువు గాన ననవరతంబు న
సురహితమ్ముఁ గోరు శుక్రుఁ డెపుడు.

Tuesday, 11 December 2012

సమరమునే కోరినాఁడు శాంతిని పొందన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య -  సమరమునే కోరినాఁడు శాంతిని పొందన్.

కందము:
రమణులతో చెడ దిరుగగ
గమనించెను రోగములను కామేశ్వర్రావ్
శ్రమయనక వెడలి 'డాక్టరు
సమరమునే' కోరినాఁడు శాంతిని పొందన్. 

Monday, 10 December 2012

తునికి సాయపడుము కనుము సుఖము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - తునికి సాయపడుము కనుము సుఖము

ఆటవెలది:
ఒరుల కింత నిడిన నొన గూడు సిరు లెన్నొ
ఉన్న దాని లోన నుచిత రీతి
తలచి మదిని సుంత దారిద్ర్య ఋణ పీడి
తునికి సాయపడుము కనుము సుఖము

Sunday, 9 December 2012

ధర్మము వీడు వారలకు తప్పక కల్గును శాంతిసౌఖ్యముల్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - ధర్మము వీడు వారలకు తప్పక కల్గును శాంతిసౌఖ్యముల్

ఉత్పలమాల:
ధర్మము రక్ష జేయు గద ధర్మమునే తగు రక్ష జేయగా
"కర్మము" నేడు భారతపు గాధలు భాగవతమ్ము జెప్పినన్
'ధర్మము నిల్పు వారలకు ధారుణి కష్టము లంద్రు' చూడ నా
ధర్మము వీడు వారలకు తప్పక కల్గును శాంతిసౌఖ్యముల్


నాల్గవపాదము లో  ధర్మము = గుణము 

Saturday, 8 December 2012

హరుని పూజ సేయ హాని కలుగు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - హరుని పూజ సేయ హాని కలుగు.

( హరి హరులలో భేదభావమునెంచి  ఒకరిని పూజించి మరొకరిని ద్వేషిస్తే హాని కలుగునని నా భావం.)
 
ఆటవెలది:
హరిని మదిని రోసి హరు మాత్రమే దల్చి
ఘోర మరణ మంది నారసురులు
భవుని హృదయ మందు భావమ్ము నెరుగక
హరుని పూజ సేయ హాని కలుగు.

Friday, 7 December 2012

ఆపదలను దొలచు పాపచయము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - ఆపదలను దొలచు పాపచయము.

ఆటవెలది:
పాప భీతి లేక పరమేశు పై భక్తి
చింత నింత లేక సిగ్గు లేక
పాప ములను జేయు భడవ పుణ్యంబుల
నాప, దలను దొలచు పాపచయము.


Thursday, 6 December 2012

సోదరిఁ దిట్టిన జనులకు శుభములు గలుగున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - సోదరిఁ దిట్టిన జనులకు శుభములు గలుగున్.

కందము:
తా దరి జేరుచు రాముని
"నాదరికే రార! మార ! నాథా!" యను మం
డోదరి పతి రావణు నిజ
సోదరిఁ దిట్టిన జనులకు శుభములు గలుగున్.

కందము:
పోదా సిరి తల్లిని సతి
సోదరిఁ దిట్టిన జనులకు, శుభములు గలుగున్
యేదరి నారీ మణులే
వేదన నే చెందకుండ వేడుక జెందన్.

Wednesday, 5 December 2012

ఖర వాహన మెక్కి మురిసి కవి యూరేగెన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - ఖర వాహన మెక్కి మురిసి కవి యూరేగెన్

కందము:
శర వేగముతో కవితలు
బర బర వ్రాయంగ నేర్చు వానికి నేడే
బిరుదము నిచ్చిరి "కవిశే
ఖర" వాహన మెక్కి మురిసి కవి యూరేగెన్

Tuesday, 4 December 2012

హనుమంతుని భార్య లిద్దఱని చెప్పఁదగున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - హనుమంతుని భార్య లిద్దఱని చెప్పఁదగున్. 

కందము:
విన హనుమ రుద్ర తేజము
కన మనసాయె పతి కోతి ఘనమగు చేష్టల్
వినువీధి నుండి జూచిరి
హనుమంతుని, భార్య లిద్దఱని చెప్పఁదగున్.

Monday, 3 December 2012

ఒక్కఁడే కాక వేఱొకం డుండునొక్కొ.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - ఒక్కఁడే కాక వేఱొకం డుండునొక్కొ.

తేటగీతి:
కోతి నొక్కటి చాటుగా కూల్చి వేసె
రాజు గా జేసె నొక కోతి రక్ష వేడ
నొక్క కోతిని మదిలోన నుంచె జూడ
నొక్కఁడే కాక వేఱొకం డుండునొక్కొ?

Sunday, 2 December 2012

గుణవంతున్ దెగనాడి నాతి వలచెన్ గోవర్ధనోద్ధారకున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - గుణవంతున్ దెగనాడి నాతి వలచెన్ గోవర్ధనోద్ధారకున్.

(మీరా బాయి పరంగా...)  
మత్తేభము:
ఘనుడా ద్రౌపది మాన రక్ష కుడినే గానంబుతో మీర 'నా
తనువే కృష్ణుని కంకితం' బని భువిన్ తా మానసంబందునన్
మనువాడంగను మానవాధములనే మన్నించకే యిట్టి దు
ర్గుణవంతున్ దెగనాడి నాతి వలచెన్ గోవర్ధనోద్ధారకున్.

Saturday, 1 December 2012

భాను కాంతి తో తారలు ప్రభలఁ జెలఁగె.


శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - భాను కాంతి తో తారలు ప్రభలఁ జెలఁగె.

తేటగీతి: 
వంద రోజుల వేడుక బరగ నచట
వేల ప్రేక్షక జనమును,  వెలుగులీను
నటుల వేదిక నుండగ ' నటుల జంట'
భాను, కాంతి - తో తారలు ప్రభలఁ జెలఁగె.

Friday, 30 November 2012

అన్నభార్య వదిన యగుట కల్ల

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - అన్నభార్య వదిన యగుట కల్ల

ఆటవెలది:
వదిన యనగ నన్న భార్యయై యుండును
భార్య యనిన వామ భాగ మగును
కాదననిన లేదు లేదన్న నే విన
నన్న, భార్య వదిన యగుట కల్ల!

ఆటవెలది:
తండ్రి భార్య తల్లి, తమ్ముని బార్యయె
మరదలగును, అత్త మామ భార్య
అన్నభార్య వదిన యగుట కల్లయె కాదు
తెలియ వరుస లన్ని తేట పడును.


(తాను ప్రేమించిన ప్రేమ అనే అమ్మాయిని తన అన్నకు ఇచ్చి పెండ్లి చెయాలని చూచే పెద్దలతో ఒకడు)
 ఆటవెలది: 
 'సీరియలును' గంటి చెప్పెనందొక్కడు
ప్రేమ నాదు 'లవరు' ప్రేమ నాదు
'పవరు' నాకె యగును భార్యగ నేనాడు
అన్నభార్య- వదిన- యగుట కల్ల

Wednesday, 28 November 2012

లచ్చి మగనికి వచ్చెఁ గళంక మిపుడు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - లచ్చి మగనికి వచ్చెఁ గళంక మిపుడు.

తేటగీతి:  
వచ్చె గాలికి సిరులెన్నొ వరద వోలె
'గాలి'  మేలును ' గని'  చేయ కాని పనులు
భార్య గావున భరియించ వలసి వచ్చె
' లచ్చి' మగనికి వచ్చెఁ గళంక మిపుడు.

Tuesday, 27 November 2012

తెలుగేలా? యాంగ్ల భాష తీయగనుండన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - తెలుగేలా? యాంగ్ల భాష తీయగనుండన్.

కందము:
తలపుల నిండిన తల్లిని
వలపులతో "లవరు" రాగ వదలుట మేలా?
తెలుగ 'బ్బాయ్' యిటు దలచకు
తెలుగేలా? యాంగ్ల భాష తీయగనుండన్.

Monday, 26 November 2012

దోషకాల మొసంగు సంతోష గరిమ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - దోషకాల మొసంగు సంతోష గరిమ

తేటగీతి:
నాడు లంకను నడుగిడు నపుడు హనుమ
వామ పాదమ్ము నుంచెను ప్రథమ ముగను
యెంచె నిట్టుల సరియగు నెడమ కాలు
దోషకాల మొసంగు సంతోష గరిమ

Sunday, 25 November 2012

పనిపాటులు లేనివాఁడె పద్యము లల్లున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - పనిపాటులు లేనివాఁడె పద్యము లల్లున్.

కందము:
వినరా మంచము నల్లెద
మనగా నే పద్య మొకటె యల్లెద నంటిన్ 
విని మాబావయె యనెనిటు
పనిపాటులు లేనివాఁడె పద్యము లల్లున్.

Saturday, 24 November 2012

పంచమవేదమై పరగు భారతమున్ బఠియింప దోషమౌ.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - పంచమవేదమై పరగు భారతమున్ బఠియింప దోషమౌ.
ఉత్పలమాల:
దంచిన బెల్లమున్ మరియు దానికి మిర్యము లిన్ని యాలకుల్
మంచిగ నీటిలో గలిపి మాధురి యొప్పగ పానకమ్మిడన్
యించుక బుద్ధిలేక మరి యెంచుచు పుల్లల జూపు రీతిగా
పంచమవేదమై పరగు భారతమున్ బఠియింప దోషమౌ.

Friday, 23 November 2012

హీనులకు శుభమ్ము లిచ్చు శివుడు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - హీనులకు శుభమ్ము లిచ్చు శివుడు 
ఆటవెలది:
ఆది భిక్షు వేడ నన్నంబు సమకూర్చు
భస్మ ధారి నడుగ భాగ్య మిడును
భూత నాధు గొలువ భువి లోన సౌభాగ్య
హీనులకు శుభమ్ము లిచ్చు శివుడు

Thursday, 22 November 2012

చీమల పదఘట్టన విని సింహము బెదరెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - చీమల పదఘట్టన విని సింహము బెదరెన్.
కందము:
చీమలు పామును జంపుట
ఏమారక జూచెను  గుహ కెదుటనె, రేయిన్
యేమని చెప్పుదు కలలో
చీమల పదఘట్టన విని సింహము బెదరెన్. 

Wednesday, 21 November 2012

మణు లనిన యతీశ్వరుండు మక్కువ జూపెన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - మణు లనిన యతీశ్వరుండు మక్కువ జూపెన్ 
కందము:     
మణి మాన్యంబుల నొల్లము
గుణమగు మీ యాశ్రమంబు గొప్పని పించెన్
క్షణమును మిము వదలమని ర
మణు లనిన యతీశ్వరుండు మక్కువ జూపెన్ 

Tuesday, 20 November 2012

ఆమెకును నామె కూతున కతడె భర్త.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - ఆమెకును నామె కూతున కతడె భర్త.
తేటగీతి: 
చిత్ర మొక్కటి చూచితి చేరి యందు
రెండు పాత్రలు నటియించె రిషి కపూరు
తల్లి కూతుళ్ళ  గాధయ దందులోన
నామెకును నామె కూతున కతడె భర్త.  

