తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 22 August 2018

మసి యొనర్చెను శంకరున్ మన్మథుండు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01-03-2018 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - మసి యొనర్చెను శంకరున్ మన్మథుండు

తే.గీ: 
పూల విల్లును చక్కగా బూని చేత 
బీరమాడుచు బాణముల్ వేయ నతని 
మసి యొనర్చెను, శంకరున్ మన్మథుండు
లొంగదీయుట గలదటే లోకమందు.

No comments: