తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 8 December 2012

హరుని పూజ సేయ హాని కలుగు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - హరుని పూజ సేయ హాని కలుగు.

( హరి హరులలో భేదభావమునెంచి  ఒకరిని పూజించి మరొకరిని ద్వేషిస్తే హాని కలుగునని నా భావం.)
 
ఆటవెలది:
హరిని మదిని రోసి హరు మాత్రమే దల్చి
ఘోర మరణ మంది నారసురులు
భవుని హృదయ మందు భావమ్ము నెరుగక
హరుని పూజ సేయ హాని కలుగు.

No comments: