తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 29 May 2018

కుట్మలదంతీ కలిగెను గోరిక నీపై.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 12 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - కుట్మలదంతీ కలిగెను గోరిక నీపై. 

కందము: 
ఖాట్మండు నుండి నీవే 
చాట్మని ఫేస్బుక్కులోన చాటింగిడుచున్
జూట్మిల్ వద్దకు రమ్మన 
కుట్మలదంతీ కలిగెను గోరిక నీపై.

No comments: