తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 31 May 2018

మేరీ - యేసు - సిలువ - చర్చి....శ్రీకృష్ణుని స్తుతి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 12 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణదత్తపది: మేరీ - యేసు - సిలువ - చర్చి....శ్రీకృష్ణుని స్తుతిమత్తేభము: 
కనగా భాసిలు వజ్ర దేహుడు మహా కారుణ్య కాశమ్ముతో 
చొనిపెన్ గాభువి శాంతినిండ నదియే సుజ్ఞానమౌ గీతగా 
వినుమేరీతిగ నైన మాధవుమదిన్ వేడంగ రక్షించుగా 
జనులన్ బ్రోవగ వాడె దిక్కుగదరా చర్చింప నేముండురా!

No comments: