తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 26 December 2017

తద్దినమే శుభ మిడునట తథ్యము సుమ్మీ.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 09 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - తద్దినమే శుభ మిడునట తథ్యము సుమ్మీ.కందము: 
ప్రొద్దుననే లేచి నిదుర 
శుద్ధిగ నా పరమ శివుని స్తోత్రంబిడుచు
న్నొద్దిక నొదుగుచునుండిన 
తద్దినమే శుభ మిడునట తథ్యము సుమ్మీ.

No comments: