తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 2 July 2018

మీసములన్ గనఁగఁ గలమె మేదినియందున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 02 - 2018 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - మీసములన్ గనఁగఁ గలమె మేదినియందున్.కందము: 
ఓసారెంటీయారూ!
మీ సములన్ గనఁగఁ గలమె మేదినియందున్ 
వేసము కృష్ణుని రూపున 
మీసములన్ గనఁగఁ గలమె మేదినియందున్.

No comments: