తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 31 August 2014

ఇవే 'మన' పద్యములు .

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - వేమనపద్యములు .... వర్ణన. 


కందము:
వేమన వెలదిని వదలెను
వేమన తా నాటవెలది వినుమని వ్రాసెన్
వేమన పద్యము లనగ ని
వే 'మన' పద్యములనట్లు వేడుక గలుగున్.

కందము:
వ్రాసెను వేమన ముందట
పోసెను ఘన పద్య రాశి, పుణ్యము మనదే
వాసిగ తెనుగున, చదువగ
జేసిన పిల్లలకు శుభము చేకురు గదరా !

No comments: