తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 1 September 2014

మనసు భారమును బాపు ' బాపు '

" చిత్ర " దర్శకులు శ్రీ బాపు గారికి నివాళి.
కందము:
చిత్రముగ  నుండు రాతలు
చిత్రముగా నుండు
బాపు చిత్రపు కార్టూన్
చిత్రము రేఖా చిత్రము 
చిత్రమునే దీయువిధము చిత్రంబటలే !

కందము:
బాపూ గీతలు తీతలు
బాపునుగా మనసులోని భారంబంతన్
మాపులు లేనివి, రేపులు
మాపులు మన తెలుగువారి మనసున నిలుచున్. 


ఆటవెలది: 
భరత జాతి పుడమి బ్రతికుండు  వరకును
బాపు గాంధి నిలచు బాగుగాను
తెలుగు వ్రాత గీత దీపించు వరకును
' బాపు'  వెలుగు, మనల భాగ్యమదియె.No comments: