తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 30 December 2017

హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుఁ డేసు గదా

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 09 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుఁ డేసు గదాకందము: 
"పరమత సహనము" నాటిక 
గురుకులమున వేయుచుండ గూడిరి నటులే 
గిరిధర్ రాముడు మరియును 
హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుఁ డేసు గదా!

Thursday, 28 December 2017

కన్ను, ముక్కు, చెవి,నోరు - రామాయణార్థంలో

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13 - 09 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ
దత్తపది - కన్ను, ముక్కు, చెవి,నోరు - రామాయణార్థంలో
తేటగీతి: 
ఒప్పు బోధించె వినలేదు చుప్పనాతి
ఆగకన్నుల మిన్నపై కరిగె మ్రింగ 
ముక్కుటంపుల సౌమిత్రి ముందుకురికె
రోషమొప్పగ దూకెనో రుద్రుడగుచు

Tuesday, 26 December 2017

తద్దినమే శుభ మిడునట తథ్యము సుమ్మీ.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 09 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - తద్దినమే శుభ మిడునట తథ్యము సుమ్మీ.కందము: 
ప్రొద్దుననే లేచి నిదుర 
శుద్ధిగ నా పరమ శివుని స్తోత్రంబిడుచు
న్నొద్దిక నొదుగుచునుండిన 
తద్దినమే శుభ మిడునట తథ్యము సుమ్మీ.

Wednesday, 20 December 2017

రంగని ఛీ యనిరి పాండురంగని భక్తుల్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 09 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - రంగని ఛీ యనిరి పాండురంగని భక్తుల్.


కందము: 
రంగని గుడిలో దూరుచు 
దొంగిలి తా విగ్రహమ్ము దొరుకక తృటిలో 
దొంగయె తప్పించుక పా 
రంగని ఛీ యనిరి పాండురంగని భక్తుల్.

Monday, 11 December 2017

చక్కెర చేదనుట విబుధ సమ్మతమె కదా.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 10 - 09 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - చక్కెర చేదనుట విబుధ సమ్మతమె కదా. 


కందము: 
ఎక్కువ జ్వరమున్నప్పుడు 
మిక్కుటముగ తీపినోట మెక్కినయపుడున్
చక్కెర రోగిని తినుమన 
చక్కెర చేదనుట విబుధ సమ్మతమె కదా. 

Wednesday, 6 December 2017

పండితులు వసింపని ధర పావనము గదా

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 7 - 09 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - పండితులు వసింపని ధర పావనము గదాకందము: 
దండిగ మంచీ చెడులను 
ఖండితముగ తెలిసి జెప్ప గలిగెడి విజ్ఞుల్ 
ఉండిన మంచిది, కుహనా 
పండితులు వసింపని ధర పావనము గదా!