Monday, 19 November 2012

సంపదలచేత నరుఁడు మోక్షమ్ముఁ గనును.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 22-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - సంపదలచేత నరుఁడు మోక్షమ్ముఁ గనును.

తేటగీతి:
పరగ తలిదండ్రి గురువుల భక్తి తోడ
పరమ పురుషుని సేవించి వసుధ యందు
మనిన దాన ధర్మము హితమైన సుగుణ
సంపదలచేత నరుఁడు మోక్షమ్ముఁ గనును.

Sunday, 18 November 2012

తీయనైన పండు తిక్త మయ్యె

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - తీయనైన పండు తిక్త మయ్యె

ఆటవెలది:
ఆకలైన వేళ నది యిది యని లేదు
తినగ వేము మిగుల తీయనాయె
కడుపు నిండి యుండ, కడుపు వ్యాధినిబడ
తీయనైన పండు తిక్త మయ్యె

Saturday, 17 November 2012

బక సేవలు చేయ సకల భద్రము లొదవున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 -11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - బక సేవలు చేయ సకల భద్రము లొదవున్.

కందము:
రకరకముల దారుల విడి
సకలంబగు లోక నాథ సర్వేశ్వరునే
ఇక నీవే దిక్కని త్ర్యం
బక సేవలు చేయ సకల భద్రము లొదవున్.

Friday, 16 November 2012

భారతి భర్త శంభుఁ డని పల్కుట లోకవిరుద్ధ మెట్లగున్?

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 -11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - భారతి భర్త శంభుఁ డని పల్కుట లోకవిరుద్ధ మెట్లగున్?

ఉత్పలమాల:
మేరలు లేక భూతముల మేలుగ తానయి నిండె శంభుడే
మీరక నొక్క లిప్తయును మిన్నుల మన్నుల ప్రాణి సృష్టి తో
ఈ రచనమ్ము జేయుటకు నెవ్వరు కారణమన్న, భక్తితో
భారతి భర్త - శంభుఁ డని పల్కుట లోకవిరుద్ధ మెట్లగున్?

Thursday, 15 November 2012

బుద్ధి గలుగువారు బుధులు గారు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19 -11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - బుద్ధి గలుగువారు బుధులు గారు.

ఆటవెలది:
తెలిసి నట్టి విద్య తెలుపని పెడ బుద్ది
వినయ మింత లేని విషపు బుద్ది
కుళ్ళు బుద్ది మరియు కుత్సిత చేష్టల
బుద్ధి గలుగువారు బుధులు గారు.

ఆటవెలది:
చదువులేదు గాని చదివిరి లోకమ్ము
మాయ దెలియ నట్టి మాన్యులైరి
కొందర గని నంత గొప్పవారని మ్రొక్క
బుధ్ది గలుగు,  వారు బుధులు గారు

Wednesday, 14 November 2012

భావింపగఁ గృష్ణుఁ డేక పత్నీవ్రతుఁడే.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - భావింపగఁ గృష్ణుఁ డేక పత్నీవ్రతుఁడే.
కందము:
జీవా ! నాటక పాత్రను
ఏ విధముగ పాత్రధారి కేమంటవుగా
ఆ విష్ణు పాత్ర ధారియె
భావింపగఁ గృష్ణుఁ డేక పత్నీవ్రతుఁడే.

Tuesday, 13 November 2012

ఈ వేళన దీపావళి ....


బ్లాగు వీక్షకులందరకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు.
 

కందము:
ఈ వేళన దీపావళి
ఈ వెలుగుల వరుసలన్ని ఇంతింతంతై
ఈవలయుగాక యందరి
జీవితమున వెలుగు రేఖ శ్రీకృష్ణుండే. 

Monday, 12 November 2012

కసి కసితో మ్రింగనెంచె క్ష్మాసుత నకటా

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - కసి కసితో మ్రింగనెంచె క్ష్మాసుత నకటా

కందము:
రసికుడు రావణ ప్రభువును
రసికత పెండ్లాడ నీవు రాజ్ఞివె యనుచున్
ఉసి గొల్ప నొల్లనన ర
క్కసి కసితో మ్రింగనెంచె క్ష్మాసుత నకటా!

Sunday, 11 November 2012

పసిబాలుడు సంగరమున బగతుల నణచెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - పసిబాలుడు, సంగరమున బగతుల నణచెన్.

కందము:
కసితో ఝాన్సీ లక్ష్మియె
గస బెట్టుచు నశ్వ మెక్కి కరవాలము తో
వసనము ననుండ మూపున
పసిబాలుడు, సంగరమున బగతుల నణచెన్.

Saturday, 10 November 2012

వాని యనినంతనే మోక్ష పదమొసంగు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - వాని యనినంతనే మోక్ష పదమొసంగు
తేటగీతి:
జనని లోకాల పాలించు సాంబు రాణి
వినుమ నామొరలు మన్నించి విశ్వమందు
జన్మ మీయక దరి జేర్చు శరణమో భ
వాని యనినంతనే మోక్ష పదమొసంగు

Friday, 9 November 2012

కాంతులకున్ గాంతి గూర్చు కాంతకు జేజే.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 -11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - కాంతులకున్ గాంతి గూర్చు కాంతకు జేజే.
కందము:
కాంతుల మూలము తానై
వంతులుగా సకల జగతి బాధ్యత మ్రోయన్
కాంతలు మువ్వురు వారల
కాంతులకున్ గాంతి గూర్చు కాంతకు జేజే.

Thursday, 8 November 2012

స్వామియే శరణమనెడి వాడు ఖలుడు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 -11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - స్వామియే శరణమనెడి వాడు ఖలుడు

తేటగీతి:
శరణ మన్నను చాలును సంపదలను
భక్త కోటికి నొసగెడు భవ్య మూర్తి
స్వామియే, శరణమనెడి వాడు ఖలుడు
చపలుడైనను బుధ్ధి కుశలత నొసగు.

Wednesday, 7 November 2012

పాడు పున్నమ యిది పండుగ కద

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 10 -11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - పాడు పున్నమ యిది పండుగ కద 

ఆటవెలది:
పట్టు బట్టి నీకు పట్టు కోకను దెస్తి
కట్టుకోక నన్ను పట్టుకోక
బెట్టు సేతు వేల ప్రేమ గీతి కలసి
పాడు, పున్నమ యిది పండుగ కద.

Tuesday, 6 November 2012

ముని పదముల దాకి వార్ధి పొంగుచు నలరెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 -11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - ముని పదముల దాకి వార్ధి పొంగుచు నలరెన్.

కందము:
ఇనకుల తిలకుడు కినుకను
గని జలనిధి నింకజేతు గనుమా యనగా
కనికరము జూపు మని రా
ముని పదముల దాకి వార్ధి పొంగుచు నలరెన్.

Monday, 5 November 2012

భార్యాపదపూజఁ జేతుఁ బదుగురు మెచ్చన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 0811-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - భార్యాపదపూజఁ జేతుఁ బదుగురు మెచ్చన్.

కందము:
ఆర్యులు జెప్పగ వింటిని
భార్యా సహితముగ నేడు బంధుజనముతో
కార్య సఫలతకు శివ నిజ
భార్యాపదపూజఁ జేతుఁ బదుగురు మెచ్చన్.

Sunday, 4 November 2012

దోచు కొనిన దొడ్డ దొరకు నతులు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - దోచు కొనిన దొడ్డ దొరకు నతులు.
ఆటవెలది:
పాల కడలి పైన పవ్వళించును గాని
పాలు వెన్న దోచె, పట్టు వస్త్ర
ములను కట్టు గాని ముదితల చీరల
దోచు కొనిన దొడ్డ దొరకు నతులు.

Saturday, 3 November 2012

గిరిధారికి భార మావ గింజ తలంపన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - గిరిధారికి భార మావ గింజ తలంపన్

కందము:
గిరి తా పేరును మోసెను
బరువులనే మోసి మోసి పరువములోనన్ (వెయిట్ లిఫ్టింగ్)
బరువాయె నొడలు ముదిమిని
గిరిధారికి భార మావ గింజ తలంపన్.

Friday, 2 November 2012

నను బూజించిన వారె పొందుదు రనంతంబైన సత్సంపదల్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - నను బూజించిన వారె పొందుదు రనంతంబైన సత్సంపదల్.
మత్తేభము:
ఘనమౌ పుర్రెను చేతబట్టి యడుగున్ కాసింత యన్నంబునే
కన నేత్రంబున నిప్పు గ్రక్కు నొడలన్గప్పేను గా చర్మమే
విన భస్మంబును మేన దాల్చు జడుడే వీనిల్లు కాడందు రై
నను బూజించిన వారె పొందుదురనంతంబైన సత్సంపదల్.

Thursday, 1 November 2012

దత్తపది - మూడు, ఆరు, ఏడు, పది - భారతార్థంలో..

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

దత్తపది -  మూడు, ఆరు, ఏడు, పది - భారతార్థంలో...

శ్రీకృష్ణుడు ధ్రుతరాష్టృ ని  తో....
ఆటవెలది:
ఏడుపదియె మిగులు నేనాడు గెలువరు
మూడు మీకు యుద్ధ మొదవి నపుడు
పదిల మైన రాజ్య మది నాశ నమ్మగు
నారు మీదు వంశ మంత మామ !


Wednesday, 31 October 2012

కొంటె వాఁ డెదిగెను జగద్గురు వనంగ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - కొంటె వాఁ డెదిగెను జగద్గురు వనంగ

శంకరాచార్యుల తల్లి తోటి వారితో పలికిన పలుకులు.
తేటగీతి:
సన్య సించెను ప్రీతితో శంకరుండు
పెద్దవాడయి పెండ్లాడి పిల్లల గని
నాదు తోడుగ కలిసుండు ననుచు దలచ
కొంటె వాఁ డెదిగెను జగద్గురు వనంగ.

Tuesday, 30 October 2012

జనముఁ గాంచి నేత జాఱుకొనెను

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - జనముఁ గాంచి నేత జాఱుకొనెను  

ఆటవెలది: 
కోత లెన్నొ కోసి కోతలను మిగిల్చి
రాగ సభకు నేడు రభస జరిగి
' రచ్చ బండ' లోన 'రచ్చరచ్చను' జేయు
జనముఁ గాంచి నేత జాఱుకొనెను. 

Monday, 29 October 2012

మస్తకమ్మును మించునే పుస్తకమ్ము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ 

సమస్య - మస్తకమ్మును మించునే పుస్తకమ్ము
తేటగీతి:
నిల్వ జేయు సమస్తము నిశ్చయముగ
విస్తు బోయెడు జ్ఞానమ్ము విస్తరించు
మఱ్ఱి విత్తనమును బోలు మహిమ గలది
మస్తకమ్మును మించునే పుస్తకమ్ము? 

Sunday, 28 October 2012

తెలుఁగు కల్పవృక్షమునకు తెగులు పట్టె

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ 

సమస్య - తెలుఁగు కల్పవృక్షమునకు తెగులు పట్టె

తేటగీతి:
తేనె వంటిది చూడగ తెలుగు కాదె
తేనె యన్నది చెడిపోదు తెలియ గాను
తేనె త్రాగని వారికే తెగుల, దెచట
తెలుఁగు " కల్పవృక్షమునకు" తెగులు పట్టె?

Saturday, 27 October 2012

భవుఁడు భవు నెదిర్చి భంగపడఁడె.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - భవుఁడు భవు నెదిర్చి భంగపడఁడె. 
ఆటవెలది:
శివుడు దీక్ష నుండ సేవల జేయుచు
గిరిజ ఎదుట నిల్వ విరుల బాణ
ములను వేయ గాల్చె ముక్కంటి, యా మనో
భవుఁడు భవు నెదిర్చి భంగపడఁడె.

Friday, 26 October 2012

కుందేటికి మూడు కాళ్ళు కుక్కకు వలెనే.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - కుందేటికి మూడు కాళ్ళు కుక్కకు వలెనే.

ఒక పెంపుడు కుక్కను, కుందేలును ఆకతాయి పిల్లలు రాళ్ళువేసి కొట్టగా కాలు విరిగినదని చెప్పుకున్న సందర్భం...
కందము:
ముందే విరిగెను కుక్కకు
కుందేటికి నిన్న విరిగె కుడికాలొకటే
సందున పిల్లలు కొట్టగ
కుందేటికి మూడు కాళ్ళు కుక్కకు వలెనే.

కందము:
చందూ బొమ్మలు వేసెను
కుందేలును కుక్క నొకటి, కునుకున మరచెన్
పొందికగా లేచి కనగ
కుందేటికి మూడు కాళ్ళు, కుక్కకు వలనే.

Thursday, 25 October 2012

జనులకు భగినీ హస్తభోజనము విషము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - జనులకు భగినీ హస్తభోజనము విషము

తేటగీతి:
మేన కోడలి కడుగును మేనరికము
తండ్రి యాస్తిని గోరును తనదు భాగ
మనుచు తప్పించు కొనియెడు యనుజులైన
జనులకు భగినీ హస్తభోజనము, విషము

Wednesday, 24 October 2012

దుర్గా ! కరుణించమ్మా!

బ్లాగు వీక్షకులకు విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు.
కందము:
దుర్గా ! కరుణించమ్మా!
దుర్గమమీ బ్రతుకు నడుప దుఃఖము లాయెన్
దుర్గతుల బడక జూడు  కు
దుర్గా నుండేటట్టుల,  దోయిలి పడుదున్.

Tuesday, 23 October 2012

ఏనుఁగు జన్మించె నొక్క యెలుక కడుపునన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - ఏనుఁగు జన్మించె నొక్క యెలుక కడుపునన్.

తపస్సును భంగము చేసిన ఒక ఏనుగునకు ముని శాపము నిచ్చుట...

కందము:
ఏనుగ! యెలుకగ పుట్టుము
ఈనా శాపంబు దొలగ దెవ్విధి యనగా
కానల తాపసి, యట్టులె
ఏనుఁగు జన్మించె నొక్క యెలుక కడుపునన్.

Monday, 22 October 2012

దీపావళి పోరు సలిపె తిమిరము తోడన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - దీపావళి పోరు సలిపె తిమిరము తోడన్

కందము:
దీపములేదని నింగిని
దీపములై వెలుగు చుండె తీరుగ తారల్
పాపము ధర దీనింగని
దీపావళి పోరు సలిపె తిమిరము తోడన్.

Sunday, 21 October 2012

నరకునకు సత్యభామ సోదరి యగునట

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - నరకునకు సత్యభామ సోదరి యగునట

తేటగీతి:
ధరణియే సత్య,  నరకుఁడు తనయుఁ డనఁగ
తల్లితో ననె కాన్వెంటు పిల్లఁ డొకఁడు
నరకునకు సత్యభామ ‘SO' దరి యగు నట
‘MAMMI’యైనను ‘KILL' జేసె మనసులేక.

Saturday, 20 October 2012

సొమ్ములున్నవాడె సుగుణధనుడు

శ్రీ  కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - సొమ్ములున్నవాడె సుగుణధనుడు

ఆటవెలది:
సొమ్ము వినయమగును సొమ్ము వివేకమ్ము
సొమ్ము భూత దయయు సొమ్ము భక్తి
సొమ్ము దానగుణము సొమ్ము శాంతమె యిట్టి
సొమ్ములున్నవాడె సుగుణధనుడు


Friday, 19 October 2012

నేనే నీ వైతి నేమొ ?నీవే నేనో ?

శ్రీ  కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - నేనే నీ వైతి నేమొ ?నీవే నేనో ?

నా విష్ణుః పృధివీ పతిహి.. అలాగే సరస్వతీ స్వరూపం కానివారు అవధానములు చేయలేరు.అలాంటి ' పుంభావ సరస్వతి' మనసులో మాట.

