తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 30 April 2018

గౌరికిఁ గేశవుఁడు భర్త గావలె నెన్నన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 11 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - గౌరికిఁ గేశవుఁడు భర్త గావలె నెన్నన్.


కందము: 
గౌరియన భూమి యర్థము 
వేరొకటిగ గలదు జూడ వివరింపంగా
నీరీతిగ నుకొనుమిక 
గౌరికిఁ గేశవుఁడు భర్త గావలె నెన్నన్.  

No comments: