తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 5 June 2018

హస్త-చిత్త-స్వాతి-మూల....షడ్రసోపేత భోజనాన్ని వర్ణిస్తూ

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 12 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ
 

దత్తపది: హస్త-చిత్త-స్వాతి-మూల....షడ్రసోపేత భోజనాన్ని వర్ణిస్తూ


తేటగీతి: 
స్వాతిశయమున తెల్గుభోజనము దినుడు
ఆహ!స్తవనీయ మైయుండు నారు రుచుల 
చిత్తమందున మరువరు జిహ్వ రుచుల
మొత్తమారోగ్య కరమౌను మూలబడరు.

No comments: