తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 20 June 2018

బూతు పురాణమ్ముఁ జదువఁ బుణ్యం బబ్బున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 01 - 2018 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - బూతు పురాణమ్ముఁ జదువఁ బుణ్యం బబ్బున్.కందము: 
ప్రీతిగ కొందరు కావ్యపు 
వ్రాతల రామాయణమ్ము రంకనిరి గదా! 
పూత చరిత్రుల కథ నా 
'బూతు పురాణమ్ముఁ' జదువఁ బుణ్యం బబ్బున్.

No comments: