తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 28 December 2017

కన్ను, ముక్కు, చెవి,నోరు - రామాయణార్థంలో

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13 - 09 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ
దత్తపది - కన్ను, ముక్కు, చెవి,నోరు - రామాయణార్థంలో
తేటగీతి: 
ఒప్పు బోధించె వినలేదు చుప్పనాతి
ఆగకన్నుల మిన్నపై కరిగె మ్రింగ 
ముక్కుటంపుల సౌమిత్రి ముందుకురికె
రోషమొప్పగ దూకెనో రుద్రుడగుచు

No comments: