తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 1 October 2011

కోడలు పైట తీసి మరి కోరెను మామను .....

శ్రీ చింతా రామకృష్ణా రావు  గారు "ఆంధ్రామృతం" బ్లాగునందు 19-08-2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.


                  సమస్య - కోడలు పైట తీసి మరి కోరెను మామను మాటి మాటికిన్


                
                  మేనమామను పెండ్లాడిన భామ చీరెలు కొనడానికి వెళ్ళిన సందర్భం ....

ఉ:    "గాడిగ లేదు! చూడ కనకాంబర వర్ణము నాకు నచ్చెగా !
        చూడుము పట్టు చీర యిది! చూడుము కట్టిన చీర యందమున్ !
        వీడను దీని నేను! విను! వేడితి, మూల్యము నెంచ వద్దనెన్ "
        కోడలు పైట తీసి మరి కోరెను మామను మాటి మాటికిన్!

No comments: