తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 2 May 2011

కప్పకు సంతాన మనిన కంటక.....

గతములో ఆకాశవాణి సరస వినోదిని కార్యక్రమమున ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ.

       సమస్య: కప్పకు సంతాన మనిన కంటక మాయెన్ 

        కం:   'ఒప్పదు నీకని ' యెందరు
               చెప్పిన; పిల్లలను గని కుచేలుని వలెనే!
               అప్పుల తిప్పలు బడు వెం
               కప్పకు, సంతాన మనిన కంటక మాయెన్!   

1 comment:

Rajasekhara Sarma said...

anna garu, venkaappanu rendava sari
marala ramgam medaku chakkaga techaru
abhinandanalanu andukondi