సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 23 March 2017

వనిత మీసమ్మునంటి తాబలికెనిట్లు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 31 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - వనిత మీసమ్మునంటి తాబలికెనిట్లు.తేటగీతి: 
కొడుకు వేషమ్ము వేయగా కోయవాని 
గాను బడిలోన, వెడలెను కన్నతల్లి 
"నటన నందరుమెచ్చాలి నాన్న వినుము " 
వనిత మీసమ్మునంటి తాబలికెనిట్లు.