తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 3 May 2011

అ 'ల్లాడెన్ ' చర్యలతో.... అల్లాడెన్

           లాడెన్ ని అంతమొందించిన  అమెరికా ... నేటి వార్త
                
                       అ 'ల్లాడెన్ ' చర్యలతో.... అల్లాడెన్
 
            కం:  అ 'ల్లాడెన్ ' చర్యలతో
               'అల్లాడెన్ ' పదుల  యేండ్లు అమెరిక, ప్రతి చో
                టల్లా 'డెన్' లను వెదకుచు
              

                అల్లా 'డెన్నునకు 'పంపె  నదిగో యిల్లా! 
Post a Comment