తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 31 December 2013

నా కన్నా! నీదు ముద్దు నాకన్నమురా !

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - నా కన్నా! నీదు ముద్దు నాకన్నమురా !

 

 

 

కందము:
నీకన్నా నాకెవ్వరు
నా కన్నా ! నీదు ముద్దు నాకన్నమురా !
నాకున్న దానిలోనే
నీకన్నియు ముద్దుకన్న ! నేనిత్తునురా !

Sunday, 29 December 2013

అరువది యేండ్లు నిండినవి యక్షరముల్ వడి దిద్దగా వలెన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - అరువది యేండ్లు నిండినవి యక్షరముల్ వడి దిద్దగా వలెన్

చంపకమాల:
పరువము నాడు తెల్గు నతి భారముగా మది దల్చి నానుగా
తిరిగితి దేశ దేశ ములు తీరుగ నిప్పుడు చేరినాను నా
భరతమునందు నాంధ్రమున, భాగ్యమె కోరిక గల్గె నేర్వగా
నరువది యేండ్లు నిండినవి యక్షరముల్ వడి దిద్దగా వలెన్

Saturday, 28 December 2013

నీటముంచినా నన్ను పాలముంచు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - నీటముంచినా నన్ను పాలముంచు

 

కందము:
ఉంచితి నాకులు  నీపై
నుంచకు వ్యాకులము నాదు యుల్లమునందున్
ముంచుదు నీటను నిన్నే
ముంచుము నను పాలలోన మూషిక వాహా ! 

Friday, 27 December 2013

హనుమను ముద్దాడె శంభుఁ డానందమునన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - హనుమను ముద్దాడె శంభుఁ డానందమునన్.

కందము:
అనితయె శంభుని పుత్రిక
కనగా నేడామె నొక్క కన్నను ' హనుమన్ '
మనుమడు పుట్టెను నాకని
హనుమను ముద్దాడె శంభుఁ డానందమునన్.

కందము:
వినుడయ్యా శ్రీ రాముని
మనమున తానుండు గాదె మహదేవుండే
హనుమకు ముద్దిడ రాముడు
హనుమను ముద్దాడె శంభుఁ డానందమునన్.

Thursday, 26 December 2013

కవికోకిల జాషువా

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - కవికోకిల జాషువా


 
కందము:
కాకిగ తలచిన చోటనె
కోకిలగా నీవు మారి కూర్చితివయ్యా !
ఓ " కవికోకిల " ! యిలలో
నీ కవితలు నిలచు తెలుగు నిలబడు వరకున్.


Wednesday, 25 December 2013

ద్రోణుఁ డొక్కఁడు దుష్టచతుష్టయమున

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - ద్రోణుఁ డొక్కఁడు దుష్టచతుష్టయమున

తేటగీతి:
భారతమ్మును చదువుట భార మిపుడు
" టీవి షో " లోన నొక్కడు ఠీవి గాను
చెప్పె ప్రశ్నకు బదులును సిగ్గు లేక
" ద్రోణుఁ డొక్కఁడు దుష్టచతుష్టయమున. "

Tuesday, 24 December 2013

మందారంలా పూస్తే మంచి మొగుడొస్తాడు..

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - మందారంలా పూస్తే మంచి మొగుడొస్తాడు..


 


కందము:
కొమ్మలు లేకనె పూచెను
కొమ్మకు నరచేత నుంచ క్రొత్తగ పూలన్
కమ్మని గోరింటాకది
ఇమ్ముగ సత్పతినె యిచ్చు నెరుపుగ పండెన్.

Monday, 23 December 2013

పిల్లి మహాగ్రహంబునను బెబ్బులిపై కుఱికెన్ వధింపఁగన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - పిల్లి మహాగ్రహంబునను బెబ్బులిపై కుఱికెన్ వధింపఁగన్.  

ఉత్పలమాల: 
తెల్లని ముష్కరాధములు తెల్గున తేజము రామ రాజునే
మెల్లగ నమ్మకంబునను మీదట చర్చకు బిల్చి చాటుగా
నల్లదె బట్టి రూధరట నాశము జేయగ నెంచె, జూడగా
పిల్లి మహాగ్రహంబునను బెబ్బులిపై కుఱికెన్ వధింపఁగన్.

Sunday, 22 December 2013

కోపి నకులుఁడు భ్రాతను రూపుమాపె.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - కోపి నకులుఁడు భ్రాతను రూపుమాపె.
తేటగీతి:
మునికి దుర్వాసు నకుగల ముద్దు పేరు ?
మాద్రి పుత్రులలో నొక్క మాన్యు డెవరు ?
రావణానుజు పని యేమి రాము గలసి ?
కోపి- నకులుఁడు- భ్రాతను రూపుమాపె.

Saturday, 21 December 2013

నైమిశారణ్యము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - నైమిశారణ్యము.


కందము:
వనమిది భారత శుభ జీ
వనమునకే తొల్లి మెట్టు వైదిక ధర్మా
వనులకు స్థానము మన భా
వనమున దలచిన జాలును భాగ్యము లబ్బున్. 

Friday, 20 December 2013

శకుంతల ప్రేమలేఖ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - శకుంతల ప్రేమలేఖ

 


ఉత్పలమాల:
చెంగట నిల్చి బాసలను చేతను చేయిని వైచి చేసి, నా
యంగుళి జేర్చి యుంగరము నన్నిటి దోచిన రాజ శేఖరా !
రంగుల భావ జాలములు వ్రాయుచు నుంటిని  రార వేగ  నీ
యంగన తప్పుజేసెననుచందరు నందురురాకపోయినన్ ! 

