సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 27 May 2020

దూరమని

కందము:
దూరమని జెప్పుచుండిన
దూరుదురే గుంపు గూడి దుర్వర్తనులై
దూరును కరోన తా పో
దూరక యని "దూరిన" మరి యోపరదెట్లో?