సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 17 May 2019

మకరమ్మును ముద్దులాడె మగువ కడుఁ దమిన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 10 - 05 - 2019 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - మకరమ్మును ముద్దులాడె మగువ కడుఁ దమిన్.

కందము: 
చకచక గోరింటాకును
టకటక నరచేత గడిగి "టటడా"మ్మనుచున్  
సకలమ్మెరుపని తన వా 
మకరమ్మును ముద్దులాడె మగువ కడుఁ దమిన్.