Thursday, 19 December 2013

దయ్యమ్మును గనిన హనుమ దారిని విడిచెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - దయ్యమ్మును గనిన హనుమ దారిని విడిచెన్. 

కందము:
దయ్యమ్మొక్కటి " రా ! మా
భయ్యా నిన్ జంపు " ననుచు పలుకగ, నాహా !
దయ్యము 'రామా' యనెనని
దయ్యమ్మును గనిన హనుమ దారిని విడిచెన్.

Wednesday, 18 December 2013

' మూల ' పురుషుడు ..ఈశానుడు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - ' మూల ' పురుషుడు ..ఈశానుడు.

కందము:
క్లేశమ్ములు రావని నరు
డీశాన్యపు మూలబెంచి యింటిని గట్టున్
ఈశా ! నీవే మూలం
బే శాస్త్రము  కైన, నిడుదు నివిగో జోతల్ ! 

Tuesday, 17 December 2013

నెలలో సుతుఁగన్న తల్లి నిగనిగ లాడెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - నెలలో సుతుఁగన్న తల్లి నిగనిగ లాడెన్.

కందము:
నెలఱేని ముఖము నెలతది
నెలతప్పిన నాటినుండి ' నెలబాలుని ' కై
నెలలెనిమిది వేచియు నొక
నెలలో సుతుఁగన్న తల్లి నిగనిగ లాడెన్.

కందము:
కలవర మాయెను మదిలో
నెలలన్నియు నిండగానె నెలతకు, డాక్టర్
లలితాదేవి  క్లినికు  " వె
న్నెల " లో సుతుఁగన్న తల్లి నిగనిగ లాడెన్.

Monday, 16 December 2013

వాయువు ప్రాణులకాయువు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - వాయువు ప్రాణులకాయువు 
కందము:
వాయువు లేకను ప్రాణుల
కాయువు లేదయ్య జగతి గాచెడు దైవం
బాయన మ్రొక్కుదు క్షణమున్
బాయక నే శ్వాస తోనె భావన లోనన్.

Sunday, 15 December 2013

ధర్మపాలన కంటెఁ బాతకము లేదు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - ధర్మపాలన కంటెఁ బాతకము లేదు.
తేటగీతి:
శ్రేయ మెపుడు స్వధర్మమ్ము సేయు చుంట
ప్రాణ గండము నందైన పార రాదు
మెరుపు లున్నను దలచుచు మెరుగు, పరుల
ధర్మపాలన కంటెఁ బాతకము లేదు.

Tuesday, 10 December 2013

విఘ్నపతికి మ్రొక్క విఘ్నములిడు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - విఘ్నపతికి మ్రొక్క విఘ్నములిడు


ఆటవెలది:
చూడ నేడు జెప్పు " స్టూడెంట్సు " కొందరు
శ్రీపతికిని మ్రొక్క శ్రీమతి నిడు
పశుపతికిని మ్రొక్క పశువుల నే యిచ్చు
విఘ్నపతికి మ్రొక్క విఘ్నములిడు. 

Monday, 9 December 2013

కుడుములకిడుముల దొలగించు స్వామి

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - కుడుములకిడుముల దొలగించు స్వామి

 
 

      

ఆటవెలది:
కుడుము లడుగు, మనల కిడుముల దొలగించు
గరిక పోచ లడుగు, సిరుల నిచ్చు
ముంచ మనును నీట, ముంచును గద పాల
నేన్గు ముఖపు దేవు నేను గొలుతు. 

Sunday, 8 December 2013

శూర్పణఖ సాధ్వి లోకైక సుందరాంగి

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - శూర్పణఖ సాధ్వి లోకైక సుందరాంగి

తేటగీతి:
రాము ప్రక్కన నున్నట్టి రమణి వలన
తనను జూచుట లేదని తలచి యపుడు
శూర్పణఖ, సాధ్వి లోకైక సుందరాంగి
సీత దూరగ గోల్పోయె చెవులు ముక్కు.

Saturday, 7 December 2013

' ని ' యమ రాజు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - ' ని '  యమ రాజు
కందము:
యమ రాజా ! చూడగను ని
యమమును పాటించు టందు నాద్యుడ వీవే
సమవర్తీ ! నా ప్రాణపు
సుమమది నీదయ్య, నాకు సుగతుల నీవే !

Friday, 6 December 2013

అల్లము, చింతపండు, కోతిమీర, జీర...భారతార్థంలో

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 16 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది - అల్లము, చింతపండు, కోతిమీర, జీర...భారతార్థంలో

ద్రౌపది అర్జునునితో...
తేటగీతి:
అల్ల ముక్కంటి నెదిరిన మల్లు మీరు
కోతి మీరథమున దీర గొల్వు, దీరు
చింత, పండుగ గానగు జేసి సమర
మందు జీరగ పగతుర నపుడె శాంతి.

Thursday, 5 December 2013

హవ్యవాహనుడు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 16 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - హవ్యవాహనుడు


 


కందము:
సర్వము భక్షించెద వట
సర్వులకున్ రక్షనిచ్చి సాకెద వటగా
ఉర్విని హవ్యము నీయగ
గీర్వాణుల కిచ్చు నీకు కేలును మోడ్తున్.

