తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 18 November 2013

కర్ణునిగని పెట్టెను నిడి..

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - కర్ణునిగని పెట్టెను నిడి..

కందము:
కర్ణముల మంత్రమిడ నా
కర్ణించిన కుంతియె దినకరునే పట్టెన్
కర్ణునిగని పెట్టెను నిడి
వర్ణ విహీనత ముఖమున వదలెను నదిలో.

No comments: