సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 25 May 2017

సీతను బెండ్లాడి శివుఁడు శిశువుం గనియెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 22 - 10 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - సీతను బెండ్లాడి శివుఁడు శిశువుం గనియెన్.కందము:
కోతలరాయుడు జెప్పెను
ప్రీతిగ నేభాగవతము పిప్పిని జేస్తిన్
తాతా !వినుమాయందున
సీతను బెండ్లాడి శివుఁడు శిశువుం గనియెన్.