తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 15 November 2013

పడతి యెంకి

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - పడతి యెంకి
 


తేటగీతి:
బండి బొమ్మల నమ్మును పడతి యెంకి
ఎండ దిరుగుచు నింటికి నేగు చుండె
' ఇంత మాడ్చిన నల్లటి యింతి కింత
సోయ గంబా ? 'య నెరుపాయె సూర్యుడపుడు. 

No comments: