తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 18 November 2013

భారతరత్న సచిన్ కి అభినందన మాలలు.


ఉత్పలమాల:
బాలును ' బ్యాటు ' బట్టె గద బాల్యమునుండి క్రికెట్టు క్రీడలో
వేలుగ ' రన్సు' జేసె గద వేడుక మీరగ వేరొకండిలన్
చాలడు చేయనట్లు మరి చాల ' రికార్డుల ' నెక్కి నిల్చెగా
మేలుగ భారతీయులిక మెచ్చెను ' రత్నముగా సచిన్ ' యనెన్.


సచిన్ క్రికెట్టు నుండి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాననగానె క్రీజు, బాలు, బ్యాటుల మనోగతం...

చంపకమాల:
పరుగులు దీయ దీయ పయి పచ్చిగ పుండయె - నింక హాయిలే
మెరుపుగ బాద బాదగను మిన్నుకు మన్నుకు నైతి - హాయికన్
చురుకుగ నూపునూపు తరి చుక్కలు కన్పడె బంతికొట్ట - హాయ్
మరియిక పండుగంచు మది మెచ్చెను క్రీజులు, బాలు, బ్యాటులే.

No comments: