తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 6 May 2018

వేంకటపతికి భామలు వేయిమంది

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05 - 12 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - వేంకటపతికి భామలు వేయిమందితే.గీ:
ఎక్కగోరుచు గిన్నీసు బుక్కులోన
మ్రొక్కు దీర్చగ నెంచుచు నొక్కచోట 
తలల నీలాలనిచ్చిరి తన్మయమున 
వేంకటపతికి, భామలు వేయిమంది.

No comments: