సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 16 October 2018

మందు కొట్టిరి యువతులు మనసుదీర.

సమస్య - మందు కొట్టిరి యువతులు మనసుదీర.తే.గీ:
బీచి వద్దను చాటుగా బీటువేసి
కామ పీడుతుడొక్కడు కన్నుగొట్ట
కలసి యందరు వానిని కడలి తీర
మందు కొట్టిరి యువతులు మనసుదీర.