సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 25 March 2019

జడ"కందాలు" - 67


67: పువ్వుల నవ్వుల్.     

పడతియె మెచ్చిన వానికి   
నడచుచు తా గన గనపడు నవ్వుల పువ్వుల్   
పడి వెనుకను జడ జూడగ   
ముడిచిన మల్లెల  వినబడు పువ్వుల నవ్వుల్.