తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 30 November 2013

భిక్షమయ్యా ' అన్న ' పూర్ణ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - భిక్షమయ్యా  ' అన్న ' పూర్ణ 

 
కందము:
అన్నిట మిన్నగు నీశుడు
అన్నన్నా! యన్న మడుగు నమ్మా నిన్నే
అన్న మనగ శక్తియె సరి
నెన్నగ నీ భిక్ష మదియె నిక్కము తల్లీ ! .

No comments: