తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 4 November 2012

దోచు కొనిన దొడ్డ దొరకు నతులు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07-11-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - దోచు కొనిన దొడ్డ దొరకు నతులు.
ఆటవెలది:
పాల కడలి పైన పవ్వళించును గాని
పాలు వెన్న దోచె, పట్టు వస్త్ర
ములను కట్టు గాని ముదితల చీరల
దోచు కొనిన దొడ్డ దొరకు నతులు.

No comments: