తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 9 December 2012

ధర్మము వీడు వారలకు తప్పక కల్గును శాంతిసౌఖ్యముల్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - ధర్మము వీడు వారలకు తప్పక కల్గును శాంతిసౌఖ్యముల్

ఉత్పలమాల:
ధర్మము రక్ష జేయు గద ధర్మమునే తగు రక్ష జేయగా
"కర్మము" నేడు భారతపు గాధలు భాగవతమ్ము జెప్పినన్
'ధర్మము నిల్పు వారలకు ధారుణి కష్టము లంద్రు' చూడ నా
ధర్మము వీడు వారలకు తప్పక కల్గును శాంతిసౌఖ్యముల్


నాల్గవపాదము లో  ధర్మము = గుణము 

No comments: