తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 26 November 2012

దోషకాల మొసంగు సంతోష గరిమ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - దోషకాల మొసంగు సంతోష గరిమ

తేటగీతి:
నాడు లంకను నడుగిడు నపుడు హనుమ
వామ పాదమ్ము నుంచెను ప్రథమ ముగను
యెంచె నిట్టుల సరియగు నెడమ కాలు
దోషకాల మొసంగు సంతోష గరిమ

No comments: