తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 17 September 2019

కుజనులు క్రూరాత్ములు గద గుంటూరు జనుల్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు 17-09-2019 న ఇచ్చిన సమస్యకు పూరణ.

సమస్య - కుజనులు, క్రూరాత్ములు గద గుంటూరు జనుల్. 


కందము: 
సుజనులకే సుజనులు మరి
గజగజ వణికింతురు గన  కల్మష నరులన్  
నిజముగ ననుకొందురు మది
కుజనులు, క్రూరాత్ములు గద గుంటూరు జనుల్.  

Friday, 6 September 2019

సినిమాకు "వంద"నం - 84

సినిమాకు "వంద"నం - 84 

ఆటవెలది: 
మహితగాన మూర్తి మంగళంపల్లియు 
సుస్వరాలగాత్రి సుబ్బులక్ష్మి 
మహతి మీటునట్టి మన నారదుండుగా 
సినిమ నటన బొందె చిరయశమ్ము.

Wednesday, 4 September 2019

సినిమాకు "వంద"నం - 83

సినిమాకు "వంద"నం - 83

ఆటవెలది: 
మధురగీతములకు మారుపేరామెయే 
మరపురాదు పాట మెరుపులీను 
నవ్వుమోముతోడ నందించు పాటలు 
చిత్రసీమలోన చిత్ర గళము.

సినిమాకు "వంద"నం - 82

సినిమాకు "వంద"నం - 82 

ఆటవెలది: 
నాయికయన దలచునా యిక తెలుగున 
చిత్రసీమలోన జేరియొరుల  
ఆ మహానటెవ్వరామెయే 'సావిత్రి'  
నటనమంత "పారు" నామెదరికి. 
 • 

Tuesday, 3 September 2019

సినిమాకు "వంద"నం - 81

సినిమాకు "వంద"నం - 81 

ఆటవెలది: 
కోటి గీతములను మీటుగా మధురాలు
కీరవాణి పాట మీరు సుధలు 
దేవియు,మణిశర్మ దీటు వినపసందు 
వందెమాతరమ్ము నందువిందు.

Monday, 2 September 2019

సినిమాకు "వంద"నం - 80

సినిమాకు "వంద"నం - 80 


ఆటవెలది: 
పాట వినగ గళము ప్రత్యేకతగనుండు 
మాట ఖంగుమనును మధురముగను 
ఆట,పాట,మాట లలరించు వ్రాతల 
మతుల గెలిచె భానుమతియె మనల.

శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః

అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.
  
శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః


ఉత్పలమాల: 
తెల్లని వస్త్రముల్ గలిగి తేజముసర్వము వ్యాప్తి జెందుచున్ 
చల్లని వెన్నెలల్ గురియు చక్కని చంద్రుని కాంతి చాయతో 
నల్లన నాల్గు చేతులును యచ్చపు శాంతపు మోము వానినే 
యుల్లమునందునన్ నిలిపి యుంచుదు విఘ్నములన్నిబోవగన్.  

Sunday, 1 September 2019

సినిమాకు "వంద"నం - 79

సినిమాకు "వంద"నం - 79

తేటగీతి: 
అల్ల భాన్మతి సావిత్రి యంజలియును
జమున వాణిశ్రి శ్రీదేవి జయసుధలును
నటనమందున తారలై నయనములకు 
వెండితెరమీద బంచిరి విందులిలను.