Wednesday, 4 December 2013

చీరెకట్టు, కట్ చేయకు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - చీరెకట్టు, కట్ చేయకు కందము:
కట్టు బొట్టులు జూడంగ కాంత లందు
భారతీయత కనిపించు చీరె గట్ట
బరువటంచును పోవును పరువటంచు
పరుల ' జీన్సును ' వేతురే తరుణు లార !

Tuesday, 3 December 2013

బావల భుజియించుటే శుభావహ మందున్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - బావల భుజియించుటే శుభావహ మందున్


కందము:
బావా! గతికిన యతకదు
పోవలదులె పిల్ల యింటి భోజన మునకై
శ్రావణ నిశ్చయ లగ్నం
బావల భుజియించుటే శుభావహ మందున్

Monday, 2 December 2013

' సన్నకారు ' కారు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - ' సన్నకారు '  కారు.


 


తేటగీతి:
కారు పై మోజు గల ' సన్నకారు ' రైతు
బండి వేషము మారిచె దండి గాను
గానుగెద్దును బూనిచి తాను సాగ
రథము నెక్కెనుగా మనోరథము దీర.

Sunday, 1 December 2013

వంకయున్నవాడు శంకరుండు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - వంకయున్నవాడు శంకరుండు


ఆటవెలది: 
పండితుండు గాని పామరుండే గాని
సురలు గాని మరి యసురులు గాని
వాడు వీడు యనక వరమిచ్చు నన్నట్టి
వంకయున్నవాడు శంకరుండు. 

Saturday, 30 November 2013

భిక్షమయ్యా ' అన్న ' పూర్ణ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - భిక్షమయ్యా  ' అన్న ' పూర్ణ 

 
కందము:
అన్నిట మిన్నగు నీశుడు
అన్నన్నా! యన్న మడుగు నమ్మా నిన్నే
అన్న మనగ శక్తియె సరి
నెన్నగ నీ భిక్ష మదియె నిక్కము తల్లీ ! .

Friday, 29 November 2013

ఆమనిఁ గని శుకపికమ్ము లయ్యో యేడ్చెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ఆమనిఁ గని శుకపికమ్ము లయ్యో యేడ్చెన్.

కందము:
ఆమని పక్షుల నెన్నియొ
ప్రేమగ తా నింటి లోనె పెంచెను, పెండ్లై
యామె చని పిదప రాగా
ఆమనిఁ గని శుకపికమ్ము లయ్యో యేడ్చెన్. 

Thursday, 28 November 2013

మా 'నవ ' గ్రహ గతులు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - మా 'నవ ' గ్రహ గతులు

కందము:
ఓ గ్రహము లార మా పై
నాగ్రహమును జూపకుండ నయముగ భువిలో
నగ్రపు భాగము లందగ
మా  గ్రహ గతులను నడుప  నమస్సులు జేతున్.


Wednesday, 27 November 2013

శివుఁడవొ? మాధవుఁడవొ? సరసిజ జన్ముఁడవో?

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 10 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - శివుఁడవొ? మాధవుఁడవొ? సరసిజ జన్ముఁడవో?


కందము:
ఎవరికి లోనుండును జగ
మెవరో మూలము జగతికి నెన్నుచు తండ్రీ
భవదంఘ్రి యుగము విడువను
శివుఁడవొ? మాధవుఁడవొ? సరసిజ జన్ముఁడవో?

Tuesday, 26 November 2013

ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 10 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ


 

ఉత్పలమాల:
అమ్మయె ముగ్గురాయె మన యార్తిని జూచిన చేరదీయుచున్
కమ్మని ప్రేమ నిచ్చుచును గాతురు,  భుక్తిని శక్తి యుక్తులన్
రమ్మని బిల్చి యిచ్చెదరు, రంజిల జేతురు జీవితమ్ము,  నే
నిమ్ముగ గొల్చుచుందు ననునిత్యము నీమము తప్పకుండగన్.

Monday, 25 November 2013

ఇద్దఱు సతు లున్నవాఁడె యిల ధన్యుఁ డగున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - ఇద్దఱు సతు లున్నవాఁడె యిల ధన్యుఁ డగున్.
కందము:
పెద్దమ్మ చెల్లి శ్రీ సతి
విద్దెలనే యిచ్చు తల్లి వినగను విధికే
ముద్దుల సతి గద, కనని
య్యిద్దఱు సతులున్న వాఁడె యిల ధన్యుఁ డగున్.

Sunday, 24 November 2013

బాలుడు - కాలుడు - కాలకాలుడు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - బాలుడు - కాలుడు - కాలకాలుడు


కందము:
యముడే వచ్చెను తానె ని
యమములనే దప్పకుండ, హర హర యనుచున్
భయమును వీడుచు గొల్వగ
యమబాధను దీర్చి బాలు నభవుడు బ్రోచెన్.

కందము:
మార్కండేయుని కథయే
తార్కాణము మానవునికి ధారుణి శివు
నిన్ 
కర్కశ రహితుని గొలువగ
నర్కజ బాధలు నిరతము నవియే దీరున్.

