తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 27 December 2012

పదుగు రాడు మాట పాడి గాదు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - పదుగు రాడు మాట పాడి గాదు 

ఆటవెలది:
పదుగు రాడు మాట పాడియై ధర జెల్లు
నన్న మాట దెలిసి యనృత ఘటన
నిజము జేయ నెంచి నిర్ద్వంద్వముగ జేరి
పదుగు రాడు మాట పాడి గాదు

No comments: