తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 2 June 2018

విల్లది రామునకునైన విరువదరమ్మే.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26 - 12 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - విల్లది రామునకునైన విరువదరమ్మే. కందము: 
చల్లని సాయం సమయము
మెల్లగ తుంపరలజల్లు, మిన్నున గనగా 
నల్లన సరి విరిసిన హరి  
విల్లది, రామునకునైన విరువదరమ్మే?

No comments: