తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 31 December 2019

బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు.


శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు 27-12-2019 న ఇచ్చిన సమస్యకు పూరణ.

సమస్య: బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు.

ఆటవెలది:  
ఇన్నినాళ్ళు నేను వేధించిబంపితి
కూలి పనులకొరకు,కూలిపోవు
వాని భవితగాన వరుసరేపటినుండి 
బడికిఁ బోవు, వాఁడు పనికిరాఁడు.

కాంతకు వీడ్కోలు వలుకఁగాఁ దగు నేఁడే


శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు 31-12-2019 న ఇచ్చిన సమస్యకు పూరణ.

సమస్య: కాంతకు వీడ్కోలు వలుకఁగాఁ దగు నేఁడే
 
కందము:
ఇంతగ ట్వంటీ నైంటీన్  .
నంతంబగునేడు, వచ్చు నాట్వంటీల్ రెం
డింతలుగ, మది దలచి  నర   ,
కాంతకు, వీడ్కోలు వలుకఁగాఁ దగు నేఁడే.

Saturday, 14 December 2019

సినిమాకు "వంద"నం - 91

సినిమాకు "వంద"నం - 91

ఆటవెలది:
నాభి జూపు లలన నాయికయై పోవు
"నలగగొట్టు" వాడె నాయకుండు
తెలుగు రాని వాడె తీయని "సింగరౌ"
చుండె తెలుగు సినిమ జూడ మండె.


Friday, 13 December 2019

సినిమాకు "వంద"నం - 90

సినిమాకు "వంద"నం - 90

ఆటవెలది: 
"చంద"మామయగును "చెంద"మామగ, నోట 
"ళా" ను బలుక నొక్క "లా "గ బలుకు 
తెలుగుతల్లి వినిన తెగ బాధబడిపోవు 
వారి మాట, పాట "వ్యాక్కు" వద్దు. 

Thursday, 12 December 2019

సినిమాకు "వంద"నం - 89

సినిమాకు "వంద"నం - 89

ఆటవెలది:
యోగ,డ్రిల్లు గలుపి యూగించ - నాట్యమ్ము
అరుపు, వణుకు, మూల్గు, విరుపు - పాట
"బట్టబయలు" జేయు బట్టల ఫ్యాషన్లు
సినిమ ఫార్ములాలు కనగ నేడు.
Wednesday, 11 December 2019

సినిమాకు "వంద"నం - 88

సినిమాకు "వంద"నం - 88

ఆటవెలది: 
భావగర్భితముగ పదునైన మాటల 
పాట వ్రాసినట్టి పండితుండు 
సినిమ పాట లోన చెవు వినబడక 
"బీటు" పోటు తగిలి బిక్క జచ్చె.