తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 24 December 2012

త్రాతనే పాముగా నెంచి తరుమఁ దగునె


శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - త్రాతనే పాముగా నెంచి తరుమఁ దగునె

తేటగీతి:
ప్రీతి నెలుకలనే తిని పీడ లేక
రైతు బాన్ధవి గా నిల్చి రక్ష జేయు
మేత జనులకు మిగులుచు మేలు గాను
త్రాతనే పాముగా నెంచి తరుమఁ దగునె?

తేటగీతి:
హరున కాభరణము మరి హరికి పక్క
చేరి చూడగ శివునికి చిన్ని కొడుకు
పుట్టలో పాలు పోయంగ పుణ్య మిచ్చు
త్రాతనే పాముగా నెంచి తరుమఁ దగునె?

Post a Comment