సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 25 August 2019

సినిమాకు "వంద"నం - 72

సినిమాకు "వంద"నం - 72


తేటగీతి: 
తన ప్రపంచమ్ము తనదని తలపబోక
మనకును మరోప్రపంచపు మనసు మెచ్చు 
పాటలెన్నియొరకముల బాగవ్రాసి 
సినిమ జగతిని శ్రీశ్రీయె వినగజేసె.