సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 22 October 2019

సినిమాకు "వంద"నం - 87

సినిమాకు "వంద"నం - 87

ఆటవెలది: 
కళ్ళలోననొడలు కదలికలోనైన 
పలుకులోన తగిన భావములను 
చూపలేని వారు చోద్యమే నటులైరి
కొంతమంది జూడ వాంతి గలుగు.