కందము:
ఓ నలువ రాణి ! నీవే
ఈ నా రసనాగ్ర మందు నిటులుం డనిచో
నే నలలే నొక్క పదము
నేనే నీ వైతి నేమొ ?నీవే నేనో ?

Thursday, 18 October 2012

అంతర్ధానముఁ జెందెఁ బ్రాణదయితుం డర్ధాంగి కాల్మ్రొక్కగన్.

శ్రీ  కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - అంతర్ధానముఁ జెందెఁ బ్రాణదయితుం డర్ధాంగి కాల్మ్రొక్కగన్.
శార్దూలము: 
సంతోషంబున నింతి జేయ దొడగెన్ సంతోషి మాతా వ్రతం
బంతన్ జక్కగ పూర్ణమాయె నపుడే "బాస్ ఫోను-మీటింగనెన్"
సుంతా
గండిక భోజనంబుకనగా " సో సారి నాట్ నౌ " వనె
న్నంతర్ధానముఁ జెందెఁ బ్రాణదయితుం డర్ధాంగి కాల్మ్రొక్కగన్.

Wednesday, 17 October 2012

ఐదువంద లనిన నల్పమెగద.

శ్రీ  కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 22-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య -  ఐదువంద లనిన నల్పమెగద.

బంధువుల పెండ్లి లో భార్య  భర్త తో...

ఆటవెలది:
పెండ్లి కొడుకు చూడ పెదనాన్న కొడుకాయె
చాలు పిసిని బుద్ది చాలు లెండి

చాలు వేయి నాకు చదివింపు లకునిమ్ము
ఐదువంద లనిన నల్పమెగద.

Tuesday, 16 October 2012

నిషిద్ధాక్షరి - ‘ర, మ’ అనే అక్షరాలు ఉపయోగించకుండా రామునిపై...

శ్రీ  కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

నిషిద్ధాక్షరి - ‘ర, మ’ అనే అక్షరాలు ఉపయోగించకుండా రామునిపై...

కందము:
ఇనకుల తిలకుడు నిలబడి
జనకుని సుత జూచి విల్లు చప్పున లేపన్
గణగణ కదలెను గంటలు
కన నితడేయగును నీదు కాంతుండనుచున్.

Monday, 15 October 2012

మాటఁ దప్పువాఁడు మాన్యుఁ డగును.


శ్రీ  కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - మాటఁ దప్పువాఁడు మాన్యుఁ డగును. 

ఆటవెలది:
చందమామ దెత్తు,సరి విమానము నిత్తు
చిన్ని నాన్న యనుచు చేరి పలికు
నన్నమింత తినగ నమితమౌ ప్రేమతో
మాటఁ దప్పువాఁడు మాన్యుఁ డగును.

Sunday, 14 October 2012

కుంచములోఁ బోతునక్క కూనలఁ బెట్టెన్

శ్రీ  కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - కుంచములోఁ బోతునక్క కూనలఁ బెట్టెన్

కందము:
ఉంచితి నీకై కందులు
కుంచములోఁ బోతునక్క, కూనలఁ బెట్టెన్
పంచను మూలన పిల్లియె
పంచను మనసాయె నాకు పట్టవె యక్కా !

కందము:
దంచిన బియ్యము పోయుము
కుంచములోఁ బోతునక్క, కూనలఁ బెట్టెన్
పంచను పిల్లియె, కుక్కలు
పొంచెను మా వీధిలోన పోయెద నక్కా!

Saturday, 13 October 2012

గాలిమేడలు స్వర్గముకన్న మిన్న

శ్రీ  కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య -  గాలిమేడలు  స్వర్గముకన్న మిన్న

తేటగీతి:
' గాలి' మేడలు కట్టెను గనుల దోచి
' గాలిమేడలు' స్వర్గముకన్న మిన్న
'గాలి'  దీయగ సీబియై కదలి పోయె
'గాలిమేడలు'  నిలుచునె ఘనులకైన.

Friday, 12 October 2012

దొరకని దొరలును దొరికిన దొంగలునొకటే

శ్రీ  కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - దొరకని దొరలును దొరికిన దొంగలునొకటే
కందము:
దొరకొని దోచును దొంగలు
దొరికిన ప్రతివారి, పిదప దొరకును; చూడన్
దొరుకరు దొరలన్ దొంగలు
దొరకని దొరలును దొరికిన దొంగలునొకటే.

Thursday, 11 October 2012

జ్ఞానము లేనట్టివాఁడు సద్గురు వయ్యెన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 16-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - జ్ఞానము లేనట్టివాఁడు సద్గురు వయ్యెన్
కందము:
ఆ 'నారాయణ' గానము
ధ్యానము, ధర్మంబు జెప్పు  ధ్యాసయె గానీ
ఈ నర పామర లోక
జ్ఞానము లేనట్టివాఁడు సద్గురు వయ్యెన్.

Wednesday, 10 October 2012

మా కేనుంగులు సాటియే? యనుచు దోమల్ పల్కుటల్ చిత్రమే

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 16-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - మా కేనుంగులు సాటియే? యనుచు దోమల్ పల్కుటల్ చిత్రమే.

శార్దూలము: 
మాకున్ గల్గెను నాల్గు కాళ్ళు కరమున్, మాకెక్కువీ రెక్కలే

తోకా డించుచు  గాలిలో నెగురుచున్ తొండమ్ముతో రక్తమున్
పీకల్దాకను పీల్చి పీల్చి జనులన్ భీతిల్లగా జేతుమే?
మా కేనుంగులు సాటియే? యనుచు దోమల్ పల్కుటల్ చిత్రమే!

Tuesday, 9 October 2012

పరమ పావనమ్ము పరులసొమ్ము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - పరమ పావనమ్ము పరులసొమ్ము

ఆటవెలది:
పాల కడలి పైన పవళించు హరి జూడ
బాల కృష్ణు డాయె పాలు దోచె
పడక వీడి వచ్చె పడకనా యట పాలు
పరమ పావనమ్ము పరులసొమ్ము

Monday, 8 October 2012

చిరంజీవి సప్తకం ... తెలుగు అనువాదము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - చిరంజీవి సప్తకం ... తెలుగు అనువాదము.

అశ్వత్థామ బలిర్వ్యాసో
హనుమాంశ్చ విభీషణ:|
కృప: పరశురామశ్చ
సప్తైతే చిరజీవిన:||


నిత్య స్మరణీయమైన చిరంజీవుల శ్లోకానికి అనువాదము.

కందము:
బలి, యశ్వత్థామయు, మరి
ఇల వ్యాసుడు, హనుమ, కృపుడు నెన్నగ చేతన్
బలమున్న పరశు రాముం
డెలమి విభీషణుడు నేడ్గు రే చిర జీవుల్.

Sunday, 7 October 2012

దామోదరు దిట్టు వాడె ధనవంతు డగున్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - దామోదరు దిట్టు వాడె ధనవంతు డగున్

కందము:
ఏమాయల వాడో ! గన
దామోదరు దిట్టు వాడె ధనవంతు డగున్
రాముని తిట్టగ గాచెను
ప్రేమారగ రామదాసు పిలువగ దాగెన్.

Saturday, 6 October 2012

ద్రోణసుతుడు పాండవులకు ప్రాణసఖుడు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - ద్రోణసుతుడు పాండవులకు ప్రాణసఖుడు

ఆటవెలది:
ధార్త రాష్ట్రులు,కర్ణుడు, ధూర్త శకుని
పాత్ర ధారులు వచ్చిరి బాగు బాగు
ద్రోణసుతుడు,పాండవులకు ప్రాణసఖుడు
శౌరి పాత్రల వేసెడి వారలెచట ?

Friday, 5 October 2012

రాతికి పుత్త్రుండు పుట్టె రాజీవాక్షీ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - రాతికి పుత్త్రుండు పుట్టె రాజీవాక్షీ

కందము:
ప్రీతిగ గుజరాత్ పిల్లయె
నీ తనయుని పెండ్లి యాడె నిరుడే; యపుడే
లేత తమల బుగ్గల గుజ
రాతికి పుత్త్రుండు పుట్టె  రాజీవాక్షీ! 

Thursday, 4 October 2012

పువ్వులోన రెండు పువ్వు లమరె

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - పువ్వులోన రెండు పువ్వు లమరె

ఆటవెలది:
అమ్మవారి ముఖమె యదియొక పద్మమ్ము
ఆమె కళ్ళు జూడ నందమైన
కలువ పూల వోలె కనుపించ, నిటు తోచె
పువ్వులోన రెండు పువ్వు లమరె.

ఆటవెలది:
మల్లికమ్మ వెడలె తల్లితో వైద్యుని
కడకు, చూచి చెప్పె గర్భ మందు
కవల పిల్ల లనుచు కడకునా వైద్యుండు
"పువ్వు, లోన రెండు పువ్వు లమరె"

ఆటవెలది:
పద్మ వదన తాను పద్మాక్షియే తాను
పద్మ నాభు  పాద పద్మములను
చేరి వత్తు చుండ చిలిపిగా హరి పల్కె
"పువ్వులోన రెండు పువ్వులమరె".

ఆటవెలది:
అల్ల నల్ల కలువ, అర్థ నారీశ్వర
సిగను జూడ నాకు మిగుల తోచె
రెండు పూల తోడ నిండుగా నర్చించ
"పువ్వులోన రెండు పువ్వులమరె"

ఆటవెలది:
వేసి పూవు మ్రుగ్గు వెలది గుమ్మడి పూవు
మధ్య నుంచ మనుచు మనుమరాలి
పంప నచట నిలువ, పడతి యిట్లనియెను
"పువ్వులోన రెండు పువ్వులమరె"


Wednesday, 3 October 2012

భగవదారాధనము చేసి పతితుఁ డయ్యె.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 10-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - భగవదారాధనము చేసి పతితుఁ డయ్యె.

తేటగీతి:
పరమ శివుడిని మెప్పించు పరమ భక్తు
డైన రావణు డానాడు జానకమ్మ
పట్టి దెచ్చెను, పుణ్యమ్ము వట్టి దాయె
భగవదారాధనము చేసి పతితుఁ డయ్యె.

Tuesday, 2 October 2012

ఆదరింప వలదు పేదజనుల

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - ఆదరింప వలదు పేదజనుల

ఆటవెలది:
పాత్ర తను తెలియక  పైపైన గని వారి
నాదరింప వలదు; పేదజనుల
బాధలన్ని దెలిసి బాధ్యతగా దల్చి
వెతల దీర్చు వాడు విష్ణు సముడు.

