తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 13 December 2012

దత్తపది - ‘పాలు, పెరుగు, చల్ల, వెన్న.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

దత్తపది - ‘పాలు, పెరుగు, చల్ల, వెన్న- పాడి సంబంధ  అర్థంలో కాకుండా
మహాభారతార్థంలో


రాయబారానికి వెళ్ళునప్పుడు ధర్మరాజు కృష్ణునితో..
ఆటవెలది:
మాకు రక్ష నీవె మాన్య నీవెన్నడు
పెరుగు కక్ష లన్ని విరుగ జేయ
గ్రామపంచ కంబు కలిగిన మా పాలు
చల్లనయ్య కృష్ణ చాలు మాకు

No comments: