తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 15 July 2018

రాముని సుతుఁడర్జునుండు రావణు గెలిచెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19 - 02 - 2018 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - రాముని సుతుఁడర్జునుండు రావణు గెలిచెన్.


కందము: 
సోమూ!కుశుడెవ్వడురా? 
భీమునితమ్ముండెవడుర? భీమ రణంబున్ 
రాముండెవరిని గెలిచెను? 
"రాముని సుతుఁ- డర్జునుండు- రావణు గెలిచెన్."

Monday, 2 July 2018

మీసములన్ గనఁగఁ గలమె మేదినియందున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 02 - 2018 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - మీసములన్ గనఁగఁ గలమె మేదినియందున్.కందము: 
ఓసారెంటీయారూ!
మీ సములన్ గనఁగఁ గలమె మేదినియందున్ 
వేసము కృష్ణుని రూపున 
మీసములన్ గనఁగఁ గలమె మేదినియందున్.