తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 26 August 2018

గగనమ్మున నొక్క చేఁప గంతులు వేసెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17-03-2018 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - గగనమ్మున నొక్క చేఁప గంతులు వేసెన్. 

 
కందము: 
మగటిమి మత్స్య యంత్రమును  
తెగి పడగను నరుడు కొట్ట  దిగువకు వేగన్
తెగ మెచ్చుకొనగ నందరు 
గగనమ్మున నొక్క చేఁప గంతులు వేసెన్.   

No comments: