తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 26 August 2018

గగనమ్మున నొక్క చేఁప గంతులు వేసెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17-03-2018 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - గగనమ్మున నొక్క చేఁప గంతులు వేసెన్. 

 
కందము: 
మగటిమి మత్స్య యంత్రమును  
తెగి పడగను నరుడు కొట్ట  దిగువకు వేగన్
తెగ మెచ్చుకొనగ నందరు 
గగనమ్మున నొక్క చేఁప గంతులు వేసెన్.   

Wednesday, 22 August 2018

మసి యొనర్చెను శంకరున్ మన్మథుండు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01-03-2018 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - మసి యొనర్చెను శంకరున్ మన్మథుండు

తే.గీ: 
పూల విల్లును చక్కగా బూని చేత 
బీరమాడుచు బాణముల్ వేయ నతని 
మసి యొనర్చెను, శంకరున్ మన్మథుండు
లొంగదీయుట గలదటే లోకమందు.