తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 25 December 2012

అమవసనాఁటి రాత్రి యొక యంగన చూపెను చంద్రికాద్యుతుల్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - అమవసనాఁటి రాత్రి యొక యంగన చూపెను చంద్రికాద్యుతుల్

(దీపావళి పండుగ నాడు ఒక వనిత వర్ణ చిత్రమును గీసి భర్తకు చూపిన సందర్భం)

చంపకమాల:
విమల సువర్ణ చిత్రమును వేడ్కను దివ్వెల పర్వమందునన్
సుమ సుకుమార హస్తముల సోయగ మొప్పగ గీసి చూపెగా
హిమగిరి శోభలన్ పతికి హేమపు కాంతుల నిండు చంద్రునా
యమవసనాఁటి రాత్రి యొక యంగన చూపెను చంద్రికాద్యుతుల్.

No comments: