తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 29 November 2013

ఆమనిఁ గని శుకపికమ్ము లయ్యో యేడ్చెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ఆమనిఁ గని శుకపికమ్ము లయ్యో యేడ్చెన్.

కందము:
ఆమని పక్షుల నెన్నియొ
ప్రేమగ తా నింటి లోనె పెంచెను, పెండ్లై
యామె చని పిదప రాగా
ఆమనిఁ గని శుకపికమ్ము లయ్యో యేడ్చెన్. 

No comments: