తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 31 May 2018

మేరీ - యేసు - సిలువ - చర్చి....శ్రీకృష్ణుని స్తుతి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 12 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణదత్తపది: మేరీ - యేసు - సిలువ - చర్చి....శ్రీకృష్ణుని స్తుతిమత్తేభము: 
కనగా భాసిలు వజ్ర దేహుడు మహా కారుణ్య కాశమ్ముతో 
చొనిపెన్ గాభువి శాంతినిండ నదియే సుజ్ఞానమౌ గీతగా 
వినుమేరీతిగ నైన మాధవుమదిన్ వేడంగ రక్షించుగా 
జనులన్ బ్రోవగ వాడె దిక్కుగదరా చర్చింప నేముండురా!

Tuesday, 29 May 2018

కుట్మలదంతీ కలిగెను గోరిక నీపై.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 12 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - కుట్మలదంతీ కలిగెను గోరిక నీపై. 

కందము: 
ఖాట్మండు నుండి నీవే 
చాట్మని ఫేస్బుక్కులోన చాటింగిడుచున్
జూట్మిల్ వద్దకు రమ్మన 
కుట్మలదంతీ కలిగెను గోరిక నీపై.

Sunday, 6 May 2018

వేంకటపతికి భామలు వేయిమంది

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05 - 12 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - వేంకటపతికి భామలు వేయిమందితే.గీ:
ఎక్కగోరుచు గిన్నీసు బుక్కులోన
మ్రొక్కు దీర్చగ నెంచుచు నొక్కచోట 
తలల నీలాలనిచ్చిరి తన్మయమున 
వేంకటపతికి, భామలు వేయిమంది.