సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 16 January 2021

"గోలీ"లు - 38

 


కందము:
"సింబాలిక్" దేవతలను
"హంబక్కని" వాగునట్టి యధముడ! నాన్సెన్స్
సోంబేరీ! నీ మెదడుకు
సింబల్ "నీ" జూపదగును, చెప్పెను గోలీ!