తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 29 April 2018

పద్మములు ముకుళించెను భానుఁ జూచి.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 11 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - పద్మములు ముకుళించెను భానుఁ జూచి. 


తేటగీతి: 

మంత్ర మహిమను దెలియగ మానవతియె

రవిని బిలువగ, సరగున భువిని జేరి 

కేలు బట్టగ సిగ్గున కుంతి నేత్ర 

పద్మములు ముకుళించెను భానుఁ జూచి. 

No comments: