సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 23 June 2017

శునకమ్ములు పూవులాయెఁ జోద్య మెటులగున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 - 01 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - శునకమ్ములు పూవులాయెఁ జోద్య మెటులగున్.కందము: 
తనమాయను తెలియకయే 
పెనుపందిని గొట్టి నరుడు వీరుండగుచున్
ఘనముగనే వేయగ నీ 
శునకమ్ములు పూవులాయెఁ జోద్య మెటులగున్?