సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 8 December 2018

కరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుగు శుభంబుల్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 12 - 2018 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - కరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుగు శుభంబుల్.

కందము: 
స్మరణము జేయుచు దేవుని
మరణము వరకును భవాబ్ధి మరిదాటుటకున్ 
తరుణమునెరుగుచు తగునుప
కరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుగు శుభంబుల్.