తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 7 November 2013

నిద్ర చేకూర్చు సంపదల్ భద్రముగను.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - నిద్ర చేకూర్చు సంపదల్ భద్రముగను.

తేటగీతి:
మేలు కలుగును దొంగకు మీరు వినుడు
కలిసి యందరు నింటిలో గాలి లేక
మేడ పైకెక్కి నిద్రించ మేలు కొనని
నిద్ర, చేకూర్చు సంపదల్ భద్రముగను.

No comments: