తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 30 November 2012

అన్నభార్య వదిన యగుట కల్ల

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - అన్నభార్య వదిన యగుట కల్ల

ఆటవెలది:
వదిన యనగ నన్న భార్యయై యుండును
భార్య యనిన వామ భాగ మగును
కాదననిన లేదు లేదన్న నే విన
నన్న, భార్య వదిన యగుట కల్ల!

ఆటవెలది:
తండ్రి భార్య తల్లి, తమ్ముని బార్యయె
మరదలగును, అత్త మామ భార్య
అన్నభార్య వదిన యగుట కల్లయె కాదు
తెలియ వరుస లన్ని తేట పడును.


(తాను ప్రేమించిన ప్రేమ అనే అమ్మాయిని తన అన్నకు ఇచ్చి పెండ్లి చెయాలని చూచే పెద్దలతో ఒకడు)
 ఆటవెలది: 
 'సీరియలును' గంటి చెప్పెనందొక్కడు
ప్రేమ నాదు 'లవరు' ప్రేమ నాదు
'పవరు' నాకె యగును భార్యగ నేనాడు
అన్నభార్య- వదిన- యగుట కల్ల

No comments: