తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 28 June 2018

అక్కా యిటు రమ్మని మగఁ డాలిన్ బిలిచెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 02 - 2018 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - అక్కా యిటు రమ్మని మగఁ డాలిన్ బిలిచెన్. కందము: 
ముక్కున కోపమ్మేలనె 
ముక్కెరనే దెత్తునీకు ముడవకె మూతిన్
మక్కువ దీర్చగ రా ! రమ 
ణక్కా యిటు రమ్మని మగఁ డాలిన్ బిలిచెన్.

No comments: