సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 17 February 2019

జడ"కందాలు" - 33


33.జడపోషణ ఎలా 

జడబెంచును పడతియె మరి  
జడ తైలము లెన్నొగొనుచు జక్కగ ప్రేమన్  
జడిపించెడు జడగని పతి 
"ముడితైలము" డబ్బులేక ముడివేయమనున్.