Monday, 1 October 2012

జీవుడు జీవిఁ జంపుపని జీవిక కోసమె వృత్తి ధర్మమే

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - జీవుడు జీవిఁ జంపుపని  జీవిక కోసమె వృత్తి ధర్మమే
ఉత్పలమాల:
దేవుడు జీవు లన్నిటిని దింపెను భూమికి నొక్క పద్ధతిన్
జీవులు వృద్ది బొంద మరి జీవులు ధాత్రిని నిండ కుండగన్
జీవుడు జీవిఁ జంపుపని, జీవిక కోసమె వృత్తి ధర్మమే
జీవుల భుక్తి దక్క మరి చీమను జంపిన గాని పాపమే.

Sunday, 30 September 2012

దత్తపది - ఆలము, మేలము, కాలము, గాలము...వాతావరణ కాలుష్యం పై...

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

దత్తపది - ఆలము, మేలము, కాలము, గాలము...వాతావరణ కాలుష్యం పై...

కందము:
మేలము లాడకు నరుడా
కాలముతో, ప్రకృతి వికృత కాలుష్య మవన్
ఆలములో గెలువవు లే
గాలమునకు చిక్కి నీదు  కాయము కాలున్.

Saturday, 29 September 2012

సిరిమగనిం గాంచి చంద్రశేఖరుఁ డడలెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - సిరిమగనిం గాంచి చంద్రశేఖరుఁ డడలెన్.

కందము:
మరుడను చిచ్చున కాల్చిన
హరుమదిలో మరల పుట్ట, హరి మోహినియై
మరణము వానికి లేదను
సిరిమగనిం గాంచి చంద్రశేఖరుఁ డడలెన్.

Friday, 28 September 2012

ద్వాదశితిథి మంచి దగును దసరా చేయన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - ద్వాదశితిథి  మంచి దగును దసరా చేయన్.

కందము:
మీదట ఏకాదశి ? ఏ
కాదశి ముందున్న దశమి కార్యము కెటులౌ?
ఈదరి పులి ముసుగెందుకు ?
ద్వాదశితిథి - మంచి దగును - దసరా చేయన్.

Thursday, 27 September 2012

దుర్గా భర్గులను కొలువ దురితము లంటున్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - దుర్గా భర్గులను కొలువ  దురితము లంటున్

కందము:
దుర్గతి మతులిటు పలుకగ
"దుర్గా భర్గులను కొలువ" - దురితము లంటున్
మార్గము గనుగొని "శరణని"
దుర్గా భర్గులను కొలువ - దోషము తొలగున్.

Wednesday, 26 September 2012

పాదపపు మూలముండు పైభాగమందు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకునా పూరణ

సమస్య - పాదపపు మూలముండు, పైభాగమందు

తేటగీతి:
వేద వేద్యుడు చెప్పెగా వేద మంత్ర
మాకులాయెను అశ్వత్థ మందు వెలసి
కోవిదులు గన, క్రిందుండు కొమ్మలన్ని
పాదపపు మూలముండు, పైభాగమందు.

Tuesday, 25 September 2012

అలుక విభూషణము సుజను లగువారలకున్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - అలుక విభూషణము సుజను లగువారలకున్

కందము: 
కలలే పండగ పాకను
వల అల్లిక తడిక దులిపి  వాకిట మ్రుగ్గున్
జిలుకగ గోమయమున తా
మలుక, విభూషణము సుజను లగువారలకున్

Sunday, 23 September 2012

శాకాహారము మెచ్చె హింస విడిచెన్ శార్దూల మాశ్చర్యమే.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - శాకాహారము మెచ్చె హింస విడిచెన్ శార్దూల మాశ్చర్యమే.

శార్దూలము:
చీకాకుల్ పలువెట్టి కొట్టి జనులన్ చేపట్టుచున్ ద్రవ్యమున్
కీకారణ్యమునుండు చోరునకు సాకేతాధిపున్ మంత్రమే
శ్రీ కారంబుగ జెప్ప నారదుడు, తా చెల్వొందె వాల్మీకిగా
శాకాహారము మెచ్చె హింస విడిచెన్ శార్దూల మాశ్చర్యమే!

Saturday, 22 September 2012

మాయ జేయు ఘనుండె గాంధేయవాది.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - మాయ జేయు ఘనుండె గాంధేయవాది.

తేటగీతి:
హింస కంసుల మనసును హంస జేసి
హత్య బుద్ధుల మాన్పించి సత్య మహిమ
చెప్పి శాంతిని కలిగించి చెడును చెరిపి
మాయ జేయు ఘనుండె గాంధేయవాది.

Friday, 21 September 2012

కుట్టనిచో తేలు కాదు కుమ్మరిపురుగే

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01-10-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - కుట్టనిచో తేలు కాదు కుమ్మరిపురుగే

కందము:
పెట్టనిచో కాదు జనని
కొట్టనిచో కాదు తండ్రి కొడుకును, చదువన్
తిట్టనిచో కాదు గురువు
కుట్టనిచో తేలు కాదు కుమ్మరిపురుగే !

Thursday, 20 September 2012

మానినీమణి భర్తనే మఱచిపోయె.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30-09-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - మానినీమణి భర్తనే మఱచిపోయె.

తేటగీతి:
తిరుమలేశుని జూడగ వరుసలోన
మోకరిల్లుచు దూసుకు ముందు కేగె
తన్మయంబున; చూడక తనదు వెనుక
మానినీమణి భర్తనే మఱచిపోయె.

Wednesday, 19 September 2012

గజముఖ నీదయ లేకను


బ్లాగు వీక్షకులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.

 


కందము:  
గజముఖ నీదయ లేకను
గజమైనను బ్రతుకు నడుప గలమా దేవా !
గజమాల వైచి గొలుతును
గజగజ వణకుచును బార ఘన విఘ్నములే !