తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 15 January 2020

క్షే మకరపు రాశి

మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

చంపకమాల:
చకచక నాకసానబడి సాగి ధనుస్సును దాటి వేడ్కతో
మకరపు రాశి జేర మరి మాకిక పండుగ గాదు సూర్యుడా!
తికమక లన్నిమారి సరి తేజము పొంగుచు తెల్గునేల క్షే
మకరపు రాశిజేరిననె మాకది "భోగి"యు "పొంగలౌ"గదా!


Tuesday, 7 January 2020

సినిమాకు "వంద"నం - 92

సినిమాకు "వంద"నం - 92

ఆటవెలది: 
తెలుగు పేరునిడుట  దేలికగాదల్చి 
తెలుగు వాణి, బాణి తేలిపోవ 
ఇంగిలీసులోన నిరికించ 'సినిమా'ను 
తెలుగు మూగవోయి తెల్లబోయె.Wednesday, 1 January 2020

మెర్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ

అందరికీ నూతన ఆంగ్ల సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. 

కందము: 
హర్రీ బర్రీ లైఫున 
క్వర్రీలేంలేక హ్యాపిగా గడవాలోయ్ 
మెర్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ 
వర్రీల్ రానట్టి ఇయరు వలె నిలవాలోయ్.