Saturday, 23 November 2013

మమ్మీ డాడీలు తెలుఁగు మాటలె తాతా

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - మమ్మీ డాడీలు తెలుఁగు మాటలె తాతా

ఇంట్లో వుంటే అమ్మా నాన్నా కనబడరు...బడిలో తెలుగు వినబడదు...కమ్మనివగు ఆ రెండూ కావాలని ఒక మనవడు తాతతో..

కందము:
అమ్మా నాన్నా ఉద్యో
గమ్మునకే బోవు, నాకు కాన్వెంట్ బడిలో
కమ్మని వేంలేవు, వలెను
మమ్మీ డాడీలు, తెలుఁగు మాటలె తాతా!

Friday, 22 November 2013

నవ్వులరేడు రేలంగి

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - నవ్వులరేడు రేలంగి 

 

కందము:
భంగిమ జూపుచు సినిమా
రంగము పై కాలు సేతు లటు నిటు లూపన్
గింగిరములు దిరుగుచు రే
లంగిని జూడంగ నవ్వు లవియే వచ్చున్.

Thursday, 21 November 2013

కోడలున్నచోటు వీడునత్త.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - కోడలున్నచోటు వీడునత్త.
ఆటవెలది:
కొడుకు బార్య ? చూడ కొరతలెచ్చట దీరు ?
నూరికున్న నొక్క పేరదేమి ? 
నడక లోన నెంచ కడు నెమ్మ దదియేది ?
కోడలు, న్నచోటు, వీడు, నత్త.

Wednesday, 20 November 2013

పరుగులు దీయదీయ పయి పచ్చిగ పుండయె

ఉత్పలమాల:
బాలును ' బ్యాటు ' బట్టె తన  బాల్యమునుండి, క్రికెట్టు క్రీడలో
వేలుగ ' రన్సు' జేసె గద వేడుక మీరగ,  మించి  చేయగా
జాలుట  కష్టమన్యులకు  చాల ' రికార్డుల ' దాట లేరుగా
మేలుగ భారతీయులిక మెచ్చుచు  ' రత్నమె గా సచిన్ ' యనెన్.


సచిన్ క్రికెట్టు నుండి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాననగానే - క్రీజు, బాలు, బ్యాటుల మనోగతం...
చంపకమాల:
పరుగులు దీయదీయ పయి పచ్చిగ పుండయె - నింక హాయిలే
మెరుపుగ బాదబాదగను మిన్నుకు మన్నుకు నైతి - హాయికన్
చురుకుగ నూపునూపు తరి చుక్కలుగన్పడె బంతిగొట్ట - హాయ్
మరియిక పండుగంచు మది మెచ్చెను- క్రీజులు, బాలు, బ్యాటులే. నారద ముని వచ్చె

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - నారద ముని వచ్చె


 

కందము:
నారాయణ ! నారాయణ !
నారద ముని వచ్చెసర్వ నాశన మనుచున్
పేరును బెట్టకు, నిజమిది
తీరుగ కళ్యాణ మగును తిన్నగ గనినన్.

Tuesday, 19 November 2013

యముఁగని రోగార్తుడొక్కడానందించెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - యముఁగని రోగార్తుడొక్కడానందించెన్.

కందము:
యమ పొగ త్రాగుడుకే హృద
యమునకు పెనుజబ్బు రాగ నా వైద్యుడనెన్
క్రమముగ నయమౌనను ధై
ర్యముఁగని రోగార్తుడొక్కడానందించెన్.

Monday, 18 November 2013

భారతరత్న సచిన్ కి అభినందన మాలలు.


ఉత్పలమాల:
బాలును ' బ్యాటు ' బట్టె గద బాల్యమునుండి క్రికెట్టు క్రీడలో
వేలుగ ' రన్సు' జేసె గద వేడుక మీరగ వేరొకండిలన్
చాలడు చేయనట్లు మరి చాల ' రికార్డుల ' నెక్కి నిల్చెగా
మేలుగ భారతీయులిక మెచ్చెను ' రత్నముగా సచిన్ ' యనెన్.


సచిన్ క్రికెట్టు నుండి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాననగానె క్రీజు, బాలు, బ్యాటుల మనోగతం...

చంపకమాల:
పరుగులు దీయ దీయ పయి పచ్చిగ పుండయె - నింక హాయిలే
మెరుపుగ బాద బాదగను మిన్నుకు మన్నుకు నైతి - హాయికన్
చురుకుగ నూపునూపు తరి చుక్కలు కన్పడె బంతికొట్ట - హాయ్
మరియిక పండుగంచు మది మెచ్చెను క్రీజులు, బాలు, బ్యాటులే.

కర్ణునిగని పెట్టెను నిడి..

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - కర్ణునిగని పెట్టెను నిడి..

కందము:
కర్ణముల మంత్రమిడ నా
కర్ణించిన కుంతియె దినకరునే పట్టెన్
కర్ణునిగని పెట్టెను నిడి
వర్ణ విహీనత ముఖమున వదలెను నదిలో.

Sunday, 17 November 2013

బోధ సేయు గురుఁడు మూర్ఖుడు కద

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - బోధ సేయు గురుఁడు మూర్ఖుడు కద

ఆటవెలది:
కొండ మ్రుచ్చు లకును గోరంత నిజమును
చెప్ప నెంచి చచ్చె చెవుల పిల్లి
చెనటి జనుల మార్చగను సత్య మార్గమ్ము
బోధ సేయు గురుఁడు మూర్ఖుడు కద

Saturday, 16 November 2013

దున్నకు దూడ బుట్టినది దుగ్ధముఁ బిండగ దుత్తఁ దెమ్మిఁకన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - దున్నకు దూడ బుట్టినది దుగ్ధముఁ బిండగ దుత్తఁ దెమ్మిఁకన్.


ఉత్పలమాల:
కన్నులు జూడ పెద్దవిటు గాంచగ కొమ్ములు చిన్నవైన మా
అన్నయ గారి దున్నకును యన్నుల మిన్నగు మాదు గేదెకున్
కన్నులు గల్సె,  మేనులును గల్వగ నిప్పుడు మాదు గేదెకున్
దున్నకు, దూడ బుట్టినది దుగ్ధముఁ బిండగ దుత్తఁ దెమ్మిఁకన్.

Friday, 15 November 2013

పడతి యెంకి

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - పడతి యెంకి
 


తేటగీతి:
బండి బొమ్మల నమ్మును పడతి యెంకి
ఎండ దిరుగుచు నింటికి నేగు చుండె
' ఇంత మాడ్చిన నల్లటి యింతి కింత
సోయ గంబా ? 'య నెరుపాయె సూర్యుడపుడు. 

Thursday, 14 November 2013

లవకుశులకు వాల్మీకి విద్యాబోధన.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - లవకుశులకు వాల్మీకి విద్యాబోధన.


 


కందము:
స్తవనీయ రామ చరితము
శ్రవణమ్ముల కింపు గొలుపు రాగమ్ములతో
లవ కుశులకు నేర్పించితి
వవనిజనే గాచినట్టి యాదికవి! మునీ!

Wednesday, 13 November 2013

గఱిక పాటి సేయఁడు గదా గరికిపాటి

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - గఱిక పాటి సేయఁడు గదా గరికిపాటి

ధారణా బ్రహ్మరాక్షసులకు, అవధాననర' సింహునకు' నమస్కారములతో....
తేటగీతి: 
వాణి మనసున నిల్చిన బలము చేత
పరుల కందని ధారణా పటిమ చేత
చిక్కు లెన్నేని సేయడు లెక్క, వాటి
గఱిక పాటి సేయఁడు గదా, గరికిపాటి

Tuesday, 12 November 2013

అష్టావధానం

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - అష్టావధానం


 సీసము:
చిక్కు సమస్యను చేపట్టి పూరించు
దత్త పదిని పద్య ధార గలుపు
వ్యస్తాక్షరిని తాను విస్తరించుచు జెప్పు
ఘంట శబ్దములను గణన సేయు
వర్ణ నీయగ వర్ణ వర్ణంబులుగ పల్కు
అప్రస్తుతము తోడ నాట లాడు
నిషిద్ధమున గూడ నిక్కచ్చి గా నుండు
ఘన పురాణములను కథలు నుడువు

ఆటవెలది:
అష్ట కష్ట ములనె యిష్టంబుగా కోరి
అవధరించి  చెప్పు   నాశు వుగను
సరస పద్య ములనె సభ్యులందరు మెచ్చ
తెల్గు జాతి కున్న తేజ మిదియె.

Monday, 11 November 2013

కర్ణుని చరమదశ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - కర్ణుని చరమదశ

 
కందము:
నీ ' కన్న ' శక్తిమంతుడు
మూకుమ్మడి శాప ఫలము ముప్పిరి గొనెగా
చేకొని బాణము వేయుము
ఆ కర్ణుడు ' తేరు ' కొనని యప్పుడె విజయా!

Sunday, 10 November 2013

పాపములకు హేతు వగును ప్రణవ మొకటె.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 31 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - పాపములకు హేతు వగును ప్రణవ మొకటె.

తేటగీతి:
సకల మంత్రమ్ము లకు ముందు శక్తి పెరుగ
నిలిచి విలసిల్లు నోంకార మలతి జేయ
రాదు, దానిని నరులు నిరాదరింప
పాపములకు హేతు వగును,  ప్రణవ మొకటె.

Friday, 8 November 2013

ఓంకారము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 31 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - ఓంకారము 


 


కందము:
ఓంకారమ్మది తుమ్మెద
ఝుంకారము వోలె నుండు జూడగ నదియే
శాంకరి పుత్రుని రూపమ
హంకారములే నశించు నానాదముతో.

Thursday, 7 November 2013

నిద్ర చేకూర్చు సంపదల్ భద్రముగను.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - నిద్ర చేకూర్చు సంపదల్ భద్రముగను.

తేటగీతి:
మేలు కలుగును దొంగకు మీరు వినుడు
కలిసి యందరు నింటిలో గాలి లేక
మేడ పైకెక్కి నిద్రించ మేలు కొనని
నిద్ర, చేకూర్చు సంపదల్ భద్రముగను.

Wednesday, 6 November 2013

కుంభకర్ణుడు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - కుంభకర్ణుడు
సీసము:
ఏన్గుల రప్పించి యెక్కించి తొక్కించె
ఈటెల తో గ్రుచ్చె నిట్లు నట్లు
భేరి శబ్దము కర్ణ భేరులు పగులంగ
మ్రోగించె మ్రోగించె, ముక్కు వద్ద
మద్య మాంస ములను మస్తు గా తెప్పించి
ఘుమ ఘుమలను జూపె గుప్పు మనగ
పర్వత కాయమ్ము పైకెక్కి కొందరు
వివిధ క్రియల జేసి విసిగి పోయె

తేటగీతి:
ట్టకేలకు నిద్దుర నెటులొ వీడి
కునికి పాట్లను విదిలించి కుంభకర్ణు
డన్న యానతి మీదనా యనికి సాగి
దీర్ఘ నిద్ర పొందెనుగదా  తెలిసి తెలిసి. 

Tuesday, 5 November 2013

తెలుఁగు భాషాభిమానము తొలఁగవలయు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - తెలుఁగు భాషాభిమానము  తొలఁగవలయు

కందము:
తెలుగు లెస్సని బలికిరి వెలిగె నాడు
తెలుఁగు భాషాభిమానము, పలుకు నేడు
తెలుగు లెస్సని (less) తెలియక, తెలియ  తగ్గె 
తెలుఁగు భాషాభిమానము-తొలఁగవలయు

Monday, 4 November 2013

తెలు ' గిడుగు '

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - తెలు ' గిడుగు '


 


తేటగీతి:
బడుగు వారికి తెలిసెడు పలుకు లందు
రచన గోరుచు తెలుగున (ను) రచ్చ (క్ష) జేసె
గిడుగు వారలు తెలుగింటి పిడుగు వారు
గొడుగు బట్టగ రండయ్య కోవిదులును. 

Sunday, 3 November 2013

శ్రీకర దీపపు వెలుగులుబ్లాగు వీక్షకులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు.

కందము:
చీకటి వృక్షము బ్రతుకున
కూకటి వేళ్ళైన లేక కూలగ వలెగా 
శ్రీకర దీపపు వెలుగులు
మీకందరకందవలయు మిక్కుటమగుచున్. 

Saturday, 2 November 2013

కమలమునకు చంద్రుఁడే సుఖమ్మును గూర్చున్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కమలమునకు చంద్రుఁడే సుఖమ్మును గూర్చున్


కందము:
కమలము వేడిని గోరును
కమనీయపు చలువ రాజు  కలువకు నిచ్చున్
విముఖత మనసులు గలువక
కమలమునకు చంద్రుఁ డేసుఖమ్మును గూర్చున్?

Friday, 1 November 2013

ఒంటరి కమలం

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - ఒంటరి కమలం  తేటగీతి:
మోము వాడెను చూడుమా మోహనాంగి
వేయి రేకుల కనులతో వేచి చూచి
కమల బాంధవు డేతెంచె కమల నీకు
ఆకు పళ్ళెమ్ము నింపెనా వెల్గు చూడు.

Thursday, 31 October 2013

నన,నీనీ, నును, నేనే - భారతార్థంలో

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది - నన,నీనీ, నును, నేనే - భారతార్థంలో......


శ్రీ కృష్ణుడు అర్జునునితో..

కందము:
నేనే మూలము జగతికి
నీ నీ క్రియలన్నిటికిని నేనే మూల
మ్మో నర ! మన్నన సేయుము
చేనును కాపాడ లెమ్ము చీడను ద్రుంపన్. 

Tuesday, 29 October 2013

సూర్యోదయము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - సూర్యోదయము.  

తేటగీతి:
ఉదయ బింబమ్ము ప్రొద్దుటే నిదుర లేచి
అంద మైనట్టి తన ముఖ మాత్ర పడుచు
యేటి యద్దము లో గిరి చాటు గాను
తొంగి చూచుచు నుండెను తొణక సిగ్గు

Monday, 28 October 2013

దశావతారముల్ ధరించె త్ర్యంబకుండుదారుడై

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

దశావతారం సినిమాతో విశేష ఖ్యాతి గన్న కమల్ హసన్ విశ్వ రూపం సినిమాతో ఇంకా యశస్సు పొందాలని ఆకాంక్ష..సమస్య - దశావతారముల్ ధరించె త్ర్యంబకుండుదారుడై

పంచచామరము: 

విశేష ప్రజ్ఞ గల్గి నట్టి 'విశ్వ రూపు' డే కమల్
అశేష ప్రేక్ష కాళి మెచ్చ నాటి చిత్ర మందునన్
దశావతారముల్ ధరించె, త్ర్యంబకుండుదారుడై
యశస్సు బెంచి బ్రోచు గాక యబ్దముల్మరెన్నియో

Sunday, 27 October 2013

దశావతారములు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - దశావతారములు.
కందము:
మీనము,కూర్మవరాహం
బా నరహరి, వామనునిగ, భార్గవుగా, శ్రీ
జానకి మగడుగ, కృష్ణుడు
జ్ఞానియు బుద్ధుండు పైన కల్క్యగు హరి ! జే !      

Saturday, 26 October 2013

కల్కి వచ్చు ననుట కల్ల సుమ్ము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కల్కి వచ్చు ననుట కల్ల సుమ్ము 

2012 కలియుగాన్తమని మాయన్ కేలండరు ద్వారా తెలుసుకున్నామని చేసిన ప్రచారం తప్పని ఋజు వయ్యింది కదా...

ఆటవెలది:
గడచు వత్సరమ్ము కలియుగాంతమ్మని
' మాయ ' తెగల వలన మనకు తెలిసె
నేడు రేపు లందు నిక్కముగా జూడ
కల్కి వచ్చు ననుట కల్ల సుమ్ము

Friday, 25 October 2013

కల్క్యావతారము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - కల్క్యావతారము.


 

కందము:
ఇలలో పాపము పెరుగగ
కలలో దలపంగ లేని ఘన ఘోరములన్
చెలగగ రా బోయెడు మన
కలి కల్మష నాశకుడగు కల్కికి జేజే!

Thursday, 24 October 2013

బుద్ధు డాతడు హింసా నిబద్ధు డెపుడు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - బుద్ధు డాతడు హింసా నిబద్ధు డెపుడు


తేటగీతి:
కొమ్ము నొక్కటి నిడితివి కొడుక 'డా' కు
'బుద్ధు డాత డహింసా నిబద్ధు డెపుడు'
యిట్లు జెప్పగ వ్రాసితి వీవు జూడ
'బుద్ధు డాతడుహింసా నిబద్ధు డెపుడు'.

Wednesday, 23 October 2013

బుద్ధావతారము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - బుద్ధావతారము 

 


కందము:
బుద్ధిని బెంచగ నరులకు
నిద్దరలో శాంత్య హింస నిల్పగ మది స
ద్బుద్ధిని యోచించుచు పలు
పద్ధతులను జెప్పు బుద్ధభగవానుడ ! జే ! 

Tuesday, 22 October 2013

శిశుపాలుఁడు ప్రాణసఖుఁడు శ్రీకృష్ణునకున్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - శిశుపాలుఁడు ప్రాణసఖుఁడు శ్రీకృష్ణునకున్

కందము:
పశు తుల్యుడు కాదా మరి
శిశుపాలుఁడు, ప్రాణసఖుఁడు శ్రీకృష్ణునకున్
వశుడగు విజయుడు కావున
పశువును తా గూల్చె నరుని ప్రక్కన నిల్చెన్.

Monday, 21 October 2013

శ్రీకృష్ణావతారము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - శ్రీకృష్ణావతారము. 


కన్నయ్యను చూడాలంటే జ్ఞాన నేత్రాలు కావాలి.చర్మ చక్షువులు చాలవు.

కందము:
మన్నును నాకిన నోటనె
వెన్నుడు జూపించె మిన్ను విశ్వము నంతన్
అన్నియు తానే యైనను
కన్నులకే కానరాని కన్నయ్యకు జే !

Sunday, 20 October 2013

బలరామావతారము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 22 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - బలరామావతారము.

కందము:
హలధరునిగ మరి హాలా
హలధరునకు ప్రియ సఖుడగు హరి కగ్రజు గా
నిల రోహిణి సుతు,  రేవతి
నలరించిన పతిగ నిలచు యాదవునకు జే !

Saturday, 19 October 2013

రామునకున్ భక్తులు గద రాక్షసు లెల్లన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రామునకున్ భక్తులు గద రాక్షసు లెల్లన్.


కందము:
రాముడు రావణు జంపెను
క్షేమముగా వాని తమ్ము జేసెను రాజున్
ప్రేమలు నిండిన లంకను
రామునకున్ భక్తులు గద రాక్షసు లెల్లన్.

Friday, 18 October 2013

శ్రీరామావతారము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - శ్రీరామావతారము.కందము:
దశరథ సుతుడై బంటుగ
దశబాహుని పంచ ముఖుని దరిజేరిచి యా
దశకంఠుని పరిమారిచి
దశదిశలను ఖ్యాతి గనిన త్రాతకు జేజే !

Thursday, 17 October 2013

పరశురాము నోడించె రావణుడు గినిసి

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - పరశురాము నోడించె రావణుడు గినిసి

తేటగీతి:
శివ ధనుస్సును విరిచిన సీత భర్త
పరశురాము నోడించె, రావణుడు గినిసి
సీత నెత్తుకు వెడలగ చెలగి వాని
గూల్చి వేసెను రణమున కుపితు డగుచు.

Wednesday, 16 October 2013

పరశురామావతారము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - పరశురామావతారము. 
కందము:
ఇరువది యొక్కటి మారులు
ధర దిరుగుచు నరపతులను దండించితివే ! 
పరశువు జేకొని,  వినగను
పరవశ మిడు చరిత యున్న బాపడ జేజే !

Tuesday, 15 October 2013

పొట్టి వానిభార్యపొడుగరి యఁట

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పొట్టి వానిభార్యపొడుగరి యఁట 


ఆటవెలది:
అద్దె యింటి కొరకు నచట జేరెను వాడు
పొట్టి, వానిభార్యపొడుగరి, యఁట
నమ్మలక్క లంత హవ్వవ్వ యనుచును
బుగ్గ నొక్కు కొనిరి సిగ్గు యనుచు.

Monday, 14 October 2013

వామనావతారము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - వామనావతారము. 

కందము:
మూడడుగుల చోటు నడిగి
మూడగ బలి ద్రొక్కె గొలిచి ముజ్జగములనే
మూడడుగుల వడుగాతడు
వాడిడుముల బాపువాడు వానికి జేజే !

Sunday, 13 October 2013

కనకదుర్గా ! మాతా !

బ్లాగు వీక్షకులు అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు.

 


కందము:
కినుకను చూపకు మాపై 
కనకమ్మును కోరమమ్మ,  కారుణ్యముతో
గని మాకష్టములన్నిటి
దునుమాడుమ విజయ ! కనకదుర్గా ! మాతా !  


Saturday, 12 October 2013

నరసింహా నిన్ను నమ్మి నాశన మైతిన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - నరసింహా  నిన్ను నమ్మి నాశన మైతిన్


హరి లేడూ, గిరి లేడూ అని వాదించి చివరకు నర సింహుని రూపంలో నున్న హరిని జూచి నోట మాట రాక హతమై పోతూ హిరణ్య కశిపుడు ఇలా అనుకొని వుంటాడని నా భావన....
కందము:
వర పుత్రుడు యశమును గను
నరసింహా! నిన్ను నమ్మి, నాశన మైతిన్
నరసింహా నిను నమ్మక
హరి గిరి లేడని మదించి హతమౌ చుంటిన్!

Friday, 11 October 2013

నృసింహావతారము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - నృసింహావతారము.


 


కందము:
ఎందెందు వెదకి చూచిన
నందందే యుందు ననుచు నసురుని కపుడే
సందేహము దీర్చిన కను
విందగు నరసింహ రూప విష్ణువు నకు జే !

Thursday, 10 October 2013

పంది పుటుక్కునఁ గొఱికెను భామిని పెదవిన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పంది పుటుక్కునఁ గొఱికెను భామిని పెదవిన్. 


కందము:
అందము లొలికెడు పాపడు
చిందులు వేయుచును, తల్లి చేరగ రాగా  
అందక పరుగిడుచును కొ
ప్పంది పుటుక్కునఁ గొఱికెను భామిని పెదవిన్.

Wednesday, 9 October 2013

వరాహావతారము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - వరాహావతారము. 
కందము:
ధరను హిరణ్యాక్షుడు తన
కరమూలము నందు బట్టి కడలిని దాగన్
తరలి వరాహపు రూపున
పరిమార్చిన హరికి భూమి భర్తకు జేజే !

Tuesday, 8 October 2013

కమఠమునం జొచ్చి మేలుఁ గనె పథికుఁ డటన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 16 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కమఠమునం జొచ్చి మేలుఁ గనె పథికుఁ డటన్.

ఒక పార్కు లో ఏనుగు, తాబేలు రూపంలో నిర్మించిన కట్టడముల లోపల తిరిగి చూచాడని నా భావం.

కందము:

శ్రమనే తెలియక తిరిగెను
"కమనీయం" పార్కు నందు గల యేనుగు లా
యమరిన కట్టడమును మరి
కమఠమునం జొచ్చి మేలుఁ గనె పథికుఁ డటన్.

Monday, 7 October 2013

కూర్మావతారము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 16 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - కూర్మావతారము.

 


కందము:
పాల కడలి చిల్కెడు తరి
బేలగ దైత్యులు సురులును పిల్వగ విని తా
బేలుగ మారి గిరిని హరి
లీలగ వీపున నిలిపిన రీతికి జేజే!

Sunday, 6 October 2013

స్వాతంత్ర్యమువచ్చె మనకు సంబరమడగెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - స్వాతంత్ర్యమువచ్చె మనకు సంబరమడగెన్.

కందము:
తాతల కాలము కాదిది
నీతిగ జీవించు వారు నిక్కము తగ్గెన్
నేతలజాతికి బొక్కెడు
స్వాతంత్ర్యమువచ్చె- మనకు సంబరమడగెన్.

కందము:
మూడగ బ్రిటీషు వారికి
మూడగు వర్ణము ల జెండ ముద్దుగ నెగిరెన్
నీడగ నిలచుచు దానికి
చీడలు పట్టక నిరతము సేవించవలెన్.

Saturday, 5 October 2013

మత్స్యావతారము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - మత్స్యావతారము.  కందము:
చదువుల నెత్తుకునేగెడి
ముదనష్టపు సోముకు మరి మోదితివయ్యా !
చదువులు  చేపగ మాకే
ముదమున  చేపగ నిలచిన మురహరి ! జేజే !

Friday, 4 October 2013

నాకు నీకు మాకు మీకు మనకు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - నాకు నీకు మాకు మీకు మనకు.

ఆటవెలది:
నాకు దేవుడనిన నారాయణుండేను
నీకు యేసు ప్రభువు నిజము, మీకు
అల్ల, జూడ దైవ మందర కొక్కడే
నాకు నీకు మాకు మీకు మనకు.

Thursday, 3 October 2013

లే లే నా రాజ యనిన లేవఁడు రాణీ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - లే లే నా రాజ యనిన లేవఁడు రాణీ


కందము: 
గోలగ నుండెడు పాటల
నీలలు వేయుచును 'స్టెప్పు' లేవేయవలెన్
ఈలా తరములు మారెను
'లే లే నా రాజ' యనిన లేవఁడు రాణీ!

Wednesday, 2 October 2013

హరిశ్చంద్రుడు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - హరిశ్చంద్రుడు  

 

కందము: 
అమ్మనుజనాథు డయ్యెడ
నమ్మహిళామణినె యమ్మె నప్పును దీర్చన్
అమ్మో సత్యము నిలుపుట
కిమ్మహిలో కష్టతరమె యిది సత్యమ్మే. 

కందము: 
చంద్రమతీ వినుమ హరి
శ్చంద్రుడు నిన్నమ్ము చుండె సత్యము కొరకై
చంద్రుని కాంతులు వీడిన
చంద్రుడు తానాయె కాంత సరి సుతు గొనుమా !